شهرستان هشترود

روستاهای شهرستان هشترود

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان هشترود

اسامی روستاهای هشترود استان آذربایجان شرقی به شرح زیر است:

ا

 • اوشندل
 • اجاق‌کندی
 • احمدآباد (هشترود)
 • ارقنه
 • اشمق
 • آغبلاغ حسن‌کندی
 • افشارجیق
 • اکوزگنبدی
 • ایاز (هشترود)
 • ایده‌لوخان
 • ایده‌لوی خلیفه
 • ایستگاه بابک
 • ایستگاه خراسانک

و

 • وظیفه‌خوران
 • ولی‌کندی

آ

 • آتش‌بیگ
 • آغ‌بلاغ (هشترود)
 • آغبلاغ (هشترود)
 • آغبلاغ هشترود
 • آغچه‌رود
 • آغچه‌ریش (هشترود)
 • آغچه‌کندی
 • آقاجانکندی
 • آق‌داغ علیا
 • آلاقیه

ب

 • باباکندی
 • باباکندی‌رود
 • باباگرگر (هشترود)
 • باتمانقلنج سفلی
 • باش‌خلج
 • باشماق (هشترود)
 • باغچه‌جیق
 • بایقرارود
 • بایقراکوه
 • برج سفلی
 • برج علیا
 • بره‌ده
 • بزوجیق
 • بزنی بداق
 • بزنی چراغ‌مردان
 • بسیط (هشترود)
 • بلقان حسن‌کندی
 • بیات (هشترود)
 • بیک‌کندی
 • بیگ‌بلاغی
 • بیگ‌کندی

پ

 • پارالار
 • پاشابیگ

ت

 • تارقلی
 • تازه‌کند قراجه‌قیه
 • تاغچه‌جیق
 • توپ‌آغاج (هشترود)
 • ترخانلار
 • تکانلو سفلی
 • تلخاب (هشترود)
 • تلم‌خان
 • تنه‌ده
 • تیکمه‌داش (هشترود)
 • تیمورآباد (هشترود)

ج

 • جبیند
 • جغل سفلی
 • جغل علیا
 • جیران‌دره

چ

 • چراغچی
 • چرتقلو
 • چرلو (هشترود)
 • چکن
 • چیبنی

ح

 • حاجی‌کندی‌رود
 • حسن‌کندی‌رود
 • حسن‌کندی‌کوه
 • حسین‌آلان
 • حیدرآباد (هشترود)

خ

 • خواجه‌عور
 • خورجستان
 • خورشید (هشترود)
 • خراسانلو (هشترود)
 • خلیفه‌کندی (هشترود)
 • خلیفه‌کندی حاتم

د

 • داش‌آلتی
 • داشبلاغ (هشترود)
 • داشبلاغ خرابه‌گلک
 • دامناب
 • دوده (هشترود)
 • دوشدور
 • دربند (هشترود)
 • درین‌سو
 • دلوحسن
 • دمیرچی (هشترود)
 • دهلان
 • دیزج رضاقلی‌بیگ

ذ

 • ذوالبین

ز

 • زاویه (هشترود)
 • زرین سفلی
 • زرین علیا
 • زنجیرآباد

س

 • ساری‌قیه (هشترود)
 • سراسکند سفلی
 • سراسکند علیا
 • سعادتلو
 • سلوک (هشترود)
 • سلطان‌آباد (هشترود)
 • سلمان‌کندی
 • سیف‌الدین‌رود
 • سیف‌الدین‌کوه
 • سیه‌دولان (هشترود)

ش

 • شوردرق (هشترود)
 • شبده
 • شیخ‌الاسلام (هشترود)

ص

 • صوفی‌حسن
 • صوفی‌لار
 • صومعه سنگ
 • صیدبیگ

ط

 • طاستغار
 • طالب‌چمن
 • طالش‌کندی
 • طمطراق
 • طهرابند

ع

 • عجمی (هشترود)
 • عربلو (هشترود)
 • عرقطو
 • عزیزآباد (هشترود)
 • عزیزکندی
 • علی‌آباد سفلی (هشترود)
 • علی‌آباد علیا (هشترود)
 • عمودیزج
 • عمران‌کندی
 • عین‌آباد (هشترود)

ق

 • قارقا (هشترود)
 • قاضی‌کندی (هشترود)
 • قوبوز
 • قوجور
 • قورت قیه‌سی
 • قوشه‌لر
 • قویوجیق
 • قویون‌قشلاقی
 • قراجه‌قیه (هشترود)
 • قربان‌کندی (هشترود)
 • قرجه‌قیه پناهی
 • قرخ‌سقر
 • قره‌آغاج‌رود
 • قره‌بلاغ (هشترود)
 • قره‌دیو
 • قره‌سقال
 • قره‌غورت
 • قره‌کلک
 • قزل‌بلاغ (هشترود)
 • قزللو
 • قطانقو
 • قطعات (هشترود)
 • قلعه‌جوق (هشترود)
 • قمرکندی

ک

 • کتله‌کمر
 • کلب‌علی‌کندی
 • کلب‌کندی (هشترود)
 • کله‌گرد
 • کله‌نو
 • کماجری
 • کهل‌بلاغ (آلمالو)
 • کهل‌بلاغ (نظرکهریزی)

گ

 • گوگ‌آلا
 • گویجه قملاق
 • گرامی (هشترود)
 • گشایش (هشترود)
 • گل‌تپه‌رود
 • گلوجه حسن‌بیگ
 • گلوجه محمدخان
 • گله‌ده‌رود
 • گله‌ده‌کوه
 • گلی‌بلاغ گنبدلو
 • گنج‌آباد سفلی
 • گنج‌آباد علیا

ل

 • لامشان
 • لکلر (هشترود)

م

 • مشک‌آباد جدید
 • مشک‌آباد قدیم
 • مغامیر
 • مکتو
 • ملاجیق
 • مندربلاغی
 • مهردار
 • مهمان (هشترود)

ن

 • نخودآباد
 • نصیرآباد سفلی
 • نصیرآباد علیا

ی

 • یانوق
 • یان‌بلاغی سفلی
 • یانبلاغی علیا
 • یله‌قارشو (هشترود)
 • یلی‌درق سفلی
 • یلی‌درق علیا
 • ینگجه (هشترود)
 • ینگی‌کند (هشترود)
 • یهرچی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران