شهرستان چناران

روستاهای شهرستان چناران

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان چناران

اسامی روستاهای چناران استان خراسان رضوی به شرح زیر است :

ا

 • ابراهیم‌آباد (چناران)
 • ابقد (چناران)
 • اجلال
 • احمدآباد (چناران)
 • اخلمد سفلی
 • اخلمد علیا
 • اسجیل
 • اسلام‌آباد (چناران)
 • اسماعیل‌آباد (چناران)
 • امامزاده ابراهیم (چناران)
 • امیرآباد (چناران)
 • اندیشش
 • ایل حصار
 • ایل‌آباد

آ

 • آبگاهی
 • آق‌صحرا
 • آهنگر (چناران)

ب

 • بارو (باروئی)
 • بازه (چناران)
 • بخت‌آباد
 • بقمچ
 • بگیجان
 • به‌آباد
 • بهرآباد (چناران)
 • بهمن جان سفلی
 • بهمن‌جان علیا
 • بیامشک
 • بیجرک
 • بیدابید
 • بیرمشاه

پ

 • پوشان
 • پس‌پشته (چناران)
 • پیشاوک

ت

 • تلکی

ج

 • جو پایین
 • جوقان
 • جوکال
 • جغ‌جغ
 • جمع‌آب

چ

 • چاهدره
 • چرمی (چناران)
 • چشمه گیلاس
 • چشمه ماهی (چناران)
 • چمگرد
 • چمله (چناران)
 • چنار (چناران)
 • چنبرغربال (چناران)
 • چهارحوض
 • چهارمهن

ح

 • حاج اسماعیل
 • حاجی‌آباد (چناران)
 • حسن اقه
 • حسن‌آباد (چناران)
 • حسن‌آباد عامل زاده
 • حسن‌آباد منقشلی
 • حسین نجو
 • حسین‌آباد (چناران)
 • حسین‌آباد مدرس
 • حسین‌آباد ناسی
 • حکیم‌آباد (چناران)
 • حیطه طلا

خ

 • خان تپه
 • خان‌آباد (چناران)
 • خواجه ولی
 • خواجه جراح
 • خوشاب (چناران)
 • خرم‌آباد (چناران)
 • خریج
 • خیج (چناران)
 • خیرآباد (چناران)

د

 • دوست‌آباد (چناران)
 • دولت‌آباد (چناران)
 • دولخان
 • درخت سنجد (چناران)
 • درنگون
 • دستگرد (چناران)
 • دق‌آب
 • دلمه علیا
 • ده‌باغ (چناران)
 • ده‌نو (چناران)
 • دهنه اخلمد

ذ

 • ذهاب (چناران)

ر

 • رادکان (چناران)
 • رونگ (چناران)
 • رضاآباد سرهنگ
 • رضاآباد طاهری
 • رضاآباد گیجان سامدی

ز

 • زناقل
 • زینگر

س

 • ساروجه (چناران)
 • سوهان (چناران)
 • سرآسیاب (چناران)
 • سرک (چناران)
 • سلوگرد
 • سلخی
 • سلمان‌آباد (چناران)
 • سمندر (چناران)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران