شهرستان پارس آباد

روستاهای شهرستان پارس آباد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان پارس آباد / مغان

اسامی روستاهای پارس آباد استان اردبیل به شرح زیر است :

شهرستان پارس‌آباد یکی از شهرستانهای استان اردبیل است.

 • ا

  • اورتلو
  • اوزن‌تپه سفلی
  • اوزن‌تپه علیا
  • اوزن‌قویی
  • اولتان (پارس‌آباد)
  • ابراهیم‌آباد جدید
  • اجیرلو
  • اروج‌قشلاق حاج‌عمران
  • اسد قشلاقی
  • اسدکندی
  • اسلام‌آباد (پارس‌آباد)
  • اسلام‌آباد جدید
  • اسماعیل‌کندی
  • افچی
  • الم‌لو تبریز
  • ایدیر علیا
  • ایران‌آباد
 • آ

  • آق‌قباق سفلی
 • ب

  • باغشلوکندی
  • بوزچه وسطی
  • بوزچه سفلی
  • بران سفلی
  • بران علیا
  • بهرام‌آباد (پارس‌آباد)
 • پ

  • پاراقشلاق
  • پلنگ‌لو
  • پیرایواتلو
 • ت

  • تازه‌کند جدید
  • تازه‌کند قدیم
  • توپراق‌کندی
  • تربت‌کندی
  • تکله‌بخش
  • تکله‌عباس‌آباد علیا
  • تکه‌چی
 • ح

  • حاج‌امیرکندی
  • حاج‌حسن‌کندی
  • حاجی‌مرتضی‌کندی
  • حسین‌قشلاقی حاج‌خواجه‌لو
  • حلاج‌آباد
  • حمداله‌آباد
 • خ

  • خانلارقشلاقی حاج‌الم‌قلی
 • د

  • دوست‌کندی
  • دلیک‌یارقان
 • س

  • سرخای‌بیگلو
 • ش

  • شهرک غربی
 • ع

  • عبدالرضاآباد
  • عربلوکندی
  • عمران‌آباد (پارس‌آباد)
  • عیوض‌لو
 • ف

  • فیروزآباد (پارس‌آباد)
 • ق

  • قوجابیگ‌لو
  • قره‌تکانلو
  • قره‌داغلو
  • قره‌قباق سفلی
  • قشلاق احمدی
  • قشلاق اسلام‌آباد
  • قشلاق امیرخانلو حاجی‌تاپدوق
  • قشلاق ایمان‌قویی محمدجلیلی
  • قشلاق ایمان‌قویی مشهدعلی
  • قشلاق بوزچه علیا
  • قشلاق تومار آقاخان
  • قشلاق جلیلو
  • قشلاق حاج‌ایمانلومحتمن
  • قشلاق حاجی‌عوض
  • قشلاق ساری‌قویی شاه‌مار
  • قشلاق سرودلوکندی
  • قشلاق سیف‌خانلو
  • قشلاق قنبرلو رستم‌قنبرلوی وسطی
  • قشلاق قیطرانلو حاج‌محمدکندی
  • قشلاق قیطرانلو سلطانی
  • قطارآباد
  • قلیچ‌خان‌کندی
 • ک

  • کورلار
 • گ

  • گوزلی
  • گوش‌لو
  • گدای‌لو
 • ل

  • لوله‌درق‌حاج‌نجف
 • م

  • مجیدآباد (پارس‌آباد)
  • محبوب‌کندی
  • محمودآبادطالقانی
  • مقصودلوی وسطی
  • مقصودلوی سفلی
  • مقصودلوی علیا
  • ملاکندی (پارس‌آباد)
 • ن

  • نورمحمدکندی وسطی
  • نورمحمدکندی سفلی
  • نورمحمدکندی علیا
 • ه

  هزارکندیعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران