روستاهای شهرستان کرمانشاه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کرمانشاه

اسامی روستاهای کرمانشاه استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • باباجان پالیزی
 • بابان سردارقاسم‌خان
 • بابان‌یاورعزیزی
 • باباها
 • بالاگبری
 • دوبرجی (کرمانشاه)
 • دوتپه
 • دوچشمه (کرمانشاه)
 • دوچقا
 • دوچقای
 • دوستوند
 • دوکانه
 • دوکوشکان رضاخانی
 • دوکوشکان‌حسینخانی
 • دولت‌آباد (کرمانشاه)
 • دولت‌آباد سفلی
 • دولت‌آباد علیا
 • دولتیار
 • دول‌معصوم
 • سهتپه
 • سهچشمه (کرمانشاه)
 • سهچقا
 • سهچک
 • سهچکان مله‌شاهی
 • علی‌اکبر (کرمانشاه)
 • علی‌آباد (کرمانشاه)
 • علی‌آباد سفلی (کرمانشاه)
 • علی‌آباد علیا (کرمانشاه)
 • علی‌آباد گل‌بانو

ا

 • احمدوند (کرمانشاه)
 • احمدآباد (کرمانشاه)
 • احمدآباد سفلی (کرمانشاه)
 • احمدآباد علیا (کرمانشاه)
 • آخوندی (کرمانشاه)
 • ازره‌محمدخان
 • ازره‌مکرمی
 • استدآباد
 • اسدآباد (کرمانشاه)
 • اشباخ
 • اکبرآباد (کرمانشاه)
 • اکبرآباد خالصه تپه‌گینو
 • امیدعلی‌قاسمی
 • امیرآباد (کرمانشاه)
 • انارک (کرمانشاه)
 • انارک سفلی
 • انارک علیا
 • انج‌آب‌بوژان
 • انجیرک (کرمانشاه)
 • انگز
 • انگزبان

و

 • والی‌آباد (کرمانشاه)
 • وروا
 • ورویس
 • ورگچگه‌زیدعلی
 • ورله
 • ورمزان‌سماق
 • ورمنجه
 • وزم‌خشکه‌رود
 • ولی‌آباد (کرمانشاه)
 • ولیخانی
 • ونه‌رنگینه
 • ویس‌احمد
 • وینه (کرمانشاه)

آ

 • آبطاف

ب

 • باتمان (کرمانشاه)
 • بازیانی
 • باغ‌بیگلری
 • باغ‌طیغون
 • باغ‌فلک
 • باغ‌کرم‌بیگ
 • باغ‌یاسم
 • باقرآباد (کرمانشاه)
 • باقرآباد میان‌رود
 • باقله (کرمانشاه)
 • بان‌رمضان
 • بان‌ریوند
 • بان‌گنجآب
 • بانلرینی
 • بوربور (کرمانشاه)
 • بولان (کرمانشاه)
 • بربلوطستان‌پلکانه
 • برنجان
 • بریموند (کرمانشاه)
 • بزگدار سفلی
 • بزگدار علیا
 • بکتاش‌آباد
 • بلمانه سفلی
 • بلمانه علیا
 • ب

  • بله‌کبود
  • بندار
  • بندبلوط
  • بندرآباد (کرمانشاه)
  • بهراماباد (کرمانشاه)
  • بیآبرچقاماران
  • بیجانه
  • بیجک‌تپه
  • بیدگل (کرمانشاه)

  پ

  • پاامام
  • پاقلعه‌خشکه‌رود
  • پایروند تکیه
  • پتی‌آباد (کرمانشاه)
  • پرگلی سفلی
  • پرگلی علیا
  • پشتاله
  • پشت‌تنگ شاه‌میرزا
  • پشت‌کبود جهانگیروند
  • پشته‌ریزه وسطی
  • پشته‌ریزه سفلی
  • پشته‌ریزه علیا
  • پشته‌کش
  • پلکانه (کرمانشاه)
  • پل‌هواس
  • پیرحیاتی (کرمانشاه)
  • پیرحیاتی وسطی
  • پیرحیاتی سفلی
  • پیرحیاتی علیا
  • پیرکاشان
  • پیرمزد

  ت

  • تازه‌آباد بیدگلی
  • تازه‌آباد خسرو
  • تازه‌آباد سرآبتیران
  • تازه‌آباد عمله
  • تازه‌آباد مورچی
  • تازه‌آباد مریوانی
  • تازه‌آباد نامیوند
  • تازه‌آبادخلیفه
  • تازه‌آبادسرا ییلان
  • تاسوره‌جان
  • تالاندشت
  • توامن‌شینه
  • توبره‌ریز (کرمانشاه)
  • توکل‌آباد دره‌دراز
  • توللی (کرمانشاه)
  • توه‌خشکه (کرمانشاه)
  • توه‌لطیف
  • تازه‌آباد (کوزران)
  • تبرآباد
  • تپه‌افشار
  • تپه‌حسینخان
  • تپه‌سبز
  • تپه‌شعبان
  • تپه‌لری (کرمانشاه)
  • تپه‌لله
  • تق‌تق
  • تکیه (کرمانشاه)
  • تکیه‌طاویران سفلی
  • تلل
  • تمله
  • تنور دول
  • تیشه‌کن

  ج

  • جامه‌شوران سفلی (کرمانشاه)
  • جامه‌شوران علیا (کرمانشاه)
  • جوجار (کرمانشاه)
  • جوزه (کرمانشاه)
  • جبارآباد سفلی
  • جبارآباد علیا
  • جعفرآباد (کوزران)
  • جعفرآباد (کرمانشاه)
  • جلو سفلی
  • جلو علیا
  • جلوگیره سفلی
  • جلوگیره علیا
  • جهان‌آباد (کرمانشاه)
  • جهانگیروند
  • جیرانبلاغ

  چ

  • چاوشان
  • چالابه سفلی
  • چالابه علیا
  • چالآب پایین
  • چالآبه
  • چوب‌تاشان
  • چوبدراز
  • چراغ‌آباد (کرمانشاه)
  • چروریش
  • چشمه کبود (رازآور)
  • چشمه مار
  • چشمه‌باغ
  • چشمه‌پونه (کرمانشاه)
  • چشمه‌سرخ (کرمانشاه)
  • چشمه‌سرخ‌قبربابا
  • چشمه‌سفید (کرمانشاه)
  • چشمه‌سفیدآقابیگی
  • چشمه‌سیاه
  • چشمه‌شاهرخ مسگره
  • چشمه‌کبود (کرمانشاه)
  • چشمه‌کبود سفلی
  • چشمه‌کبود علیا
  • چشمه‌کبودچنار
  • چشمه‌گچ
  • چشمه‌ماکان
  • چقاالهی
  • چقابلک خواجه‌باشی
  • چقابلک علیرضا
  • چقابلک کوچک
  • چقابلک محمدزمان
  • چقاحسین
  • چقاخزان
  • چقارضا
  • چقازرد (کرمانشاه)
  • چقازردباغی
  • چقاسفید
  • چقاصفر
  • چقاقاسم
  • چقاکبود (کرمانشاه)
  • چقاکبود سفلی
  • چقاکبود علیا
  • چقاکلب‌علی
  • چقاگنوژ
  • چقاگینو
  • چقاماران (کرمانشاه)
  • چقانرگس
  • چقانقدعلی
  • چقآبهار
  • چگنی سفلی
  • چگنی علیا
  • چلبی (کرمانشاه)
  • چله علیا
  • چم‌نوزده
  • چنار (کرمانشاه)
  • چنار سفلی (کرمانشاه)
  • چنار علیا (کرمانشاه)
  • چناروسطی
  • چناره (کرمانشاه)
  • چهارزبر سفلی
  • چهارزبر علیا

  ح

  • حاجی علیان
  • حاجی‌آباد (کرمانشاه)
  • حاجی‌آباد شهلایی
  • حاجی‌آباد علیا
  • حاجی‌عزیز چشمه‌سفید
  • حجت‌آباد سفلی
  • حجت‌آباد علیا
  • حسن‌آباد (کرمانشاه)
  • حسین‌آباد (کرمانشاه)
  • حسین‌آباد رویین‌تن
  • حصارسفید (کرمانشاه)

  خ

  • خالوان
  • خانماباد (کرمانشاه)
  • خانه‌بیگی
  • خانه‌خدا
  • خانه‌های سازمانی پادگان حاجی‌آباد
  • خوبیاران سفلی
  • خوبیاران علیا
  • خورنه سفلی
  • خورنه علیا
  • خوشینان وسطی
  • خوشینان سفلی
  • خوشینان علیا
  • خرونان
  • خرخر سفلی
  • خرس‌آباد بزرگ
  • خرس‌آباد جعفری
  • خرگآب علیا
  • خلخال (کرمانشاه)
  • خلک
  • خلیلان سفلی (کرمانشاه)
  • خلیلان علیا (کرمانشاه)

  د

  • دارامرود سفلی
  • دارامرود علیا
  • داروند (کرمانشاه)
  • داربدره
  • داربید (کرمانشاه)
  • دارخورآقارضا
  • داردرفش ابراهیم‌بیگی
  • داردرفش خانماباد
  • داردرفش سیدکریم
  • داردرفش فرج‌اله‌بیگی
  • داردرفش قلعه
  • داردرفش محمدامین‌میرزا
  • دارشادمان
  • دارگل سیدحسن
  • دارگل سیدسلیم
  • دارگل‌طیمز
  • دایاراسدخان
  • دایی‌چی
  • دوردشت
  • درویش‌بیگه
  • درآب (کرمانشاه)
  • دربندزرد
  • درگه چشمه‌سعید
  • درگه‌خلیفه‌قلی
  • درگه‌غلامعلی
  • درگه‌ملاعل یکرم
  • دره دوزخ
  • دره‌بادام سفلی (کرمانشاه)
  • دشتله سفلی
  • دشتله علیا
  • دم‌شمشه
  • د

   • ده‌باغ (کرمانشاه)
   • ده‌پهن
   • ده‌پیر
   • ده‌خران
   • ده‌خرانی
   • ده‌سفید (کرمانشاه)
   • ده‌عباسان
   • ده‌قاسم
   • ده‌کبود
   • ده‌گل
   • ده‌موسی (کرمانشاه)
   • ده‌نمام
   • دیون
   • دیزگران (کرمانشاه)
   • دیزگران سفلی
   • دیزگران علیا
   • دیلانچی سفلی
   • دیلانچی علیا

   ذ

   • ذالکه وزیری
   • ذالکه حاج‌عباسقلی
   • ذالکه فرج‌اله‌منتظری

   ر

   • رازیان (کرمانشاه)
   • روح‌اله
   • رحمت‌آباد (کرمانشاه)
   • رحیماباد
   • رحیماباد (کرمانشاه)
   • رحیماباد سفلی
   • رحیماباد علیا
   • رزلانسر
   • رزین (کرمانشاه)
   • رستماباد ر یکا
   • رشبوگر
   • رشیدعلی
   • ریخل
   • ریزوند (کرمانشاه)
   • ریزوند (ماهیدشت)

   ز

   • زامله
   • زردشیخ‌حسن
   • زمان‌آباد (کرمانشاه)
   • زندهر
   • زنگی (کرمانشاه)
   • زنگی‌وند
   • زنگی‌چقا
   • زنگیشه
   • زنیلان سفلی
   • زنیلان علیا
   • زین‌الدین (کرمانشاه)
   • زینلان سفلی
   • زینلان علیا

   س

   • سالارآباد (رازآور)
   • سالارآباد (کرمانشاه)
   • سامره سفلی
   • سامره علیا
   • سامله سفلی
   • سامله علیا
   • سورگال
   • سورنی سفلی
   • سورنی علیا
   • ساز (کرمانشاه)
   • سالارآباد (کوزران)
   • سبزعلی‌خان
   • سخر سفلی
   • سخر علیا
   • سر دوکانه
   • سرارود سفلی
   • سرارود علیا
   • سراسیاب (کرمانشاه)
   • سراییلان سرقلعه
   • سروران (روستا)
   • سرونو سفلی
   • سرونو علیا
   • سرآب نیلوفر (کرمانشاه)
   • سرآبتیران
   • سرآبخشکه سفلی
   • سرآبخشکه علیا
   • سرآبسر فیروزآباد
   • سرآبسرین
   • سرآبشاه‌حسین
   • سرآبشله
   • سرآبکریان
   • سرآبله (کرمانشاه)
   • سربرجدید
   • سرپوزل
   • سرتپه (کرمانشاه)
   • سرتپه‌زنگنه
   • سرتیپ‌آباد
   • سرجامه‌شوران
   • سرجوب (کرمانشاه)
   • سرجوب‌قلعه‌مسگره
   • سرخدره
   • سردار (کرمانشاه)
   • سردشتله
   • سرزامله
   • سرزل
   • سرکن
   • سرنجگه
   • سفیدچقا (کرمانشاه)
   • سگری
   • سلاطین
   • سلطانقلی
   • سلطانکوه
   • سلیمانیه (کرمانشاه)
   • سنگتراش
   • سنگ‌سفید (کرمانشاه)
   • سیابان
   • سیاکمر علیامعروف
   • سیاه‌بید سفلی
   • سیاه‌بید علیا
   • سیاه‌چقا (کرمانشاه)
   • سیاه‌چقای سفلی
   • سیاه‌چقای علیا
   • سیاه‌سیاه‌دایار
   • سیاه‌کل
   • سیاه‌کمر (کرمانشاه)
   • سیاه‌کمر سفلی
   • سیاه‌کمر علیا
   • سیاه‌کمرشیخه
   • سید تقی رفیق‌آبادی
   • سیدشکر
   • سیدصیفور
   • سید عباس (کرمانشاه)
   • سیل‌گبری
   • سیمینه سفلی
   • سیمینه علیا

   ش

   • شادمان (کرمانشاه)
   • شاه‌ولی (کرمانشاه)
   • شاهبداغ
   • شاهرخ‌آباد (کرمانشاه)
   • شاه‌ملکی
   • شاهینی (کرمانشاه)
   • شورآباد (کرمانشاه)
   • شورآبه (کرمانشاه)
   • شجاع (کرمانشاه)
   • شرف (روستا)
   • شرفوند
   • شلان
   • شهرک ورله
   • شهرک سرآب نیلوفر
   • شهرک سرآبله
   • شیخ‌مصطفی (کرمانشاه)
   • شیرازی وسطی
   • شیرازی بوری
   • شیرازی سفلی
   • شیرازی علیا
   • شیرزادآباد
   • شیرعلی (کرمانشاه)
   • شینه (کرمانشاه)

   ص

   • صوفی‌وند (کرمانشاه)
   • صفرآباد (کرمانشاه)
   • صفی‌آباد (کرمانشاه)

   ط

   • طاویران سفلی
   • طاویران علیا
   • طاق‌بستان (کرمانشاه)
   • طویله‌گاه سفلی
   • طویله‌گاه علیا
   • طهنه وسطی
   • طهنه سفلی
   • طهنه علیا
   • طهنه‌نوراله

   ظ

   • ظلان علیا

   ع

   • عالی‌بر
   • عباس‌آباد سهچقا
   • عباس‌آباد کل‌کل
   • عبدالملکی (کرمانشاه)
   • علی‌حسن علیا
   • عمرمل
   • عمله سفلی
   • عمله علیا
   • عمه (کرمانشاه)

   ف

   • فخری‌آباد
   • فرامان
   • فریادرس
   • فیروزآباد پاچقا

   ق

   • قاپقوی
   • قادرمرز (کرمانشاه)
   • قاقلستان
   • قورباغستان سفلی
   • قورباغستان علیا
   • قباق‌تپه (کرمانشاه)
   • قره‌ویس
   • قره‌تپه (کرمانشاه)
   • قره‌حسن
   • قزانچی
   • قزقبری بهادر
   • قزقبری جهان‌بخش
   • قزقبری دکترحبیب
   • قزقبری‌ابراهیم
   • قزقنبری‌رشید
   • قزل (کرمانشاه)
   • قشلاق (کرمانشاه)
   • قلوز
   • قلوزجدید
   • قلعه (کرمانشاه)
   • قلعه‌اصغرخان
   • قلعه‌دارآبخان
   • قلعه‌سرخ (کرمانشاه)
   • قلعه‌سلیمان‌خان
   • قلعه‌قباد (کرمانشاه)
   • قلعه‌کهنه (کرمانشاه)
   • قلعه‌گلینه سفلی
   • ق

    • قلعه‌گلینه منفرد
    • قلعه‌لان
    • قلعه‌نجفعلی‌خان
    • قلندرلکی
    • قلیج‌خانی
    • قمش (کرمانشاه)
    • قمشه (روستا)
    • قمشه باباکرم‌خان
    • قمشه سیدامین
    • قمشه سیدقاسم
    • قمشه سیدیعقوب
    • قمشه لرزنگنه
    • قمشه‌تپه
    • قیسوند (کرمانشاه)
    • قیسوند (کوزران)
    • قیماس

    ک

    • کاورلوان
    • کاروانه وسطی
    • کاروانه سفلی
    • کاروانه علیا
    • کارخانه سیمان غرب
    • کاشنبه سفلی
    • کاشنبه‌چهاردانگی
    • کاشنبه‌لک
    • کاکیها
    • کالگه‌امیدعلی
    • کالیان وسطی
    • کالیان سفلی
    • کالیان علیا
    • کو سهوند
    • کوربلاغ دو
    • کوربلاغ یک
    • کورپه
    • کورسرآب
    • کوره‌خسروی
    • کول سه (کرمانشاه)
    • کولان (کرمانشاه)
    • کبوده سفلی
    • کبوده علیا
    • کثیرآباد
    • کرانی سفلی
    • کرانی علیا
    • کرانی‌هاشم‌سلطان
    • کرکره (کرمانشاه)
    • کرگان (کرمانشاه)
    • کرم‌بست
    • کرناچی
    • کره‌جوب
    • کریان (کرمانشاه)
    • کژک
    • کلاه‌کبو د وسطی
    • کلاه‌کبود سفلی
    • کلاه‌کبود علیا
    • کلوچه (کرمانشاه)
    • کلک علیا
    • کل‌کوشک
    • کلک‌بایه
    • کله‌جوب (کرمانشاه)
    • کله‌زرد
    • کله‌سان
    • کله‌سواری
    • کله‌هو (کرمانشاه)
    • کلیایی
    • کمال‌آباد (کرمانشاه)
    • کمرآب (کرمانشاه)
    • کمره‌گره
    • کمشور
    • کمک (کرمانشاه)
    • کنارمرگ
    • کنجور سفلی
    • کنجور علیا
    • کنگربان وسطی
    • کنگربان سفلی
    • کنگربان علیا
    • کهرار سفلی
    • کهرار علیا
    • کهراردجگه
    • کهرارموقوفه
    • کهریز (پشت دربند)
    • کهریز (کرمانشاه)
    • کهریز سفلی
    • کهریز علیا (کرمانشاه)
    • کهریزقلعه‌کهنه
    • کهریزکوربلاغ

    گ

    • گاوبنده
    • گاوپنام
    • گاوشان سفلی
    • گاوشان علیا
    • گاول
    • گاومره
    • گاکیه (کرمانشاه)
    • گامیزج علیا
    • گوشبران
    • گونی (کرمانشاه)
    • گوهرآباد (کرمانشاه)
    • گوهرچقا
    • گدارپیر سفلی
    • گدارپیر علیا
    • گراوند (کرمانشاه)
    • گروران دودانگ
    • گروران سفلی
    • گروران علیا
    • گروران‌چهاردانگ
    • گردکاندار سفلی
    • گردکاندار علیا
    • گرگاوان
    • گرگان (کرمانشاه)
    • گرگه‌چقا
    • گرمیان‌پشت‌راه
    • گره‌چقا (کرمانشاه)
    • گزاف سفلی
    • گزاف علیا
    • گلالی (کرمانشاه)
    • گلالی‌جدید
    • گلودره
    • گلجیران
    • گلدره (کرمانشاه)
    • گلدره سفلی
    • گلدره علیا (کرمانشاه)
    • گلم‌کبو د وسطی
    • گلم‌کبود سفلی (کرمانشاه)
    • گلم‌کبود علیا (کرمانشاه)
    • گله‌جار (کرمانشاه)
    • گلیانه‌علی‌باقر
    • گندآب (کرمانشاه)
    • گندآباد
    • گندمبان سفلی
    • گندمبان علیا
    • گیه‌در

    ل

    • لاله‌بگ
    • لعل‌آباد حسینقلی‌خانی
    • لعل‌آباد سیدجعفری
    • لعل‌آباد سیدصادق
    • لعل‌آباد علیا
    • لعل‌آباد کل‌کل دو
    • لعل‌آباد کل‌کل یک

    م

    • مأوای سفلی (کرمانشاه)
    • مأوای علیا
    • مورچی
    • موریان
    • موسی‌نارنج
    • موشاخان
    • مولی (کرمانشاه)
    • محمودآباد (کرمانشاه)
    • مرادآباد (کرمانشاه)
    • مرزبانی (کرمانشاه)
    • مریوانی کاکیها
    • مریوانی بیدگلی
    • مزرعه‌نظرگاه
    • مستعلی سفلی
    • مستعلی علیا
    • مسگره
    • مسگره بالا
    • مصرخان
    • ملاورد
    • ملازمان
    • ملک‌تپه
    • ملک‌حسن‌یاریجان
    • ملک‌خطآبی
    • مله‌بگلر
    • مله‌شیخ
    • منوچهرآباد (کرمانشاه)
    • مهدی‌آباد (کرمانشاه)
    • مهدی‌آباد سفلی
    • مهدی‌آباد علیا
    • میان‌رود (کرمانشاه)
    • میانرود (فیروزآباد)
    • میان‌سرا وان‌زردلان
    • میانکوه (کرمانشاه)
    • میانه (کرمانشاه)
    • میدان (کرمانشاه)
    • میرحسن
    • میرزاکو سه
    • میرعزیزی قدیم
    • میرکه‌قلعه‌قاضی
    • میرگ
    • میلکه باقر
    • میلکه بوچان
    • میلکه شیرخان
    • میمون‌باز
    • میمز

    ن

    • نامدار (کرمانشاه)
    • نامیوند سفلی
    • نامیوند علیا
    • نوجوب
    • نور سفلی
    • نور علیا
    • نوراز
    • نوروزآباد (کرمانشاه)
    • نوکان (کرمانشاه)
    • نجف‌آباد (کرمانشاه)
    • نظاماباد (کرمانشاه)
    • نظرآباد سفلی
    • نظرآباد علیا
    • نظرگاه
    • نفته
    • نیروند
    • نیلاوره سفلی
    • نیلاوره علیا
    • نیمدانگی
    • ه

     • هورتکه
     • هوکر
     • هولان
     • هجوماباد
     • هزارخانی (کرمانشاه)
     • هشیلان
     • هفت‌آشیان (کرمانشاه)
     • هفتچشمه (کرمانشاه)
     • هفت‌چشمه (کرمانشاه)
     • هنیاندر

     ی

     • یاوری
     • یاوری‌دایار
     • یاریجان سفلی (کرمانشاه)
     • یاریجان علیا (کرمانشاه)
     • یوان (کرمانشاه)
     • یلوه سفلی
     • یلوه علیا

     و

     • وزمله (پشت دربند)
     • وزمله (میان دربند)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران