شهرستان نهاوند

روستاهای شهرستان نهاوند

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نهاوند

اسامی روستاهای نهاوند استان همدان به شرح زیر است:

 • بالاجوب (نهاوند)
 • علی‌آباد (نهاوند)

ا

 • ابوالفتح‌آباد
 • احمدآباد داریاب
 • احمدآباد علیا (نهاوند)
 • ازنهری
 • اسدآباد (نهاوند)
 • اکبرآباد (نهاوند)
 • امیرآباد (نهاوند)
 • امین‌آباد (نهاوند)

و

 • ورازانه
 • وراینه
 • وسج
 • وشت
 • ولی سیراب
 • وهمان

ب

 • بابارستم (نهاوند)
 • باباقاسم
 • باغکوه
 • بانسره
 • بدیع‌آباد (نهاوند)
 • برجک (نهاوند)
 • برجکی
 • بره فراخ
 • بشیرآباد (نهاوند)
 • بندامان
 • بیان (نهاوند)

پ

 • پنبه در

ت

 • تاریک دره بالا
 • تاریکدره پایین
 • تازه‌ناب وسطی
 • تازه‌ناب سفلی
 • تازه‌ناب علیا
 • تازه‌ناب محمدباقر
 • توانه
 • تپه یزدان
 • تکه (نهاوند)

ج

 • جعفرآباد (نهاوند)
 • جهان‌آباد (نهاوند)

چ

 • چولک قپانوری
 • چولک‌اصلی
 • چشمه کبود (نهاوند)
 • چشمه ماهی (نهاوند)
 • چقاصراحی
 • چمکبود
 • چناران (نهاوند)
 • چناری

ح

 • حاجی‌آباد (نهاوند)
 • حاجی‌آباد کرک
 • حبیب‌آباد (نهاوند)
 • حسین‌آباد (نهاوند)
 • حسین‌آباد چولک
 • حسین‌آباد سرکان
 • حسین‌آباد گیان

خ

 • خواجه حسینی
 • خم خسرو
 • خیرقلی

د

 • دارسیبه
 • داریاب (نهاوند)
 • دوچشمه (نهاوند)
 • دولت‌آباد (نهاوند)
 • درانه
 • دره ابراهیم
 • دره میرزا
 • ده بوره (نهاوند)
 • ده چقایی
 • ده حیدر (نهاوند)
 • ده سرخه (نهاوند)
 • ده موسی (نهاوند)
 • دهقان‌آباد چولک
 • دهنو سفلی (نهاوند)
 • دهنو عبدالملکی
 • دهنو علیا (نهاوند)

ر

 • راوند وسطی
 • راوند علیا
 • رودباری
 • رودحسن سفلی
 • رودحسن علیا
 • رزینی
 • رضی‌آباد (نهاوند)

ز

 • زاپن
 • زارع‌آباد (نهاوند)
 • زرامین سفلی
 • زرامین علیا
 • زرین باغ
 • زمان‌آباد (نهاوند)

س

 • سرخ کند
 • سرخلیجه (نهاوند)
 • سردوران
 • سعدوقاص
 • سفیدخانه
 • سهران (نهاوند)
 • سیاه دره (نهاوند)
 • سیاه دره علیا

ش

 • شادمانه
 • شریف‌آباد (نهاوند)
 • شطزل
 • شعبان (نهاوند)
 • شهرک (نهاوند)
 • شیراوند (نهاوند)

ص

 • صادق‌آباد قپانوری

ط

 • طایمه (نهاوند)

ظ

 • ظفرآباد (نهاوند)

ع

 • عباس‌آباد (نهاوند)
 • عبدالملکی (نهاوند)
 • عسگرآباد (نهاوند)
 • عشوند
 • علمدار (نهاوند)
 • عنبر قنبر

ف

 • فارسبان
 • فاماست
 • فهرومند
 • فیازمان
 • فیروزآباد سفلی
 • فیروزآباد طایمه

ق

 • قشلاق ولی‌الله
 • قشلاق بابارستم
 • قشلاق دهفول
 • قشلاق نجف
 • قلعه باروداب
 • قلعه ذراتی
 • قلعه قباد (نهاوند)
 • قیلاب

ک

 • کوتاه دره
 • کوهانی
 • کرته وسج
 • کرک (نهاوند)
 • کرک سفلی
 • کرک علیا
 • کفراج (نهاوند)
 • کمال‌وند (نهاوند)
 • کنگاورکهنه
 • کهریز سلیم
 • کهریز صلاح‌الدین
 • کهریزجمال

گ

 • گورجیو
 • گوشه بدیع الزمان
 • گوشه سعدوقاص
 • گردچم
 • گردیان (نهاوند)
 • گره چقا (نهاوند)
 • گل حیدر
 • گنبدکبود
 • گیوکی
 • گیل‌آباد (نهاوند)

ل

 • لواشان
 • لیلاس
 • لیلان (نهاوند)
 • لیلی یادگار

م

 • موسی‌آباد (نهاوند)
 • محمودوند (نهاوند)
 • محمودآباد (نهاوند)
 • محمودیه (نهاوند)
 • محمدآباد چولک
 • محمدیه سفلی
 • محمدیه علیا
 • مرادآباد (نهاوند)
 • معتمدآباد
 • ملوسان
 • مهان‌آباد
 • میان‌آباد (نهاوند)
 • میانگران (نهاوند)
 • میلاب

ن

 • نثار

ه

 • هادی‌آباد (نهاوند)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران