روستاهای شهرستان کبودر آهنگ

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کبودرآهنگ

اسامی روستاهای کبودرآهنگ استان همدان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد (کبودرآهنگ)

ا

 • اوچ‌تپه (کبودرآهنگ)
 • اورقین
 • اوزن دره
 • احمدآباد (کبودرآهنگ)
 • ازوندره
 • اق تپه (کبودرآهنگ)
 • اقبلاغ اق داق
 • اقبلاغ مرشد
 • اقچلو
 • اقچه قیه
 • اقداش (کبودرآهنگ)
 • اقکند (کبودرآهنگ)
 • اکنلو
 • الان علیا
 • امیرآباد (کبودرآهنگ)
 • انجیرباغی
 • انصار (کبودرآهنگ)
 • ایده‌لو (کبودرآهنگ)
 • ایستی بلاغ
 • ایلان‌لو
 • الان سفلی

و

 • واشور
 • وصله (کبودرآهنگ)
 • ولی محمد
 • ویان

آ

 • آب مشکین
 • آقا بلاغی
 • آق‌داش (کبودرآهنگ)

ب

 • باباخنجر
 • باشقورتاران
 • باغچه (کبودرآهنگ)
 • بشیکتپه

پ

 • پرورق
 • پیرانبار
 • پیربادام

ج

 • جزوان (کبودرآهنگ)
 • جگنلو (کبودرآهنگ)
 • جیغی
 • جین طراقیه

چ

 • چالو (کبودرآهنگ)
 • چاله‌کند
 • چورمق (کبودرآهنگ)
 • چهارسوق (کبودرآهنگ)
 • چهارطاق (کبودرآهنگ)

ح

 • حاتم‌آباد (کبودرآهنگ)
 • حسن تیمور
 • حسن‌آباد (کبودرآهنگ)
 • حسین‌آباد باباخنجر
 • حصارقوجه باغی

خ

 • خالق‌وردی
 • خواجه کندی
 • خبرارخی
 • خلعت‌آباد

د

 • دارقشلاق
 • داس قلعه
 • داق‌داق‌آباد
 • دالیچو
 • دولت‌آباد حاجیلو
 • دستجرد (کبودرآهنگ)

ر

 • رامیشان
 • روعان

ز

 • زین‌آباد (کبودرآهنگ)

س

 • ساری بلاغ (کبودرآهنگ)
 • سوباشی
 • سولیجه
 • سراب (کبودرآهنگ)
 • سرایجوق
 • سرخاب (کبودرآهنگ)
 • سردارآباد (کبودرآهنگ)
 • سلیم سرایی

ش

 • شاوه (کبودرآهنگ)
 • شیخ جراح
 • شیربرات

ص

 • صفاریز

ط

 • طاسران
 • طاهرلو (کبودرآهنگ)
 • طراقیه

ع

 • عبدالمومن
 • عبدل‌آباد (کبودرآهنگ)
 • عظیم دره
 • علی صدر (کبودرآهنگ)
 • عین‌آباد (کبودرآهنگ)

ق

 • قادرآباد (کبودرآهنگ)
 • قورجینه
 • قوشجه
 • قباق تپه (کبودرآهنگ)
 • قباق تپه کرد
 • قراتلو (کبودرآهنگ)
 • قراگل (کبودرآهنگ)
 • قرانقودره
 • قرخ‌بلاغ (کبودرآهنگ)
 • قزلجه (کبودرآهنگ)
 • قطاراغاج (کبودرآهنگ)
 • قطارقویی
 • قلی‌آباد (کبودرآهنگ)
 • قلیج باغی
 • قهورد سفلی
 • قهورد علیا

ک

 • کوریجان (کبودرآهنگ)
 • کوهین (کبودرآهنگ)
 • کردآباد (کبودرآهنگ)
 • کسلانقیه
 • کلب حصاری
 • کلیک (کبودرآهنگ)
 • کندبلاغی
 • کندتپه
 • کهریز باباحسین
 • کهنه حصار (کبودرآهنگ)

گ

 • گزل ابدال
 • گمین قلعه
 • گنده جین (کبودرآهنگ)

م

 • مبارک‌آباد (کبودرآهنگ)
 • محمودآباد (کبودرآهنگ)
 • مخور (کبودرآهنگ)
 • مسجدین

ن

 • ناصرآباد (کبودرآهنگ)
 • نوآباد (کبودرآهنگ)
 • نورآباد حاجیلو
 • نگارآباد


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران