شهرستان چابهار
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان چابهار

اسامی روستاهای چابهار استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

 • بالاد

ا

 • اورعی
 • ابراهیم حوت بازار
 • اچوبازار
 • اسحاق بازار
 • افغان (چابهار)
 • الله نوبازار
 • الله‌داد زهی

و

 • وشنام اسحق
 • وشنام حاجی رمضان
 • وشنام حیدر صالح زهی
 • وشنام خیر محمد
 • وشنام دوست محمد
 • وشنام دری
 • وشنام شهداد
 • وشنام فقیرمحمد
 • وشنام مرید
 • وشنام میرگل
 • ولی محمدبازار

آ

 • آدم‌آباد بلوچی نو

ب

 • بازار احمد سنجر
 • بازار پیرمحمد
 • باهوکلات
 • بوتی بالا
 • بوتی پایین
 • بجاربازار
 • بچو بازار
 • برکت توش
 • بریانی (چابهار)
 • بریس (چابهار)
 • بسوت بالا
 • بسوت حاجی حسن
 • بل (چابهار)
 • بل دادرحمان
 • بلوچی (چابهار)
 • بلوچی بالا
 • بلوچی پایین
 • بلنگی
 • بله سر
 • بمباسری
 • بنارو (چابهار)
 • بنو (چابهار)
 • بند سرچوکات
 • بنددر
 • بندسر (چابهار)
 • بندسر ملا احمدبازار
 • بندعثمان بازار
 • بندگاه پیرسهراب
 • بنگل زهی
 • بهلورمچی
 • بی‌بان زهی

پ

 • پارک شیخان
 • پارک مراد
 • پت (چابهار)
 • پتار
 • پتی (چابهار)
 • پتی محمد جدگال
 • پتی هان بازار
 • پرومی حاجی حیدر
 • پسابندر
 • پشت
 • پلان (چابهار)
 • پلانی
 • پلکان (چابهار)
 • پنجشنبه بازار (پیرسهراب)
 • پنجشنبه بازار (چابهار)
 • پیرسهراب

ت

 • توجان
 • توحیدآباد (چابهار)
 • تولک رود
 • ترکانی
 • تله‌دان گمداد بازار
 • تیس
 • تینگ

ج

 • جادو زهی حاجی پیری
 • جادوزهی بوهیر
 • جان محمدبازار
 • جوئیک
 • جر (چابهار)
 • جما زهی
 • جما زهی کوه دیم
 • جمابازار (چابهار بخش پلان)
 • جمابازار (چابهار بخش مرکزی)
 • جماعت زهی
 • جمک زهی
 • جمیا نی بازار
 • جندو
 • جنگارک بالا
 • جنگارک پایین

چ

 • چاکر زهی
 • چاکربازار
 • چوتانی
 • چور (چابهار)
 • چوکات وسط
 • چوکات بالا
 • چوکات پایین
 • چوکات عبدالکریم بازار
 • چیلسر (چابهار)

ح

 • حاج آدم بازار
 • حاجی عبدالله بازار
 • حاجی قادرداد بازار
 • حاجی نورمحمد بازار
 • حوشم
 • حسن جعفر زهی
 • حسین بازار (چابهار)
 • حسین زهی

خ

 • خانه‌های چهارشنبه
 • خانه‌های سلیمان
 • خانه‌های خداداداتش بهار
 • خدابخش جدگال
 • خدابخش جدگال توکانی
 • خیرک‌آباد

د

 • داد رحمان بازار (کلمتی)
 • دادالله بازار
 • دادرحمان بادفر
 • دادرحمان بازار
 • دادمحمدابیه
 • دور (چابهار)
 • دوست‌محمد بازار
 • دج دادخدا
 • دج دریگ
 • دج دگارو
 • دج دلمراد
 • درابول
 • درکس
 • دک باهو
 • دلوش بازار
 • دلگان شیخ چراغ
 • دلگان مدرسه
 • دلگان ملا فقیر
 • دلمرادبازار
 • دمبدف
 • دمبدف عثمان
 • دمبدف مرادی
 • دمبدف میران
 • دمپک بازار
 • د

  • دنب سر
  • دنسر مولاداد
  • ده گندر
  • دیول (چابهار)
  • دیزی (چابهار)
  • دیگ رو

  ر

  • رادو پایین
  • رادو پلان
  • رادودج
  • رانک
  • رودیک صاحبداد
  • رودیک کریم‌بخش
  • رودیک محمود پایین
  • رودیک ملاداد
  • روهگام بالا
  • روهگام پایین
  • ربوزهی
  • رحمت‌آباد (چابهار)
  • رستم بازار نلنت
  • رگتی
  • رمین
  • ریپک پیرانداد
  • ریپک شیران
  • ریپک صالح
  • ریپک عبدک
  • ریپک لال محمد
  • ریس (چابهار)
  • ریکوکش
  • ریگ بندسر
  • ریمدان بنکول
  • ریملان وسطی
  • ریملان پایین
  • ریملان کمال

  ز

  • زهراب
  • زیردج
  • زیندان

  س

  • ساندکزهی بالا
  • ساندکزهی پایین
  • سایانی
  • سولدان (چابهار)
  • سوماربار
  • سومارزهی
  • سردج دلمراد
  • سری بازار
  • سری‌گت هوت‌گت بالا
  • سلوربازار
  • سماچ کرگ
  • سماچ محمود
  • سماچ میرو
  • سنجر بازار ترادان
  • سند نورمحمد
  • سندبهرام
  • سندحمزه
  • سندمراد
  • سند میرثویان
  • سنگان (چابهار)
  • سهیل (چابهار)
  • سیتار (چابهار)
  • سیتار علی
  • سیتار محمود (چابهار)
  • سیتارعبدالرحیم
  • سیتل (چابهار)
  • سید بار
  • سیدآباد (چابهار)
  • سیدی بازار
  • سیرجا
  • سیناچو

  ش

  • شکیل‌آباد
  • شم (چابهار)
  • شمل بازار
  • شهبیک زهی
  • شهدادبازار
  • شهرک اسلام‌آباد (چابهار)
  • شهرک گواتر
  • شیخ ابراهیم بازارعربزهی
  • شیخان کرگ
  • شیرگواز
  • شیرمحمدبازار (چابهار)

  ص

  • صدیق‌زهی
  • صفرزهی

  ط

  • طیس کوپان

  ع

  • عارف‌آباد (چابهار)
  • عورکی بزرگ علیا
  • عورکی ملاعبدالرحمان
  • عورکی ملنگ بازار
  • عباس بازار
  • عبدالله بازار
  • عبدوزهی
  • عثمان بازار (چابهار)
  • عرب زهی
  • علی‌محمدبازار
  • عمرآباد (چابهار)
  • عمرحوت
  • عیدو بازار
  • عیسی بازار

  غ

  • غربیت بالا
  • غربیت پایین
  • غریب‌آباد (چابهار)
  • غلام محمد بازار
  • غلام محمدبازار

  ف

  • فتحعلی کلات
  • فقیربازار
  • فقیرزهی خان محمدبازار
  • فقیرزهی مرادبازار
  • فقیرزهی نورمحمد

  ق

  • قاسم‌آباد (چابهار)
  • قنبر زهی

  ک

  • کارانی
  • کالبر
  • کورثر
  • کورکج
  • کوه دیم بالا
  • کوه دیم پایین
  • کچ (چابهار)
  • کچ (دشتیاری)
  • کچ گرگ
  • کچ یوسف
  • کچو (چابهار)
  • کرگی
  • کرگی بالا
  • کرگی پایین
  • کرمبل بخشی
  • کرمبل خداداد
  • کرمبل رمضان
  • کرمبل فقیر
  • کریم‌آباد (چابهار)
  • کلانی
  • کلرائی
  • کله سکان (چابهار)
  • کموبازار
  • کمب مرادآباد
  • کمبل بالاد
  • کمبل دلمراد
  • کمبل سلیمان
  • کمبل کریم‌بخش
  • کمبل محمدعظیم
  • کهنان کش بالا
  • کهنانی کش
  • کهیربرز بالا
  • کهیربرز پایین
  • کهیرداری
  • کهیری (چابهار)
  • کیک سوچ

  گ

  • گار کندی
  • گارفقیر
  • گارکندی رسول بخش بازار
  • گو (چابهار)
  • گو مازی سنجر
  • گو مازی کوثر
  • گوادرشام
  • گورانکش جماعت
  • گورانکش عبدالرحمن
  • گورانکش ملاگهرام
  • گومازی جاری
  • گومازی صالح
  • گومازی عثمان
  • گومازی فقیر
  • گبولانی
  • گرودل
  • گرودل بالا
  • گرگیچ
  • گرم‌بیت بالا
  • گرم‌بیت پایین
  • گزانی پایین
  • گزانی تاج محمد
  • گزچات
  • گزمنزل
  • گندوبازار
  • گیتیگ

  ل

  • لاتیدان
  • لاغرزهی
  • لانیاری
  • لکوکچ
  • لکی (چابهار)
  • للو بازار
  • لیپار

  م

  • ماشی (چابهار)
  • ماندیرو (چابهار)
  • موتور صفر (چابهار)
  • مولابخش بازار
  • مولاداد زهی
  • محراب بازار
  • محمدزهی
  • مراد محمد بازار (سه راهی تلنگ)
  • مراد هیبتان بازار
  • مرادبازار
  • مرادمحمدبازار
  • مردان حیدری
  • مرید بازار
  • مریدارو بالا
  • مریدارو پایین
  • مزن پاد
  • مسافرزهی
  • ملوک بازار
  • منصورآباد (چابهار)
  • مهراب بازار
  • موتور آب رستم ابیر
  • موتور آب فقیرداد جدگال
  • موتور نواب جدگال
  • میرآباد (چابهار)
  • ن

   ه

   • هارون بازار
   • هالو بازار
   • هوت‌گت جهلی
   • هزاری (چابهار)
   • هلگداری اشرف
   • هلگداری عثمان

   ی

   • یارمحمدبازار
   • یوسف زهی (چابهار)
   • یعقوب بازار
   • یعقوب زهی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران