شهرستان هرسین

روستاهای شهرستان هرسین

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان هرسین

اسامی روستاهای هرسین استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • بابازید (هرسین)
 • باباعلی (هرسین)
 • دورآباد
 • علی‌آباد (هرسین)
 • علی‌آباد کاشانتو

ا

 • ازان‌وازان
 • اسحق‌وند سفلی
 • اسحق‌وند علیا
 • الیاسوند سفلی
 • الیاسوند علیا
 • انجیرک (هرسین)

ب

 • باغ‌زینب (هرسین)
 • باقرآباد (هرسین)
 • باقله (هرسین)
 • بالندر سفلی
 • برآفتاب (هرسین)
 • برناج
 • بزن‌آباد سفلی
 • بزن‌آباد علیا
 • بلوردی‌جدید
 • بلوردی‌قدیم

پ

 • پاتپه
 • پاسار
 • پریوه سفلی
 • پریوه علیا
 • پشت‌تنگ چناران
 • پشکله وسطی
 • پشکله سفلی
 • پشکله علیا

ت

 • تازه‌آباد نازلیان
 • تپه خرس
 • تمرک

ج

 • جلوگیرنگه
 • جلیلوند (هرسین)

چ

 • چشمه سهرآب
 • چشمه‌بیگی
 • چشمه‌کبود (هرسین)
 • چشمه‌کره (هرسین)
 • چشمه‌مهدی
 • چقاسعید
 • چقاکبود (هرسین)
 • چله‌خانی
 • چم‌بطان سفلی
 • چم‌بطان علیا
 • چم‌حیدر (هرسین)
 • چم‌شاهی (هرسین)
 • چم‌کبود (هرسین)
 • چمن‌اسماعیل
 • چنار (هرسین)
 • چهر

ح

 • حسن‌بقعه
 • حسین‌آباد درتنگ
 • حیدرآباد (هرسین)

د

 • داودی سفلی
 • داودی علیا
 • داروند (هرسین)
 • دهسنان
 • ده‌نو (هرسین)

ز

 • زازم سفلی
 • زازم علیا
 • زردآبمحب

س

 • سرانجیرک
 • سرآباد یه سفلی
 • سرآباد یه علیا
 • سرآببرناج
 • سرآسیاب (هرسین)
 • سرخه‌وند
 • سرخه‌ده (هرسین)
 • سرماج
 • سرماج‌حسین‌خانی
 • سرماج‌کرمی
 • سع دوند سفلی
 • سگاز مبارک‌آباد
 • سنجآبیدرایگان
 • سنقرآباد (هرسین)
 • سیر دوله (هرسین)

ش

 • شادآباد سفلی
 • شادآباد علیا
 • شمس‌آباد (هرسین)
 • شهرک الزهرا
 • شهرک بیستون

ص

 • صوفی‌وند (هرسین)
 • صحبت‌آباد (هرسین)

ظ

 • ظلم‌آباد سفلی
 • ظلم‌آباد علیا

ع

 • عزیزآباد (هرسین)

ف

 • فراش

ق

 • قوزیوند
 • قوطی‌دره بالا
 • قره‌ولی (هرسین)
 • قشلاق علیا (هرسین)
 • قشلاق‌بزن‌آباد
 • قشلاق‌دریاچه
 • قلعه‌علی (هرسین)
 • قلعه‌گاه (هرسین)
 • قلعه‌محمدعلی (هرسین)
 • قلی‌آباد (هرسین)
 • قملیجه
 • قیسوند (هرسین)
 • قیطول (هرسین)

ک

 • کاشانتو
 • کرفله (هرسین)
 • کلکوشون د وسطی
 • کلکوشوند سفلی
 • کلکوشوند علیا
 • کله‌هو (هرسین)
 • کماسی وسطی
 • کماسی سفلی
 • کمیجه
 • کهریز علیا (هرسین)

گ

 • گوهره
 • گرگوند
 • گرمیانک
 • گره‌بان
 • گنجوان (هرسین)

م

 • مارانتو
 • مال‌امیری حاج‌سعادت‌کرم
 • محمودآباد کاشانتو
 • محمدآباد (هرسین)
 • مزرعه علی‌آباد (هرسین)
 • مزرعه‌کهریز سفلی
 • مزرعه‌میان‌تنگ وسطی
 • مزرعه‌میان‌تنگ سفلی
 • مله‌ولی
 • مله‌حسن‌بقعه
 • میدان (هرسین)
 • میرمنگه

ن

 • نادرآباد (هرسین)
 • نجوبران

ه

 • هرسین
 • هریل‌آباد

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران