شهرستان کامیاران

روستاهای شهرستان کامیاران

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کامیاران

اسامی روستاهای کامیاران استان کردستان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (کامیاران)
 • اشکفتان
 • اعظم‌آباد
 • الک (کامیاران)
 • الک کهنه
 • امیرآباد (کامیاران)

و

 • وامسانه
 • ورمکان
 • ورمهنگ
 • وزمانه علیا
 • وندرنی سفلی
 • وندرنی علیا

آ

 • آساوله (کامیاران)
 • آسمان دره
 • آفریان سفلی
 • آهنگران (کامیاران)

ب

 • باخرم علیا
 • باخله
 • بان سعید سفلی
 • بان سعید علیا
 • بوانه
 • بزوش
 • بلان (کامیاران)
 • بلوچه

پ

 • پرتاله
 • پش‌آباد
 • پشت تنگ (کامیاران)
 • پشته (کامیاران)
 • پالنگان
 • پنیران
 • پیرباغ
 • پیرمقدار

ت

 • تازه‌آباد دول کرو
 • توانکش
 • توبره ریز (کامیاران)
 • تنگی ور
 • تنگی سر
 • تیلکوه (کامیاران)

چ

 • چال‌آباد
 • چرسانه
 • چشمه کبود (کامیاران)
 • چقابراله

ح

 • حاجی شوره

خ

 • خامسان
 • خان‌آباد (کامیاران)
 • خانم‌آباد (کامیاران)
 • خشکه‌دول (کامیاران)
 • خیرآباد (کامیاران)

د

 • دارامرود
 • دارتوت (کامیاران)
 • دانان
 • دول کر
 • دولاب (کامیاران)
 • دربندعزیز
 • دره‌ویان سفلی
 • دره‌ویان علیا
 • دژن
 • دگن
 • دیرمولی

ر

 • روستای طاء
 • رمشت

ز

 • زرین جوب (کامیاران)
 • زیویه (کامیاران)

س

 • ساکنه
 • سرابکام
 • سربناو
 • سرپنبه دول
 • سرچم (کامیاران)
 • سرچی
 • سرخه توت
 • سردشت ابراهیم‌آباد
 • سرکاریز (کامیاران)
 • سموریدر
 • سنگ سفید (کامیاران)
 • سیاناو (کامیاران)
 • سیویه

ش

 • شاهینی (کامیاران)
 • شترمل (کامیاران)
 • شیخ‌رش
 • شیروانه (کامیاران)

ص

 • صالح‌آباد (کامیاران)
 • صوفی‌آباد (کامیاران)

ط

 • طاینه

ع

 • عباس‌آباد (کامیاران)
 • عصرآباد (کامیاران)
 • علی‌آباد (کامیاران)

ف

 • فارس‌آباد
 • فرج‌آباد (کامیاران)
 • فقیه سلیمان

ق

 • قورق
 • قوری در
 • قلعه کومائین
 • قلعه‌گاه (کامیاران)

ک

 • کاوانه حسین
 • کاوانه شریف
 • کاشتر
 • کاظم‌آباد (کامیاران)
 • کانی سواران
 • کانی گشه
 • کانی لیلی
 • کانی هنگه
 • کوئیک (کامیاران)
 • کوره دره سفلی
 • کوره دره علیا
 • کوله ساره
 • کومائین
 • ک

  • کچله (کامیاران)
  • کره پوان
  • کره گل
  • کلاتی (کامیاران)
  • کنگره (کامیاران)
  • کیله گلان

  گ

  • گاوشان
  • گائیدر
  • گازرخانی
  • گرگ آبی
  • گرگر سفلی (کامیاران)
  • گرگر علیا
  • گرم آب (کامیاران)
  • گشکی
  • گلیان (کامیاران)
  • گنبده علیا

  ل

  • لاین (کامیاران)
  • لون سادات
  • لون کهنه

  م

  • ماویان
  • ماراب
  • مارنج
  • مامن
  • مجیدآباد (کامیاران)
  • محراب (کامیاران)
  • محمودگزگ
  • محمدآباد کریان
  • مروارید (کامیاران)
  • میدانه
  • میرگسار
  • میسوراب

  ن

  • نجف‌آباد (کامیاران)
  • نزاز
  • نشور وسطی
  • نشور سفلی
  • نشور علیا
  • نصرت‌آباد (کامیاران)
  • نیدر
  • نیر (کامیاران)

  ه

  • هوارپان
  • هشلی (کامیاران)
  • هلتوشان
  • هندیمن
  • هیئت‌آباد (کامیاران)

  ی

  • یوزیدر
  • یوسف‌آباد (کامیاران)
  • یخته خان
  • یغواسی
  • یمینان سفلی
  • یمینان علیا

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران