شهرستان چالدران

روستاهای شهرستان چالدران

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان چالدران

اسامی روستاهای چالدران استان آذربایجان غربی به شرح زیر است :

 • علیاباد (چالدران)

ا

 • اباراباشی
 • آبگرم (چالدران)
 • اجاق‌آباد
 • اروج‌کندی
 • ارخشان
 • ارکوین (چالدران)
 • اسداله‌کندی
 • اغوران
 • اغبلاغ‌کلیساکندی
 • اغدیزج
 • اق‌دوز
 • امامقلی‌کندی سفلی
 • امامقلی‌کندی علیا
 • انبار سفلی
 • انبار علیا
 • انبارماران
 • اینچه سفلی
 • اینچه علیا
 • اینچه‌صلاح سفلی
 • اینچه‌صلاح علیا

آ

 • آغداش (چالدران)
 • آق‌بلاغ‌میدان

ب

 • بابااحمد (چالدران)
 • بابانور
 • بایطمیش
 • بدولی
 • بغلچی سفلی
 • بغلچی علیا
 • بیگ‌کندی (چالدران)

پ

 • پاییزآباد (چالدران)
 • پیر احمد کندی

ت

 • تاتکندی
 • تولکی‌تپه‌سی
 • تختروان سفلی
 • تختروان علیا
 • تغنیت علیا
 • تغنیت‌وسط
 • تقی‌کندی (چالدران)

ج

 • جبارکندی
 • جبارلو (چالدران)
 • جفال (چالدران)
 • جگنلو (چالدران)
 • جلیل‌کندی
 • جمال‌کندی
 • جنگ‌تپه

چ

 • چخورکند

ح

 • حال‌حال سفلی
 • حالحال علیا
 • حراملو
 • حسن‌کندی (چالدران)

خ

 • خان‌امیر (چالدران)
 • خان‌بغلچی
 • خان‌صدر
 • خضرلو (چالدران)

د

 • داردره‌سی
 • داشکسن (چالدران)
 • داشلی‌بلاغ
 • دلک‌وردی
 • دلیکداش
 • دیل‌بیلمز (چالدران)

ر

 • روض
 • ریحانلوی سفلی
 • ریحانلوی علیا
 • ریحانلوی‌وسطی

ز

 • زاویه سفلی
 • زاویه علیا

س

 • سارمساقلو
 • ساری‌اجاق
 • سازاغل
 • سدل
 • سعیدآباد (چالدران)
 • سگریک
 • سلمان‌آباد (چالدران)
 • سلیمان‌عاقل
 • سنابلاغ
 • سیران (چالدران)

ش

 • شادلوی سفلی
 • شادلوی علیا
 • شوربلاغ (چالدران)
 • شگفتیک
 • شیخ‌سلوی سفلی
 • شیخ‌سلوی علیا

ص

 • صوفعلی
 • صوفی‌آباد (چالدران)
 • صدرالدین
 • صفو

ط

 • طهماسب‌کندی

ع

 • عباس‌کندی (چالدران)
 • عبدالرزاق (چالدران)
 • عرب‌دیزجی
 • عرب‌کندی
 • علوجنی
 • علی‌مردان (چالدران)
 • عموخانزی سفلی
 • عموخانزی علیا
 • عنترکندی
 • عیسی‌گلیک

ق

 • قادوکندی
 • قاشقابلاغ سفلی
 • قوری‌ناو سفلی
 • قوشابلاغ سفلی
 • قوشابلاغ علیا
 • قولار
 • قرخ‌بلاغ (چالدران)
 • قرمزداش
 • قرمزی‌داش‌انبار
 • قرنقو
 • قره‌اغل
 • قره‌تولکی سفلی
 • قره‌تولکی علیا
 • قره‌جه‌وران سفلی
 • قره‌جه‌وران علیا
 • قره‌چی‌بلاغ
 • قزخاچلو
 • قزل‌بلاغ (چالدران)
 • قزلسوری
 • قلعه‌خاچ
 • قلی‌دیزجی
 • قندخلی
 • قهرمان‌کندی
 • قیان‌کندی

ک

 • کران سفلی
 • کران علیا
 • کران‌وسط
 • کردکندی (چالدران)
 • کشتاز
 • کلیساکندی

گ

 • گرگره
 • گل (چالدران)
 • گل‌اشاقی
 • گل‌سید

م

 • مادلو
 • مجنون سفلی
 • مجنون علیا
 • محمدآقا سفلی
 • محمدآقا علیا
 • محمدصلاح
 • مخور (چالدران)
 • مخمور، چالدران
 • مزرعه (چالدران)
 • مسعودآباد (چالدران)
 • مشهدی‌کندی (چالدران)
 • معصومکندی
 • ملحملو سفلی
 • ملحملو علیا
 • میدان (چالدران)
 • میرآباد (چالدران)

ن

 • نادرآباد (چالدران)
 • نبی‌کندی (چالدران)
 • ن

  • نیاز (چالدران)

  ی

  • یایچی (چالدران)
  • یوسف‌آباد (چالدران)
  • یومری‌داش
  • یکماله سفلی


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران