شهرستان نهبندان

روستاهای شهرستان نهبندان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نهبندان

اسامی روستاهای نهبندان استان خراسان جنوبی به شرح زیر است :

 • خسروی (نهبندان)

ا

 • ابدزدی
 • ابراهیم‌آباد (نهبندان)
 • اچغونک
 • احمدآباد (نهبندان)
 • ارویز (نهبندان)
 • استونند
 • استرخک
 • استند (نهبندان)
 • اسدآباد (نهبندان)
 • اسدآباد عرب
 • اسماعیل‌آباد (نهبندان)
 • اشباک
 • الوند (نهبندان)
 • ایواسک

آ

 • آتشکده سفلی
 • آتشکده علیا

ب

 • برک (خراسان جنوبی)
 • بندان (نهبندان)
 • بندانک
 • بیچند
 • بیچه (نهبندان)
 • بیدک (شوسف)
 • بیدک (نه)
 • بیدکبکان

پ

 • پاسگاه شنددینار
 • پده‌ای (نهبندان)
 • پده‌که
 • پنهانی

ت

 • تالاران مرکزی
 • ترش اب علیا
 • تلمبه زین العابدین
 • تلمبه نصرت

ج

 • جنگ چاه

چ

 • چامار
 • چاه بوک
 • چاه پایه
 • چاه چاله‌ای
 • چاه حسن چاری
 • چاه حسن سموری
 • چاه حمزه
 • چاه داشی
 • چاه دغال
 • چاه زیران
 • چاه شولک
 • چاه عیسی بندانی
 • چاه کوجو
 • چاه مالکی
 • چاه موتورحاجی عباس اردنی
 • چاه موسی بومدی
 • چاه محمدعلی گل
 • چاه‌زرد
 • چاه‌زردک
 • چاه‌سبز
 • چاه‌سیار
 • چاه‌سیاه (نهبندان، شرق)
 • چاه‌سیاه (نهبندان، غرب)
 • چاه‌شور (بندان)
 • چاه‌شور (میغان)
 • چاه‌علی (نهبندان)
 • چاه‌نبی
 • چهارفرسخ

ح

 • حاجی‌آباد (نهبندان)
 • حسین رستم
 • حسین‌آباد ابله
 • حسین‌آباد قاسم
 • حسین‌آبادسرکل
 • حیدرآباد (نهبندان)

خ

 • خواجه دوچاهی
 • خواجه دشتی
 • خواجه منجیکوه
 • خوان شرف
 • خونیک پائین (نهبندان)
 • خونیکک
 • خرماکه
 • خمینی‌آباد
 • خنجوک سوخته

د

 • دوبشک
 • دودو (نهبندان)
 • دوکوهانه
 • دهو (میغان)
 • دهو (نه)
 • دهسلم
 • دهک (نهبندان)
 • ده‌نو (نهبندان)
 • دهنرود

ر

 • رودچشمه
 • رودگور
 • روستای سلطانی
 • رومه
 • رخنه

ز

 • زاغو
 • زنگوئی (نهبندان)
 • زهاب سفلی
 • زهاب علیا
 • زهری (نهبندان)
 • زینل‌آباد (نهبندان)

س

 • ساگرد
 • سر لرد
 • سرخ‌کوه
 • سلطان‌آباد (نهبندان)
 • سمافات
 • سنگی دری بوبک
 • سه پود
 • سه فرسخ
 • سیاه خونیک
 • سیدال
 • سیگری

ش

 • شورآباد (نهبندان)
 • شورک (نهبندان)
 • شنداسد
 • شنددینار
 • شندمعصومه
 • شندملکی
 • شیرازه

ص

 • صادق‌آباد (نهبندان)

ط

 • طارق (نهبندان)
 • طور (نهبندان)
 • طبسین بالا
 • طبسین پائین

ع

 • عباس‌آباد (نهبندان)
 • عباس‌آباد کلب
 • علی رئیس
 • علی‌آباد (نهبندان)
 • علی‌آباد چاه‌شند

ق

 • قدمگاه (نهبندان)

ک

 • کاریزک (نهبندان)
 • کال هدیه
 • کویرک
 • کرسونک
 • کل چاهی
 • کلات جنگل
 • کلاته حسن (نهبندان)
 • کلاته رئیسی
 • کلاته سرخ
 • کلاته سیدعلی (نهبندان)
 • کلاته محمودعلی
 • کلاته ملاحسن
 • کلاته نو (شوسف)
 • کله سفید
 • کهنو (نهبندان)

گ

 • گوراب (نهبندان)
 • گوش (نهبندان)
 • گوشین
 • گوند
 • گجیکه
 • گجینک
 • گرم تمام ده
 • گرمدارو
 • گله چاه
 • گله چشمه
 • گیشه (نهبندان)

ل

 • لوخ (نهبندان)
 • لوله (نهبندان)
 • لخشک

م

 • ماهی‌زرد
 • محمدآباد (نه)
 • محمدآباد رزاق‌زاده
 • محمدآباد، شوسف
 • محمدآباد (بندان، دو)
 • محمدآباد (بندان، یک)
 • مرغزار (نهبندان)
 • معدن حاجات
 • مهدی‌آباد (نهبندان)
 • میغان
 • میلگز

ن

 • نورشک
 • نجمی غنی شاعر
 • نصرت‌آباد (نهبندان)
 • نیشکرک

ه

 • همند (نهبندان)
 • هیرد


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران