شهرستان نی ریز

روستاهای شهرستان نی ریز

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان نی ریز

اسامی روستاهای نی ریز استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • ارگ (نی‌ریز)
 • اسلاوی (نی‌ریز)
 • اسلام‌آباد (قطرویه)
 • اسلام‌آباد (نی‌ریز)
 • امامزاده سید محمد (نی‌ریز)
 • انجیرخواجه

و

 • وزیره

آ

 • آب انارک

ب

 • بادامو
 • باداموی
 • باغ بالا (نی‌ریز)
 • بالاشهر (نی‌ریز)
 • باقرآباد (آباده طشک)
 • برج سیف‌الله
 • بسترم اتاقی
 • بسترم چشمه انجیر
 • بسترم علیا
 • بشنه
 • بنه یکه
 • بهویه
 • بیدکهتو
 • بیدلنگ (نی‌ریز)

پ

 • پلنگان (نی‌ریز)
 • پهنابه

ت

 • توتک (نی‌ریز)
 • تل زرد
 • تل ساربانی
 • تل مهتابی
 • تلمبه آقامحمد
 • تلمبه حسن‌آباد
 • تلمبه سیده
 • تلمبه غریب یاراحمدی
 • تلمبه نادعلی بیگی
 • تم شولی
 • تهرانی (نی‌ریز)

ج

 • جزین (نی‌ریز)
 • جعفرآباد (نی‌ریز)
 • جنگلی (نی‌ریز)
 • جهان‌آباد (نی‌ریز)

چ

 • چالقون سفلی
 • چاه انجیر سفلی
 • چاه انجیر علیا (نی‌ریز)
 • چاه دکتر
 • چاه دیمه
 • چاه روغنی (نی‌ریز)
 • چاه سواراغا
 • چاه سرخ (نی‌ریز)
 • چاه سنجد
 • چاه شور (نی‌ریز)
 • چاه عباس
 • چاه علی (نی‌ریز)
 • چاه گورکی
 • چاه گز (نی‌ریز)
 • چاه گنده
 • چاه محکی
 • چاه مسکه
 • چاه نصرو
 • چشمه شیرین (نی‌ریز)
 • چک نار
 • چمن بیدو
 • چنارو (نی‌ریز)
 • چنارپاکنه

ح

 • حاجی‌آباد (نی‌ریز)
 • حسن‌آباد (نی‌ریز)
 • حسن‌آباد بمفورد
 • حسن‌آباد کوشکک
 • حسین‌آباد (قطرویه)
 • حسین‌آباد (نی‌ریز)
 • حسین‌آباد جدید (نی‌ریز)
 • حسین‌آباد سورمق
 • حیدرآباد (نی‌ریز)
 • حیدری (نی‌ریز)

خ

 • خواجه جمالی (نی‌ریز)
 • خراسانی (نی‌ریز)

د

 • دولت‌آباد (نی‌ریز)
 • درویش‌آباد (نی‌ریز)
 • دربیدو
 • درجو
 • دزدان (نی‌ریز)
 • دشت ول
 • ده وزیر
 • ده برین
 • ده پایین (نی‌ریز)
 • ده چاه
 • ده چنار (نی‌ریز)
 • ده زیر (نی‌ریز)
 • ده فاضل
 • ده مسی
 • دهمورد

ر

 • رحیم‌آباد (نی‌ریز)

ز

 • زیرقلات

س

 • سبزویه (نی‌ریز)
 • سبزآباد (نی‌ریز)
 • سروویه
 • سرداب (نی‌ریز)
 • سنگ زور
 • سنگ سفید (نی‌ریز)
 • سیرج
 • سیمیاره

ش

 • شورو (نی‌ریز)
 • شورو وزیره
 • شط بادام
 • شهرک امام (نی‌ریز)
 • شهرک امام صادق
 • شهرک وزیره
 • شهرک بنه کلاغی
 • شهرک تنگ حنا
 • شهرک حاجی‌آباد
 • شهرک صدرا (نی‌ریز)
 • شهرک مهدوی

ص

 • صادق‌آباد (نی‌ریز)
 • صالح‌آباد (نی‌ریز)
 • صفی‌آباد (نی‌ریز)

ط

 • طشک (نی‌ریز)

ع

 • عباس‌آباد (نی‌ریز)
 • عربویه
 • علی‌آباد (قطرویه)
 • علی‌آباد (بخش مرکزی نی‌ریز)
 • علی‌آباد شور (نی‌ریز)

غ

 • غوری (نی‌ریز)
 • غدیرگه

ف

 • فتح‌آباد (نی‌ریز)
 • فخرآباد (نی‌ریز)

ق

 • قاسم‌آباد (نی‌ریز)
 • قطاربنه (نی‌ریز)
 • قلعه بهمن (نی‌ریز)
 • قلعه خواجه (نی‌ریز)
 • قلندرکشته

ک

 • کارگاه (نی‌ریز)
 • کوشکک (نی‌ریز)
 • کنگاشی
 • کنه (قطرویه)
 • کهتو (نی‌ریز)
 • کهنه قوس سفلی
 • کهنه قوس علیا
 • کیمالو

ل

 • لای حنا
 • لای رز
 • له سوز

م

 • محمودآباد (نی‌ریز)
 • محمدآباد (نی‌ریز)
 • محمدآباد سفلی (نی‌ریز)
 • مزرعه اسلام‌آباد (نی‌ریز)
 • مزرعه امیرآباد (نی‌ریز)
 • مسلم‌آباد (نی‌ریز)
 • معدن مسروری

ن

 • نصیرآباد (نی‌ریز)
 • نیلو (نی‌ریز)

ه

 • هرگان

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران