شهرستان کازرون

روستاهای شهرستان کازرون

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کازرون

اسامی روستاهای کازرون استان فارس به شرح زیر است :

ا

 • اولاد چلکو
 • اب میک
 • ابوالحیات
 • ابوعلی (کازرون)
 • احمدآباد (کازرون)
 • احمدآباد پل آبگینه
 • احمدآباد دریس
 • ارج‌آباد
 • اسدآباد (کازرون)
 • اسدآباد لته کوه
 • اسلام‌آباد (کازرون)
 • اسلام‌آباد تنگ شیب
 • الیاس‌آباد (کازرون)
 • امامزاده پیرابوالحسن
 • امامزاده سیدمحمدحسین
 • امامزاده علی (کازرون)
 • امرآباد
 • املاک (کازرون)
 • انارستان (کازرون)
 • ایازآباد (کازرون)
 • ایجانی

و

 • وارک (کازرون)
 • والی‌آباد (کازرون)
 • ولیدآباد (کازرون)

آ

 • آب کوره
 • آبگرم (کازرون)
 • آبگرم پیرصحابی

ب

 • بازرنگان
 • باغ دشت (کازرون)
 • باغستان ابوالحیات
 • باغستان کنده‌ای
 • بورکی سفلی
 • بورکی علیا
 • بورنجان
 • بوشکان دیلمی
 • بوشکان میرزایی
 • بدو (کازرون)
 • برج دلبر
 • برج سوخته سفلی
 • برج سوخته علیا
 • برج سید
 • بکور
 • بگراپالکی
 • بلبلک
 • بلیان (کازرون)
 • بناف
 • بنه سیدمحمدرضا
 • بنه عابد
 • بنه میرزا علی‌اکبر
 • بهرام‌آباد (کازرون)
 • بی‌بی مهلت
 • بی‌بی هوری
 • بی‌بی‌ناز خاتون
 • بیخک جروق
 • بیدزرد (کازرون)
 • بیدکان
 • بیکوه

پ

 • پاپون سفلی
 • پاپون علیا
 • پوزه بادی
 • پرک (کازرون)
 • پرگوشتی
 • پریزادلو
 • پریشان
 • پشت‌پر سلیمان
 • پل آبگینه
 • پنج محل
 • پیرسبز (کازرون)

ت

 • تره دان
 • ترهدان
 • تل ابیض (کازرون)
 • تل انجیر (کازرون)
 • تل بیدکان
 • تل سامان
 • تل سبز
 • تل شوره
 • تل کوشک
 • تل کوهک
 • تل گاو
 • تل نادر
 • تل نقاره (کازرون)
 • تلخ‌آب (کازرون)
 • تنگ برکه
 • تنگ چوگان وسطی
 • تنگ چوگان سفلی
 • تنگ چوگان سفلی درشوری
 • تنگ چوگان علیا کشکولی
 • تنگ زرد (کازرون)
 • تنگ سری
 • تنگ قلنگی
 • تنگ گاو
 • تنگ گچی سفلی
 • تنگ گچی علیا
 • تنگ مناره
 • تنگچوگان علیا

ج

 • جام بزرگی
 • جوادآباد (کازرون)
 • جوالیقان
 • جدول ترکی
 • جدس
 • جعفرآباد (کازرون)
 • جعفرجن
 • جهان‌آباد (کازرون)

چ

 • چرون
 • چشمه‌شیرین (کازرون)
 • چکک
 • چمن بهرام
 • چهاربرج (کازرون)
 • چهارطاق (کازرون)
 • چیتی (کازرون)

ح

 • حاجی‌آباد (کازرون)
 • حاجی‌آباد غوری
 • حاجی‌آباد موزی
 • حسن‌آباد (کازرون)
 • حسن‌آباد ابوالحسنی
 • حسن‌آباد سفلی (کازرون)
 • حسن‌آباد علیا (کازرون)
 • حسن‌آباد آب‌کنار
 • حسین‌آباد (کازرون)
 • حسین‌آباد خان قلی
 • حسین‌آباد دیلمی
 • حسین‌علی‌آباد (کازرون)
 • حشمت‌آباد (کازرون)
 • حکیم‌باشی بالا
 • حکیم‌باشی حسین‌آباد

خ

 • خان جان‌آباد
 • خواجه جمالی (کازرون)
 • خداآباد
 • خرم‌زار
 • خسروآباد (کازرون)
 • خشک‌آباد (کازرون)
 • خیرات‌آباد برکتک
 • خیرآباد کرونی

د

 • دوان
 • دوسیران
 • درونک (کازرون)
 • دردانه (کازرون)
 • درک ماه شوری
 • دره سگ کشته
 • دره مرادی
 • دریس (کازرون)
 • دشت ماک
 • ده پاگاه (کازرون)
 • ده کهنه کمارج
 • ده‌نو (کازرون)
 • دهگاه کنده‌ای
 • دهله (کازرون)
 • دهنو انقلاب
 • دهنو کشکولی
 • دهنوبوشکان
 • دهنوچمران
 • دهنوغوری
 • دیکانک

ر

 • رودک (کازرون)
 • روستای شهید باهنر
 • رباطک (کازرون)
 • رستم‌آباد (کازرون)
 • رشن‌آباد
 • رضاآباد (کازرون)

ز

 • زوالی
 • زرین کویه
 • زرین‌آباد دره‌شوری

س

 • سویس (کازرون)
 • سرطاوه جروقی
 • سرمشهد
 • سرملا (کازرون)
 • سلطان‌آباد کرونی
 • سمغان
 • سه تلان (کازرون)
 • سید حسین (کازرون)
 • سیریزجان
 • سی‌سختی سفلی
 • سیف‌آباد (کازرون)

ش

 • شاملو (کازرون)
 • شاه گلدی (کازرون)
 • شهبازخانی
 • شهرنجان
 • شیب تنگ
 • شیخی (کازرون)

ص

 • صدرآباد (کازرون)
 • صمدآباد (کازرون)

ط

 • طالقانی (کازرون)

ظ

 • ظهراب‌آباد

ع

 • عبدویی
 • عرب گاومیشی
 • عسگرآباد (کازرون)
 • علی‌آباد (کازرون)
 • علی‌آباد دوتو
 • علی‌آباد موسه لی
 • عمارت (کازرون)
 • عمویی (کازرون)

غ

 • غریب‌آباد (کازرون)

ف

 • فتح‌آباد (کازرون)
 • فتح‌آباد دریس (کازرون)
 • فرهادآباد (کازرون)

ق

 • قوری (کازرون)
 • قربان‌آباد (کازرون)
 • قلات نیلو
 • قلعه سید (کازرون)
 • ق

  • قلعه میرزایی (کازرون)
  • قلعه نارنجی (روستا)
  • قندیل

  ک

  • کاسکان
  • کانرود (کازرون)
  • کوشک باقری
  • کوشک پس قلات
  • کته خفر سفلی
  • کته خفر علیا
  • کرائی
  • کره‌ای (کازرون)
  • کشاورزی (کازرون)
  • کلاتون (کازرون)
  • کلانی (کازرون)
  • کمانکشی
  • کنارخشک
  • کنارمکتب

  گ

  • گاوکشک
  • گابدگاه
  • گچ خران
  • گرازروی
  • گرگدان
  • گرگنا
  • گنجه‌ای
  • گیخ

  م

  • موردک (کازرون)
  • محسن‌آباد (کازرون)
  • محل‌الدین
  • محمدآباد (کازرون)
  • محمدآباد، کازرون
  • مشایخ (کازرون)
  • مشتان
  • مظفرآباد (کازرون)
  • معین‌آباد (کازرون)
  • ملااره
  • ملای انبار
  • منصورآباد (کازرون)
  • مهارزیر
  • مهبودی سفلی
  • مهبودی علیا
  • مهرنجان (کازرون)
  • میرچکک

  ن

  • ناصرآباد (کازرون)
  • نوحی
  • نوروزآباد (کازرون)
  • نرگس‌آباد (کازرون)
  • نصیرآباد (کازرون)
  • نظام‌آباد (کازرون)
  • نعمت‌آباد (کازرون)

  ه

  • هفت‌پاره
  • هلک

  ی

  • یاندرانلو
  • یوسف‌آباد (کازرون)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران