شهرستان نور

روستاهای شهرستان نور

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نور

اسامی روستاهای نور استان مازندران به شرح زیر است :

ا

 • اوز (نور)
 • اوزکلا
 • اتاق‌سرا (نور)
 • ارویج‌کلا
 • اسپی‌کلا
 • افراده
 • افراسیاب‌کلا (نور)
 • الیکا
 • امیرآباد (نور)
 • اناده
 • انارجار
 • انبارده
 • انگتارود بالا
 • انگتارود پائین
 • انگرود
 • ایوا
 • ایرکا
 • ایزخورده
 • ایل (نور)

و

 • واتاشن
 • وازتنگه
 • واز سفلی
 • واز علیا
 • وازک
 • ورازان
 • ورازده سفلی
 • ورازده علیا
 • ولاشید (نور)
 • ولیرکان

آ

 • آغوزکتی (نور)
 • آهودشت (نور)

ب

 • باری‌کلا
 • باغبان‌کلا
 • بوته‌ده
 • بردون
 • بری‌کلا
 • بطاهرکلا
 • بل (نور)
 • بلویج
 • بنفشه‌ده (نور)
 • به‌بنک

پ

 • پس‌پرش
 • پیچده (نور)
 • پیل (نور)
 • پیمد

ت

 • تاشکوه وسطی
 • تاشکوه سفلی
 • تاشکوه علیا
 • تاکر
 • توران‌کلا
 • توسکا (روستا)
 • تترستاق
 • تسبیح‌کلا
 • تنه‌رز
 • تیرکده سفلی
 • تیرکده علیا

ج

 • جوربند (نور)
 • جلیکان سفلی
 • جلیکان علیا

چ

 • چاله‌سیاه
 • چل (نور)
 • چمازکلا (نور)

ح

 • حاجی‌آباد (نور)
 • حاجی‌کلا (نور)
 • حسین‌آباد (نور)
 • حطر

خ

 • خورتاب رودبار
 • خوریه
 • خجیرکلا
 • خرم‌آباد (نور)
 • خطیب‌کلا

د

 • دارجار
 • دارکلا (نور)
 • دونای سفلی
 • دونای علیا
 • دونکوه
 • دویلات
 • درویش‌کلا
 • دیزن‌کلا

ر

 • رودبارک (نور)
 • رزک (نور)
 • رزن (نور)
 • رمشی
 • رئیس‌کلا (نور)

ز

 • زرین‌کمر
 • زرین‌کلا
 • زکی‌آباد

س

 • سادات‌محله (بلده)
 • سادات‌محله (چمستان)
 • سالده سفلی
 • سالده علیا
 • سراسب
 • سرکاج
 • سعادت‌آباد (نور)
 • سلیاکتی
 • سنگ‌تاب
 • سنگ‌چالک
 • سنگ‌نو
 • سنگین‌ده
 • سیاهکلا

ش

 • شرکت زریه
 • شرکت گچ نور
 • شهربند
 • شهرک امام خمینی (نور)
 • شهرک دریاشهر
 • شهرکلا
 • شیخ‌علی‌کلا
 • شیرکلا (نور)

ص

 • صیدکلا

ط

 • طالب‌آباد (نور)

ع

 • عباس‌کلا (نور)
 • عباسا
 • عبدل‌ده
 • علی‌آباد (نور)

ف

 • فولادکلا (نور)

ق

 • قاسم‌آباد (نور)
 • قلعه‌کتی (نور)

ک

 • کاردگرکلا (نور)
 • کاسگرمحله (نور)
 • کالج (روستا)
 • کام (نور)
 • کپعلیا
 • کچلده
 • کدیرسر
 • کرات‌کتی
 • کرچی
 • کردآباد (نور)
 • کردمحله (نور)
 • کرسی (نور)
 • کلا (نور)
 • کلاونگاه
 • کلاک سفلی
 • کلاک علیا
 • کلیک (نور)
 • کلین‌خونی
 • کمربن (نور)
 • کمررود
 • کنس‌پا
 • کیاب‌سر
 • کیاکلا (نور)

گ

 • گزناسرا
 • گلندرود
 • گندیاب بالا
 • گندیاب پائین
 • گیلان‌ده (نور)

ل

 • لاسکوتی
 • لزیر
 • لسفیجان
 • لشکنار

م

 • مرتع گهان لا
 • مرچ (نور)
 • مرداب (نور)
 • مرزنده
 • مزید
 • معصوم‌آباد (نور)
 • مغان‌ده
 • ملاکلا (نور)
 • ملامحله (نور)
 • میان‌رودبار
 • میرنا
 • میناک

ن

 • ناپلار
 • ناتل
 • ناحیه (نور)
 • نانواکلا
 • نچ (نور)
 • نرگس‌کتی (نور)
 • نسن
 • نصرت‌آباد (نور)
 • نعمت‌آباد (نور)
 • نیکنام‌ده (نور)

ه

 • هردورود (نور)
 • هلوپشته
 • هم‌صفا
 • هندومرز

ی

 • یاسل
 • یال‌رود
 • یوش

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران