شهرستان چرادول

روستاهای شهرستان چرداول

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان چرداول و شیروان

اسامی روستاهای چرداول و شیروان استان ایلام به شرح زیر است :

 • بالادشته
 • علی‌آباد وسطی

ا

 • اسلامیه (شیروان و چرداول)

و

 • وارگه (شیروان و چرداول)
 • وربر
 • ورگچ (شیروان و چرداول)
 • ورمیان سفلی

ب

 • باباشمس
 • بابامرادی علیا
 • باریکه فرخینوند
 • باغله
 • باغله علیا (شیروان و چرداول)
 • بان قلا
 • بان لکان
 • بانبور فرخینوند
 • برآفتاب بی
 • برآفتاب چالاب زرد
 • برآفتاب مله ماران
 • برده بل
 • بلاوه تره علیا
 • بلاوه خشکه
 • بیشی سفلی
 • بیشی علیا

پ

 • پاتخت
 • پشته وامرز
 • پشته کبود
 • پشته کل‌کل
 • پلکانه (شیروان و چرداول)
 • پلکانه سفلی
 • پلکیل
 • پله کبود
 • پیازآباد (شیروان و چرداول)
 • پیامن سفلی
 • پیامن علیا

ت

 • تازه‌آباد زیرخاکی
 • تورم (شیروان و چرداول)
 • تخت بسطام سفلی
 • تخت بسطام علیا
 • تخم بلوط سفلی
 • تخم بلوط علیا
 • تنگ زرده فرخینوند
 • تنگقیر

ج

 • جانجان (شیروان و چرداول)
 • جوب بور
 • جوب دراز میرزابیگی
 • جوب سرخ سفلی
 • جوب سرخ علیا
 • جوب شله

چ

 • چال خشک
 • چاله چاله (شیروان و چرداول)
 • چشمه چای وسطی
 • چشمه چای سفلی
 • چشمه چای علیا
 • چشمه خزانه
 • چشمه رشید
 • چشمه ماهی (شیروان و چرداول)
 • چقابلک چالاب زرد
 • چقابلک هرقروش
 • چقاسبز
 • چقاشفیع
 • چم بورفرخینوند
 • چم پوش
 • چم چمه
 • چم‌کبود (شیروان و چرداول)
 • چمچرود
 • چمداربلوط
 • چمزردماهیزان
 • چمقوله
 • چنارالله قلی
 • چیتلان

ح

 • حسن گاوداری

خ

 • خرده چشمه
 • خرشیرعلی

د

 • داربیدکرنی
 • دارپروشه
 • دارتوت (شیروان و چرداول)
 • دوگر (شیروان و چرداول)
 • دول زردزیرتنگ
 • دول کلان
 • دراشگفت (شیروان و چرداول)
 • دره باریک (شیروان و چرداول)
 • دره چپی (شیروان و چرداول)

ر

 • رودبره
 • رومیان (شیروان و چرداول)

ز

 • زنجیره سفلی
 • زنجیره علیا
 • زیچ (شیروان و چرداول)
 • زیرتنگ (شیروان و چرداول)
 • زیرخاکی (چرداول)

س

 • سامان (شیروان و چرداول)
 • سول‌آباد
 • سراب کارزان
 • سراب کلان
 • سرابگورطوطی
 • سرچقا (شیروان و چرداول)
 • سرچلوسکان سفلی
 • سرچلوسکان علیا
 • سرچم (شیروان و چرداول)
 • سرخکان (شیروان و چرداول)
 • سرخه لیجه
 • سرگل فرخینوند
 • سره ویان
 • سعدآباد (شیروان و چرداول)
 • سفیدخانی وسطی
 • سفیدخانی سفلی
 • سفیدخانی علیا
 • سنگ سفید (شیروان و چرداول)
 • سیره کانه

ش

 • شاهران
 • شوراب خانعلی
 • شورابه مراتع
 • شباب (شیروان و چرداول)
 • شله کش
 • شهبازوند
 • شهرک امام (شیروان و چرداول)
 • شهرک سرتنگ
 • شهمیار
 • شیراوند (جوب شهر)

ص

 • صیدنظری علیا

ط

 • طاق گاورین
 • طهماسب علیا

ظ

 • ظاهروند سفلی
 • ظهیری سفلی
 • ظهیری علیا

ع

 • عباس‌آباد (شیروان و چرداول)
 • عمارت (شیروان و چرداول)

غ

 • غسلک
 • غیب

ق

 • قاسم‌آباد (شیروان و چرداول)
 • قاضی خان سفلی
 • قاضی خان علیا
 • قریب (شیروان و چرداول)
 • قلندر سفلی
 • قلندر علیا

ک

 • کورگ
 • کل کل علیا (شیروان و چرداول)
 • کلاته (شیروان و چرداول)
 • کلنگبر
 • کله گه (شیروان و چرداول)
 • کله‌قطار سفلی
 • کله‌قطار علیا
 • کمان گران
 • کمول
 • کهره

گ

 • گاو دول
 • گولاب
 • گدمه
 • گراب (شیروان و چرداول)
 • گلدره (شیروان و چرداول)
 • گلمه

ل

 • لتاب
 • لرنی سفلی
 • لرنی علیا

م

 • ماهیزان سفلی
 • ماهیزان علیا
 • موشکان (شیروان و چرداول)
 • محمدزمان کمول
 • مله شیرخان
 • مهدیه (شیروان و چرداول)
 • میان قلعه (شیروان و چرداول)
 • میوله علیا
 • میدر سفلی
 • میدر علیا

ن

 • نورآباد (شیروان و چرداول)
 • نسارچالاب زرد
 • نسارمله ماران
 • نگل (شیروان و چرداول)
 • نیدوله سفلی
 • نیدوله علیا

ه

 • هلت
 • هله‌سم
 • هیوند


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران