شهرستان چرام
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان چرام

اسامی روستاهای چرام استان کهگیلویه و بویر احمد به شرح زیر است :

ا

 • اولک بیت‌الله
 • اسکندری (کهگیلویه)
 • اسلام‌آباد دهنو
 • اسلام‌آباد مشایخ
 • اشکفت سیاه (کهگیلویه)
 • القچین سفلی
 • القچین علیا
 • امامزاده سادات
 • امامزاده محمود (کهگیلویه)
 • امیرشهریار
 • اندرون بیدانجیر

و

 • ورده (کهگیلویه)

آ

 • آب قنات اشکفت دودر
 • آب ماهی (کهگیلویه)
 • آب ناردهنو
 • آب‌بیدمازه کره
 • آب‌چنار بیدانجیر
 • آب‌کنارو (کهگیلویه)
 • ارند (کهگیلویه)

ب

 • برآفتآب کچلا
 • بردیان (چرام)
 • برم مرغابی
 • بلهدان
 • بناری سفلی
 • بناری علیا
 • بهمنیاری
 • بیدک سالار
 • بیدک سهراب

پ

 • پاتاوه کری
 • پاده (کهگیلویه)
 • پالکی عبدی
 • پوزه دودمه
 • پرزرد (کهگیلویه)
 • پشت بام (کهگیلویه)
 • پشت چنار
 • پیرحاجتی

ت

 • توبری
 • توگبری
 • تل بابینه
 • تل سیاه بیدانجیر
 • تلوندی
 • تلخه‌زار (کهگیلویه)
 • تمبی (کهگیلویه)
 • تنگ انار وسطی
 • تنگ انار سفلی
 • تنگ انار علیا
 • تنگ درمن
 • تنگ سیاه
 • تنگ کمدرآب کنارو
 • تیرابگون

ج

 • جابر و ناصر
 • جورک نوذر
 • جورک نصیب‌الله

چ

 • چال باغ
 • چال سیاه مذکور
 • چرو (کهگیلویه)
 • چشمه زعفران
 • چله گه زرچاس
 • چم آسیاب

ح

 • حسینیه سربردیان

خ

 • خواجه فضل‌الله
 • خیمند

د

 • داورپناه
 • دوراه سادات
 • دوکوهک (کهگیلویه)
 • دره آخوند
 • دره شیری گرداب
 • دره لیر (کهگیلویه)
 • دشتک علیا آبریز
 • دلگرک
 • دلی باریک رودبال
 • دلی جی امامقلی
 • دلی جی زواره
 • دلی جی غلام
 • دلی جی ماندنی
 • دلی سواری
 • دلیاسیر سفلی
 • دلیاسیر علیا
 • دمدره بی‌بی رشته
 • ده بال
 • ده چاتی
 • ده خلیفه
 • ده شیخ طسوج
 • ده منصورپالکی
 • دهنو تلخاب
 • دهنو سرفاریاب
 • دهنوامامزاده محمود
 • دهنوتل گپ

ر

 • رودنون
 • رژدون

س

 • سواری (کهگیلویه)
 • سرآب موگرم
 • سرتاوه کابیت‌الله
 • سردره بی‌بی رشته
 • سرکوه شره
 • سرنهیل میررشید
 • سه گدار
 • سیدآباد (کهگیلویه)
 • سید علی (کهگیلویه)
 • سیلارستان
 • سیمکی

ش

 • شالی (کهگیلویه)
 • شاه حمزه
 • شرابگروه
 • شمس‌آباد (کهگیلویه)
 • شیخ حسین (کهگیلویه)
 • شیخ هابیل
 • شیرازی (کهگیلویه)

ط

 • طاوه اسپید
 • طسوج علیا

ع

 • عباسعلی و قافله به
 • عزیزی وسطی
 • عزیزی سفلی
 • عزیزی علیا

ف

 • فاضل‌آباد تلخاب
 • فشیان

ق

 • قلات (کهگیلویه)
 • قنبرآباد (کهگیلویه)

ک

 • کتل ویسعلی
 • کره شهبازی
 • کمیان
 • کندال (کهگیلویه)

گ

 • گوشه سفلی (کهگیلویه)
 • گوشه علیا (کهگیلویه)
 • گرسواره
 • گرگیو
 • گری آب‌کنارو

ل

 • لاور (کهگیلویه)
 • له محمدخانی

م

 • موگرم
 • مندان
 • مه گردی
 • میرزامحمدحسین سرنهیل
 • میرعبدالله
 • میرعلی محمد

ن

 • نارگون حسن
 • ناصرآباد (کهگیلویه)
 • نصیرآباد (کهگیلویه)
 • نهم
 • نیآب آب کنارو

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران