کانال تلگرام

دانلود کتاب آمازون
شهرستان نیک شهر

روستاهای شهرستان نیک شهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نیک شهر

اسامی روستاهای نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • اورنگ (نیک‌شهر)
 • اوگینک
 • ابرین
 • ابشکی (نیک‌شهر)
 • اپودم
 • احمدآباد (نیک‌شهر)
 • ارچینی
 • اسپی تیر
 • استحلی
 • اسلام‌آباد (نیک‌شهر)
 • الله‌آباد (نیک‌شهر)
 • اناری دپ

و

 • ورکات
 • کشیگان
 • وفا (نیک‌شهر)

آ

 • آبگاه (نیک‌شهر)

ب

 • با سیدی
 • باب دوئی
 • بارگین زه
 • بازیگر (نیک‌شهر)
 • باغ (نیک‌شهر)
 • باکور (نیک‌شهر)
 • بوردران
 • بورک (نیک‌شهر)
 • بوستان (نیک‌شهر)
 • بجوکان
 • برشک
 • برکه (نیک‌شهر)
 • برمک (نیک‌شهر)
 • بغدان
 • بک (نیک‌شهر)
 • بلپیر
 • بن ابشی
 • بناب (نیک‌شهر)
 • بندردپ
 • بندسر (نیک‌شهر)
 • بندگاه دن
 • بنگلی سور
 • بی تیجدپ
 • بی تیچ

پ

 • پارود (نیک‌شهر)
 • پاگ (نیک‌شهر)
 • پامنت
 • پوتاپ
 • پورچنگ گسک
 • پتان (نیک‌شهر)
 • پتک (نیک‌شهر)
 • پتگان
 • پس کوهی
 • پشت گر (نیک‌شهر)
 • پگومزی
 • پلکچار
 • پله سین
 • پنکور
 • پیتاب جم
 • پیچ گلی
 • پیرزرین
 • پیرکشان

ت

 • تابکی تل
 • تانا (روستا)
 • تواران
 • توتان (نیک‌شهر)
 • توجکان
 • توک
 • توکلی بالا
 • توکلی پایین
 • تجکفت
 • تخت ملک (نیک‌شهر)
 • تلاربن
 • تم تهلک
 • تم تیلک
 • تنگ دف (نیک‌شهر)
 • تنگ سر
 • شیرآباد نیکشهر
 • تنگ سرحد
 • تهتان (نیک‌شهر)
 • تهرک
 • تیتران دن
 • تیسرون تیسروک

ج

 • جاوشیر
 • جاگور
 • جانک بوک (جان‌آباد)
 • جوان چاه
 • جورانی
 • جوزدر (نیک‌شهر)
 • جوکان (نیک‌شهر)
 • جوهانی (نیک‌شهر)
 • جکان (نیک‌شهر)
 • جکبنان
 • جگان پتک
 • جلائی کلگ
 • جم پلی
 • جمکان
 • جهلی شهر
 • جهلی شهریانچ

چ

 • چاتی پایین
 • چارپدان
 • چاکری کچ
 • چانف
 • چاه (نیک‌شهر)
 • چاه علی (نیک‌شهر)
 • چاه مالداری بادی
 • چاهوک (نیک‌شهر)
 • چاهان (نیک‌شهر)
 • چتاندر (نیک‌شهر)
 • چدرک
 • چراغ‌آباد (نیک‌شهر)
 • چگوگدان
 • چنگ اناری
 • چیدکی
 • چیلی بن

ح

 • حسین‌آباد (نیک‌شهر)
 • حمنتک
 • حیدربند

خ

 • خاربرد

د

 • داروکان
 • داربن
 • دازین شیب
 • دوشینکوه
 • دب بار (نیک‌شهر)
 • دپگزان
 • در نریکان
 • درک چاندی
 • درنگ پشت
 • دستکرتکی
 • دستگرد (نیک‌شهر)
 • دستلنگین
 • دسک (نیک‌شهر)
 • دشتاندر
 • دشتوک (نیک‌شهر)
 • دفتولک
 • دن دستکرد
 • دن سر (نیک‌شهر)
 • دن قلمان
 • دن گراپ (نیک‌شهر)
 • دنیارکلک
 • دهان (نیک‌شهر)

ذ

 • ذارخشک
 • ذال شهر

ر

 • راوک (نیک‌شهر)
 • راین گیتان
 • روپاسی
 • رودبالو
 • رودسران
 • رودگلندام
 • روفنان
 • روگ
 • رونگ (نیک‌شهر)
 • رحمت‌آباد (نیک‌شهر)
 • رخشان
 • رزی (نیک‌شهر)
 • رمتوک دپ
 • رمضان کلگ
 • ریکو (نیک‌شهر)

ز

 • زئیک
 • زبران دن
 • زراق اپ
 • زربر
 • زرداری
 • زردان (نیک‌شهر)
 • زمین سوکدین
 • زمین‌بند (نیک‌شهر)
 • زهرکان
 • زی بدک
 • زیارت (نیک‌شهر)
 • زیارت جنگل
 • زیارتجاه
 • زیرباندار
 • زیردان (نیک‌شهر)
 • زیرک‌آباد (نیک‌شهر)

س

 • ساگیس
 • سوراب (نیک‌شهر)
 • سورکلود
 • سول (نیک‌شهر)
 • سبز (نیک‌شهر)
 • سراهنگی
 • سرخ روادن
 • سرخ کان (نیک‌شهر)
 • سرخ کلوت
 • سررود (نیک‌شهر)
 • سرگرانی
 • سرگل (نیک‌شهر)
 • سرمیچ
 • سری زه
 • سفتک
 • سفیدندوک
 • سمسوردر
 • سنت سر
 • سهرتک
 • سهرک
 • سهره بن
 • سهرین دوک
 • سی پچ
 • سی سرک بن (نیک‌شهر)
 • سیاهنگری
 • سیرگ
 • سیزکی
 • سیف‌آباد جاوشیری
 • سیف‌آباد نارویی

ش

 • شان شیری
 • ش

  • شیزین پتان
  • شیشه پشت

  ع

  • عثمان‌آباد (نیک‌شهر)
  • علی تیغ
  • علی‌آباد چگردک
  • علی‌آباد کارگاه
  • عیسی‌آباد (نیک‌شهر)

  غ

  • غلاموزمین
  • غلامک

  ف

  • فتوچاه
  • فنسان

  ق

  • قبله‌ای کور

  ک

  • کاپاران دن (نیک‌شهر)
  • کارواندر (نیک‌شهر)
  • کارپدین
  • کوانز (نیک‌شهر)
  • کوپچ
  • کوپه‌ای (نیک‌شهر)
  • کوچینک
  • کورزیارت
  • کورنگ
  • بحث کاربر:M.h79
  • کاربر:M.h79/صفحه تمرین
  • کوشک (نیک‌شهر)
  • کویچو
  • کتوکدن
  • کتیچان
  • کجوئی
  • کچکی
  • کد (نیک‌شهر)
  • کروز (نیک‌شهر)
  • کروز دپ
  • کروزگیلکی
  • کرباسی
  • کرتکان شیب
  • کرحمت
  • کس مزور
  • کسیرتلگ
  • کسیری دپ
  • کشیک (نیک‌شهر)
  • ککتل درنج
  • کل تیتران
  • کلات بالا
  • کلات سفلی
  • کلوبراپ
  • کلچات (نیک‌شهر)
  • کلچاتوک
  • کلدان (نیک‌شهر)
  • کلک حمود
  • کلک عبدو
  • کله گوک (نیک‌شهر)
  • کلی بک کنر
  • کلی تک
  • کمانی
  • کناردان (نیک‌شهر)
  • کناردر
  • کنارکمبان
  • کناری (نیک‌شهر)
  • کندگزی
  • کهوران دپ
  • کهورکان
  • کهوک
  • کهن کوچان
  • کهنک شیرآباد
  • کهنک میرآباد
  • کهیری (نیک‌شهر)
  • کیتانبان
  • کیجگدردپ
  • کورینگ

  گ

  • گو (نیک‌شهر)
  • گواتامی
  • گواجگ
  • گووک دپ
  • گودل (نیک‌شهر)
  • گوران الیت
  • گوراندی
  • گورانژان گز
  • گورگتان
  • گورناگان (نیک‌شهر)
  • گورینگ
  • گون زمین
  • گوندلیک دپ
  • گونیژدر
  • گوهچ
  • گتی اپ
  • گتی تسک
  • گتین نوکین
  • گدی داپ
  • گراپان
  • گروان (نیک‌شهر)
  • گروک‌دپ (مهبان)
  • گروک‌دپ (چانف)
  • گرتوپان
  • گردوک
  • گردهان
  • گرشیب
  • گریک (نیک‌شهر)
  • گزاسیاهو
  • گزان دن
  • گزدان (نیک‌شهر)
  • گزدانک
  • گزر (نیک‌شهر)
  • گزگون
  • گزمیر
  • گزین گوهچ
  • گسک ساره‌آباد
  • گسک شاهی‌آباد
  • گسک علی‌آباد
  • گسک محمدآباد
  • گشان (نیک‌شهر)
  • گلبیر
  • گلیک
  • گلیندر
  • گمردوج پایین
  • گنگزارآباد
  • گه کوه
  • گها
  • گیشتان
  • گیمک

  م

  • مورتان کوه
  • مورکی (نیک‌شهر)
  • مورین پیش
  • موکی بالا
  • موکی پایین
  • متسنگ
  • متکان
  • متکاندپ
  • مچ گواش
  • محمدآباد (نیک‌شهر)
  • مخت
  • مدحان
  • مرتگان
  • مزرعه دشتوک
  • مسکنگ
  • مشکونت
  • مگدر
  • ملوران
  • مه عبدالله
  • مهبان
  • مهند
  • میان‌شهر (نیک‌شهر)
  • میرآباد (قریب‌آباد)
  • میرآباد (نیک‌شهر)
  • میرتلگ
  • میشود (نیک‌شهر)
  • مین (نیک‌شهر)

  ن

  • ناگان (نیک‌شهر)
  • ناگوک (نیک‌شهر)
  • نورآباد (نیک‌شهر)
  • نوکایی کل
  • نوک‌آباد (نیک‌شهر)
  • نوکین جهان
  • ندودک (نیک‌شهر)
  • ندریتی (نیک‌شهر)
  • نژوک (نیک‌شهر)
  • نسپوران
  • نگار (نیک‌شهر)
  • نگور (نیک‌شهر)
  • نلوک
  • نیام کند
  • نیامگران
  • نیکوجهان
  • نیلک بن

  ه

  • هادرت
  • هریدوک
  • هنزم
  • هنزیروک
  • هنگیری
  • هیتک (نیک‌شهر)
  • هیتکان
  • هیچان
  • هیدویچ

 


0 به این مطلب امتیاز دهید

عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • مهدی در ۲۶ آبان ۱۳۹۶

  عالییییییییییییییییییییییییییییییییی

 • احمد در ۲۷ آبان ۱۳۹۶

  درود و عرض ادب در مورد مقاله ای که در رابطه با لنبان طرح نمودیدلازم دیدم تشکر بنمایم اما پیش از هر چیز شایسته بود که هم حضرت عالی و هم اساتیدی که در این خصوص زحمت کشیده اند با اندکی دقت در وجه تسمیه لنبان به واژگان مردمان همسایه که پایشان به آن محل هم باز شده یعنی بختیاریها خیلی خود را در چم و خم واژه شناسی قرار ندهید زیرا در گویش لری جنوبی و عموم مردم جنوب لنبان lonban یا لنبونlonboun به معنای گیاه بیشه است که در مناطق جنوبی سقف خانه های روستایی خصوصا خانه های لب خور ها ، تالاب ها و باتلاق های خوزستان را از ان می بافند. لذا بنده اعتقادم این است که در مطالعه اکوسیستم محل مزبور خصوصا الگوهای گذشته انجا حتما به ریشه این نام خواهید رسید.

 • parisa در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  الان که دیگه اصلا روغن جامد نیست. روغن مایع آفتابگردان چطوره؟مشکلی نداره؟

 • مر در ۲۸ آبان ۱۳۹۶

  ما در آبان از این آبشار بازدید کردیم، مسیر خیلی خیلی دور و خلوت و خطرناک بود، جاده خاکی بود، حدود سه ساعت و نیم با ماشین تو جاده خاکی راه بود، با ماشین شاسی کوتاه میشد رفت ولی خیلی دور بود و مسیر صعب‌العبور بود، بعد از رسیدن به خود امامزاده گزو،حدود ۳۵ دقیقه از کوه باید پایین رفت تا به آبشار رسید و حدود ۴۵ دقیقه از کوه باید بالا رفت تا دوباره به امامزاده برگشت، کوهنوردی خیلی سنگینی هم دارید حسابی خسته میشید ولی آبشار خیلی قشنگه,مسیر روی گوگل مپ موجود نیست

 • خاقانی در ۱ آذر ۱۳۹۶

  شرایط رزرو خانه معلم اراک

 • اورمیه قلب آذربایجان در ۳ آذر ۱۳۹۶

  یاشاسین آذربایجان
  یاشاسین اورمیه
  به دیار آذربایجان شهر زیبای اورمیه قلب آذربایجان تشریف بیارین

 • مریم در ۴ آذر ۱۳۹۶

  ممنون برای آموزش خوبتون🌹

 • ديلمستان در ۴ آذر ۱۳۹۶

  مسیر اول آسفالته. چرا مسیر اصلی را تغییر دادید؟ چه کاریه؟ ضمنا این روستا جز بخش خورگام شهرستان رودبار و زبانشم دیلمی است. لطفا اصلاح کنید

  • leila در ۵ آذر ۱۳۹۶

   ممنونم از توجهتون.حتما اصلاح میشود

 • وحید در ۹ آذر ۱۳۹۶

  رودخانه های سیکان در شهرستان دره شهر و سراب ، و چندین رودخانه دیگه لحاظ نشدن.

 • علی در ۱۳ آذر ۱۳۹۶

  به ارومیه قلب کردستان به ارومیه شهرکردنشین تشریف بیاوریدوازمناطق دیدنی وتاریخی ان دیدن کنید…بژ ی کوردستان

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  عالییییییییی😘😘😘😘

 • سویوکیونگ در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خوب بود

 • مجتبی در ۱۷ آذر ۱۳۹۶

  خیلی لایک دارین با تقدیر وتشکر فراوان از شما

 • سعید در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  سلام. اسم روستای کورابلاغ ه اشتباه کوره‌جان وارد شده است لطفا اصلاح نمایید

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  یکی از رود هارو ننوشتن چون من در جدول ی سوال اومده یکی از رود های استان خوزستان که پنج کلمه ایه و دوکلمه اولش ک ر اخری هم ن

 • ناشناس در ۱۹ آذر ۱۳۹۶

  من همون ناشناس بالاییم لطفا اگه کسی جواب سوالو دونست بگه