شهرستان نیشابور

روستاهای شهرستان نیشابور

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نیشابور

اسامی روستاهای نبشابور استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابوسعدی
 • ابراهیم‌آباد موری
 • ابقوی
 • ادگ
 • اردوغش
 • اردسمان
 • اردمه (نیشابور)
 • ارغش
 • ارغشنه
 • استایش
 • اسحاق‌آباد (نیشابور)
 • اسلام‌آباد عرب
 • اسلام‌آباد لکزی
 • اسلامیه (نیشابور)
 • اصلاح‌آباد (نیشابور)
 • اق قایه
 • اقبالی (نیشابور)
 • اکبرآباد (نیشابور)
 • الامیه
 • الوان (نیشابور)
 • الله‌آباد (نیشابور)
 • الله‌جگرد
 • اله‌آباد
 • الهی (نیشابور)
 • امامیه (نیشابور)
 • امیرآباد (میان‌جلگه)
 • امیرآباد (نیشابور)
 • امین‌آباد (نیشابور)
 • انجیدن
 • اندراب (نیشابور)
 • اهوان
 • ایستگاه عطار
 • اینچگان
 • امامزاده حسین اصغر

آ

 • آب جقان
 • آبادی طاهرآباد
 • آبگینه
 • آرزومنده
 • آهنگران (نیشابور)

ب

 • بازوبند
 • بازحیدر
 • باطان (نیشابور)
 • باغ جعفرآباد
 • باغ جهان
 • باغات دستگردان
 • باغشن
 • باغشن گچ
 • باقریه (نیشابور)
 • بوالحسنی
 • بوجخک
 • بوژان (نیشابور)
 • بوژآباد
 • بوژمهران
 • ب

  • بجنو سفلی
  • بجنو علیا
  • بحرودی
  • بدیع‌آباد (نیشابور)
  • برج (نیشابور)
  • برزو (نیشابور)
  • برزنون
  • برف ریز
  • برگشاهی
  • برمهان
  • بزق
  • بزقوچان
  • بشروی
  • بشرآباد
  • بشنیج
  • بقیع (نیشابور)
  • بکاول (نیشابور)
  • بلقشه
  • بنی‌آباد (نیشابور)
  • بهمن (نیشابور)
  • بیدخان
  • بیرم‌آباد (ریوند)
  • بیش آقاج

  پ

  • پاباز
  • پوست فروشان
  • پیرشهباز
  • پیرکماج
  • پیرگز
  • پیشکوهی

  ت

  • تورانی (نیشابور)
  • تحت منظر
  • تقی‌آباد طلایی
  • تلخک
  • تلی
  • تنگه علیا
  • ته منگان
  • تیجان
  • تیران (نیشابور)

  ج

  • جالنده
  • جوادیه (نیشابور)
  • جوری (نیشابور)
  • جعفرآباد (نیشابور)
  • جغراتی
  • جمهوری (نیشابور)
  • جنداب (نیشابور)
  • جهان‌آباد (نیشابور)
  • جیج‌آباد
  • جیران (نیشابور)

  چ

  • چاه بزغانی
  • چاه بلند
  • چاه حاجی‌آباد
  • چاه رئیسی
  • چاه سالار (نیشابور)
  • چاه سالاری (نیشابور)
  • چاه نسر
  • چاه یابو
  • چشمه خسرو (نیشابور)
  • چکنه علیا
  • چناران (نیشابور)
  • چنبران
  • چهاربرج (ریوند)
  • چهارگوشلی
  • چهل مرغیان

  ح

  • حاج کاظمی
  • حاجیان
  • حاجی‌آباد (ریوند)
  • حاجی‌آباد زبرخان
  • حریم‌آباد
  • حسن‌آباد (نیشابور)
  • حسن‌آباد امام جمعه
  • حسن‌آباد بلهر
  • حسن‌آباد خرابه
  • حسن‌آباد سبرو
  • حسن‌آباد سرتپه
  • حسین‌آباد (نیشابور)
  • حسین‌آباد جدید (نیشابور)
  • حسین‌آباد جنگل (نیشابور)
  • حسین‌آباد چغوکی
  • حسین‌آباد عرب
  • حسین‌آباد مختاری
  • حسین‌آباد ناظر
  • حسینی (نیشابور)
  • حشمتیه (نیشابور)
  • حصار (زبرخان)
  • حصار (اسحق‌آباد)
  • حصارجوق
  • حصارخونی
  • حصارسرخ (نیشابور)
  • حصارنو (نیشابور)
  • حقیه
  • حکیم‌آباد (نیشابور)
  • حمیدآباد (نیشابور)
  • حنط‌آباد

  خ

  • خانشاه
  • خانلق (نیشابور)
  • خایسک
  • خواجه‌آباد (نیشابور)
  • خواجه‌بچه
  • خوجان
  • خوش بالا
  • خربره
  • خرم بیک
  • خرم‌آباد (نیشابور)
  • خرمبک
  • خسروآباد (نیشابور)
  • خضرآباد (نیشابور)
  • خمار (نیشابور)
  • خیرآباد (نیشابور)

  د

  • داودآباد (نیشابور)
  • دارالسلام (نیشابور)
  • داس (نیشابور)
  • داغی (نیشابور)
  • دالاشان
  • دانه کاشفیه
  • دولت‌آباد (نیشابور)
  • درودبخت
  • دربهشت (نیشابور)
  • درخت سنجد (نیشابور)
  • دزق (نیشابور)
  • دست فشاد
  • دستجرد آقابزرگ
  • دشت (نیشابور)
  • دلقند (نیشابور)
  • ده باف
  • ده حاجی (نیشابور)
  • ده حبه
  • ده حسینی
  • ده حلاج
  • ده داروغه
  • ده سنگ
  • ده شیخ (نیشابور)
  • ده‌نو (بلهرات)
  • ده نوخالصه
  • ده نوخرابه
  • ده‌جوری (نیشابور)
  • ده‌حاجی (ریوند)
  • ده‌زرگر
  • ده‌لاری
  • دهنو (ریوند)
  • صالح‌آباد (ریوند)
  • ده‌نو (مازول)
  • ده‌نو حاج بدل‌بیک
  • ده‌نو شور
  • دهنو لکزی
  • دهنو هاشم‌آباد
  • دهنه حیدری
  • دیزباد
  • دیش‌دیش
  • دیگلانی

  ذ

  • ذمه (نیشابور)

  ر

  • روح‌آباد (نیشابور)
  • رود (نیشابور)
  • رئیسی (نیشابور)
  • رحمت‌آباد (نیشابور)
  • رحیم‌آباد (ریوند)
  • رحیم‌آباد (نیشابور)
  • رستم‌آباد (نیشابور)
  • رمان (ریوند)
  • رنج‌آباد
  • ریزآب (نیشابور)
  • ریگی (نیشابور)
  • رینگان

  ز

  • زرنده (بینالود)
  • زرنده (مازول)
  • زهان (نیشابور)
  • زیارت (نیشابور)
  • زیرجان (نیشابور)
  • زیگ (نیشابور)

  س

  • ساحل برج
  • سالاری (نیشابور)
  • سامغان
  • سوقند
  • سوله (نیشابور)
  • سخدر
  • سراب کوشک
  • سرتلخ
  • سرچاه (نیشابور)
  • سرگریک
  • سعدآباد (ریوند)
  • سعدآباد (نیشابور)
  • سعدآباد عرب
  • سعیدیه (نیشابور)
  • سلطان میدان
  • سلطان‌آباد (نیشابور)
  • سلیمانی (نیشابور)
  • سمرجان
  • سنگونی
  • سه چوب
  • سه گنبد (نیشابور)
  • سهل‌آباد (نیشابور)
  • سیاوش (نیشابور)
  • سیدآباد (نیشابور)
  • سیدآباد اسدالله‌خان
  • سیدآباد بارمعدن
  • سیف‌آباد (نیشابور)

  ش

  • شاداب (ریوند)
  • شاداب (نیشابور)
  • شادمهرک
  • شادمیانه
  • شاه‌آباد (نیشابور)
  • ش

   • شترسنگ
   • شریف‌آباد (نیشابور)
   • شفیع آباد (نیشابور)
   • شمس‌آباد (ریوند)
   • شمسیه
   • شهرآباد (نیشابور)
   • شهرک (نیشابور)
   • شهرک امام (نیشابور)
   • شهرکهنه (نیشابور)
   • شیب (نیشابور)
   • شیخ مصطفی (نیشابور)
   • شیخلان

   ص

   • صالح‌آباد (نیشابور)
   • صالحی (نیشابور)
   • صومعه (نیشابور)
   • صدرآباد (نیشابور)
   • صمدیه (نیشابور)

   ط

   • طالبی (نیشابور)
   • طاهرآباد (نیشابور)
   • طرب‌آباد

   ع

   • عباس‌آباد (نیشابور)
   • عبدالله گیو (نیشابور)
   • عبدالله‌آباد (نیشابور)
   • عبدالله‌آباد (ریوند)
   • عبدل‌آباد (نیشابور)
   • عبدیه
   • عبیرآباد (نیشابور)
   • عزیزیه (نیشابور)
   • عسگرآباد (نیشابور)
   • عشرت‌آباد (نیشابور)
   • عشق‌آباد (سرولایت)
   • عشق‌آباد کهنه
   • عصمت‌آباد (نیشابور)
   • عطائیه
   • علی‌آباد (نیشابور)
   • علی‌آباد تکه
   • علی‌آباد شور (نیشابور)
   • علی‌آباد شهید (نیشابور)
   • عنبرکه
   • عیش‌آباد (نیشابور)
   • عین‌آباد (نیشابور)
   • عین‌علی

   غ

   • غار (نیشابور)
   • غزل اغول

   ف

   • فارسیه (نیشابور)
   • فاضل‌آباد (نیشابور)
   • فوشنجان
   • فتح‌آباد (نیشابور)
   • فخرآباد (نیشابور)
   • فخریه
   • فدیشه
   • فرج‌آباد (نیشابور)
   • فرخ جان
   • فرخ‌آباد (نیشابور)
   • فرخک
   • فردوس (نیشابور)
   • فرهاد (نیشابور)
   • فضل (نیشابور)
   • فهنه (نیشابور)
   • فیروزی (نیشابور)
   • فیض‌آباد (ریوند)
   • فیض‌آباد (نیشابور)
   • فیض‌آباد لال‌ها
   • فیلخانه

   ق

   • قاسم‌آباد (نیشابور)
   • قاسمی (نیشابور)
   • قاضی‌آباد (نیشابور)
   • قوش‌آباد
   • قبد
   • قرونه
   • قره بیک
   • قره خان (نیشابور)
   • قره‌داش (نیشابور)
   • قره‌گل (نیشابور)
   • قریش‌آباد
   • قزل قلعه (نیشابور)
   • قطن‌آباد
   • قلعه شیشه
   • قلعه نوجمشید
   • قلعه‌نو (نیشابور)
   • قلعه‌نو علیرضابیک
   • قلعه‌نو مهدی‌آباد

   ک

   • کابلی (نیشابور)
   • کارجی
   • کارجیج
   • کاریز صباح
   • کاریزک کنارکال
   • کاریزک کهنه
   • کاریزنو (نیشابور)
   • کاظم‌آباد (نیشابور)
   • کوثر (نیشابور)
   • کوشک (نیشابور)
   • کوشکک (نیشابور)
   • کوه سخت
   • کران (نیشابور)
   • کریم‌آباد (نیشابور)
   • کریم‌آباد سویس
   • کلاته ابوذر
   • کلاته وحدت
   • کلاته باغ
   • کلاته حاج الهیار
   • کلاته حاج حسن
   • کلاته حاجی
   • کلاته حاجی جهان‌بیک
   • کلاته حاجی شیرمحمد
   • کلاته حسن‌آباد
   • کلاته ساقی
   • کلاته سرو
   • کلاته سلطانی
   • کلاته علی‌مراد
   • کلاته فشای
   • کلاته قنبر
   • کلاته لویدانی
   • کلاته محمدجان
   • کلاته میدان
   • کلیدر (نیشابور)

   گ

   • گاوکش (نیشابور)
   • گچ‌دره
   • گراب (نیشابور)
   • گردان (نیشابور)
   • گرینه
   • گزاری
   • گل بین
   • گلبوی بالا
   • گلبوی پایین
   • گلشن (نیشابور)
   • گل‌قندشت

   ل

   • لطف‌آباد (نیشابور)
   • لک‌لک آشیان

   م

   • ماروس (نیشابور)
   • ماروسک
   • موری (نیشابور)
   • موسی‌آباد (نیشابور)
   • موشان (نیشابور)
   • مبارکه (نیشابور)
   • مجدآباد (نیشابور)
   • محسن‌آباد (ریوند)
   • محسن‌آباد (نیشابور)
   • محمودآباد (نیشابور)
   • محمودآباد فضل
   • محمدآباد (ریوند)
   • محمدآباد (نیشابور)
   • محمدآباد آقازاده
   • محمدآباد دوخانه
   • محمدآباد مطلق
   • محیط‌آباد
   • مژدآباد
   • مسک‌آباد
   • مسیح‌آباد (نیشابور)
   • مظفرآباد (نیشابور)
   • معموری (مازول)
   • معین‌آباد (نیشابور)
   • ملکنده
   • منصوریه (نیشابور)
   • منظر (نیشابور)
   • مهدی‌آباد (نیشابور)
   • میان بند
   • میان‌آباد (نیشابور)
   • میرآباد (نیشابور)

   ن

   • نوآباد (نیشابور)
   • نوبهار (نیشابور)
   • نوحلوا
   • نوروزآباد (نیشابور)
   • نورآباد (نیشابور)
   • نوسرا
   • نوکاریز
   • نومیری
   • نصرآباد (نیشابور)
   • نصرآباد علیا
   • نصیرآباد (نیشابور)
   • نعیم‌آباد (فضل)
   • نعیم‌آباد (نیشابور)
   • نقاب (نیشابور)
   • نقدبش

   ه

   • هاشم‌آباد سلطانی
   • هلالی (نیشابور)
   • هلوله

   ی

   • یحیی‌آباد (نیشابور)
   • یک لنگه
   • ینگجه (نیشابور)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران