شهرستان نیک شهر

روستاهای شهرستان نیک شهر

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نیک شهر

اسامی روستاهای نیک شهر استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • اورنگ (نیک‌شهر)
 • اوگینک
 • ابرین
 • ابشکی (نیک‌شهر)
 • اپودم
 • احمدآباد (نیک‌شهر)
 • ارچینی
 • اسپی تیر
 • استحلی
 • اسلام‌آباد (نیک‌شهر)
 • الله‌آباد (نیک‌شهر)
 • اناری دپ

و

 • ورکات
 • کشیگان
 • وفا (نیک‌شهر)

آ

 • آبگاه (نیک‌شهر)

ب

 • با سیدی
 • باب دوئی
 • بارگین زه
 • بازیگر (نیک‌شهر)
 • باغ (نیک‌شهر)
 • باکور (نیک‌شهر)
 • بوردران
 • بورک (نیک‌شهر)
 • بوستان (نیک‌شهر)
 • بجوکان
 • برشک
 • برکه (نیک‌شهر)
 • برمک (نیک‌شهر)
 • بغدان
 • بک (نیک‌شهر)
 • بلپیر
 • بن ابشی
 • بناب (نیک‌شهر)
 • بندردپ
 • بندسر (نیک‌شهر)
 • بندگاه دن
 • بنگلی سور
 • بی تیجدپ
 • بی تیچ

پ

 • پارود (نیک‌شهر)
 • پاگ (نیک‌شهر)
 • پامنت
 • پوتاپ
 • پورچنگ گسک
 • پتان (نیک‌شهر)
 • پتک (نیک‌شهر)
 • پتگان
 • پس کوهی
 • پشت گر (نیک‌شهر)
 • پگومزی
 • پلکچار
 • پله سین
 • پنکور
 • پیتاب جم
 • پیچ گلی
 • پیرزرین
 • پیرکشان

ت

 • تابکی تل
 • تانا (روستا)
 • تواران
 • توتان (نیک‌شهر)
 • توجکان
 • توک
 • توکلی بالا
 • توکلی پایین
 • تجکفت
 • تخت ملک (نیک‌شهر)
 • تلاربن
 • تم تهلک
 • تم تیلک
 • تنگ دف (نیک‌شهر)
 • تنگ سر
 • شیرآباد نیکشهر
 • تنگ سرحد
 • تهتان (نیک‌شهر)
 • تهرک
 • تیتران دن
 • تیسرون تیسروک

ج

 • جاوشیر
 • جاگور
 • جانک بوک (جان‌آباد)
 • جوان چاه
 • جورانی
 • جوزدر (نیک‌شهر)
 • جوکان (نیک‌شهر)
 • جوهانی (نیک‌شهر)
 • جکان (نیک‌شهر)
 • جکبنان
 • جگان پتک
 • جلائی کلگ
 • جم پلی
 • جمکان
 • جهلی شهر
 • جهلی شهریانچ

چ

 • چاتی پایین
 • چارپدان
 • چاکری کچ
 • چانف
 • چاه (نیک‌شهر)
 • چاه علی (نیک‌شهر)
 • چاه مالداری بادی
 • چاهوک (نیک‌شهر)
 • چاهان (نیک‌شهر)
 • چتاندر (نیک‌شهر)
 • چدرک
 • چراغ‌آباد (نیک‌شهر)
 • چگوگدان
 • چنگ اناری
 • چیدکی
 • چیلی بن

ح

 • حسین‌آباد (نیک‌شهر)
 • حمنتک
 • حیدربند

خ

 • خاربرد

د

 • داروکان
 • داربن
 • دازین شیب
 • دوشینکوه
 • دب بار (نیک‌شهر)
 • دپگزان
 • در نریکان
 • درک چاندی
 • درنگ پشت
 • دستکرتکی
 • دستگرد (نیک‌شهر)
 • دستلنگین
 • دسک (نیک‌شهر)
 • دشتاندر
 • دشتوک (نیک‌شهر)
 • دفتولک
 • دن دستکرد
 • دن سر (نیک‌شهر)
 • دن قلمان
 • دن گراپ (نیک‌شهر)
 • دنیارکلک
 • دهان (نیک‌شهر)

ذ

 • ذارخشک
 • ذال شهر

ر

 • راوک (نیک‌شهر)
 • راین گیتان
 • روپاسی
 • رودبالو
 • رودسران
 • رودگلندام
 • روفنان
 • روگ
 • رونگ (نیک‌شهر)
 • رحمت‌آباد (نیک‌شهر)
 • رخشان
 • رزی (نیک‌شهر)
 • رمتوک دپ
 • رمضان کلگ
 • ریکو (نیک‌شهر)

ز

 • زئیک
 • زبران دن
 • زراق اپ
 • زربر
 • زرداری
 • زردان (نیک‌شهر)
 • زمین سوکدین
 • زمین‌بند (نیک‌شهر)
 • زهرکان
 • زی بدک
 • زیارت (نیک‌شهر)
 • زیارت جنگل
 • زیارتجاه
 • زیرباندار
 • زیردان (نیک‌شهر)
 • زیرک‌آباد (نیک‌شهر)

س

 • ساگیس
 • سوراب (نیک‌شهر)
 • سورکلود
 • سول (نیک‌شهر)
 • سبز (نیک‌شهر)
 • سراهنگی
 • سرخ روادن
 • سرخ کان (نیک‌شهر)
 • سرخ کلوت
 • سررود (نیک‌شهر)
 • سرگرانی
 • سرگل (نیک‌شهر)
 • سرمیچ
 • سری زه
 • سفتک
 • سفیدندوک
 • سمسوردر
 • سنت سر
 • سهرتک
 • سهرک
 • سهره بن
 • سهرین دوک
 • سی پچ
 • سی سرک بن (نیک‌شهر)
 • سیاهنگری
 • سیرگ
 • سیزکی
 • سیف‌آباد جاوشیری
 • سیف‌آباد نارویی

ش

 • شان شیری
 • ش

  • شیزین پتان
  • شیشه پشت

  ع

  • عثمان‌آباد (نیک‌شهر)
  • علی تیغ
  • علی‌آباد چگردک
  • علی‌آباد کارگاه
  • عیسی‌آباد (نیک‌شهر)

  غ

  • غلاموزمین
  • غلامک

  ف

  • فتوچاه
  • فنسان

  ق

  • قبله‌ای کور

  ک

  • کاپاران دن (نیک‌شهر)
  • کارواندر (نیک‌شهر)
  • کارپدین
  • کوانز (نیک‌شهر)
  • کوپچ
  • کوپه‌ای (نیک‌شهر)
  • کوچینک
  • کورزیارت
  • کورنگ
  • بحث کاربر:M.h79
  • کاربر:M.h79/صفحه تمرین
  • کوشک (نیک‌شهر)
  • کویچو
  • کتوکدن
  • کتیچان
  • کجوئی
  • کچکی
  • کد (نیک‌شهر)
  • کروز (نیک‌شهر)
  • کروز دپ
  • کروزگیلکی
  • کرباسی
  • کرتکان شیب
  • کرحمت
  • کس مزور
  • کسیرتلگ
  • کسیری دپ
  • کشیک (نیک‌شهر)
  • ککتل درنج
  • کل تیتران
  • کلات بالا
  • کلات سفلی
  • کلوبراپ
  • کلچات (نیک‌شهر)
  • کلچاتوک
  • کلدان (نیک‌شهر)
  • کلک حمود
  • کلک عبدو
  • کله گوک (نیک‌شهر)
  • کلی بک کنر
  • کلی تک
  • کمانی
  • کناردان (نیک‌شهر)
  • کناردر
  • کنارکمبان
  • کناری (نیک‌شهر)
  • کندگزی
  • کهوران دپ
  • کهورکان
  • کهوک
  • کهن کوچان
  • کهنک شیرآباد
  • کهنک میرآباد
  • کهیری (نیک‌شهر)
  • کیتانبان
  • کیجگدردپ
  • کورینگ

  گ

  • گو (نیک‌شهر)
  • گواتامی
  • گواجگ
  • گووک دپ
  • گودل (نیک‌شهر)
  • گوران الیت
  • گوراندی
  • گورانژان گز
  • گورگتان
  • گورناگان (نیک‌شهر)
  • گورینگ
  • گون زمین
  • گوندلیک دپ
  • گونیژدر
  • گوهچ
  • گتی اپ
  • گتی تسک
  • گتین نوکین
  • گدی داپ
  • گراپان
  • گروان (نیک‌شهر)
  • گروک‌دپ (مهبان)
  • گروک‌دپ (چانف)
  • گرتوپان
  • گردوک
  • گردهان
  • گرشیب
  • گریک (نیک‌شهر)
  • گزاسیاهو
  • گزان دن
  • گزدان (نیک‌شهر)
  • گزدانک
  • گزر (نیک‌شهر)
  • گزگون
  • گزمیر
  • گزین گوهچ
  • گسک ساره‌آباد
  • گسک شاهی‌آباد
  • گسک علی‌آباد
  • گسک محمدآباد
  • گشان (نیک‌شهر)
  • گلبیر
  • گلیک
  • گلیندر
  • گمردوج پایین
  • گنگزارآباد
  • گه کوه
  • گها
  • گیشتان
  • گیمک

  م

  • مورتان کوه
  • مورکی (نیک‌شهر)
  • مورین پیش
  • موکی بالا
  • موکی پایین
  • متسنگ
  • متکان
  • متکاندپ
  • مچ گواش
  • محمدآباد (نیک‌شهر)
  • مخت
  • مدحان
  • مرتگان
  • مزرعه دشتوک
  • مسکنگ
  • مشکونت
  • مگدر
  • ملوران
  • مه عبدالله
  • مهبان
  • مهند
  • میان‌شهر (نیک‌شهر)
  • میرآباد (قریب‌آباد)
  • میرآباد (نیک‌شهر)
  • میرتلگ
  • میشود (نیک‌شهر)
  • مین (نیک‌شهر)

  ن

  • ناگان (نیک‌شهر)
  • ناگوک (نیک‌شهر)
  • نورآباد (نیک‌شهر)
  • نوکایی کل
  • نوک‌آباد (نیک‌شهر)
  • نوکین جهان
  • ندودک (نیک‌شهر)
  • ندریتی (نیک‌شهر)
  • نژوک (نیک‌شهر)
  • نسپوران
  • نگار (نیک‌شهر)
  • نگور (نیک‌شهر)
  • نلوک
  • نیام کند
  • نیامگران
  • نیکوجهان
  • نیلک بن

  ه

  • هادرت
  • هریدوک
  • هنزم
  • هنزیروک
  • هنگیری
  • هیتک (نیک‌شهر)
  • هیتکان
  • هیچان
  • هیدویچ

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران