روستاهای شهرستان کرمان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کرمان

اسامی روستاهای کرمان استان کرمان به شرح زیر است :

 • علی‌آباد رباط
 • علی‌آباد رشید فرخی

ا

 • ابراهیم‌آباد (شهداد)
 • ابراهیم‌آباد (کرمان)
 • ابزردو
 • احمدآباد (باغین)
 • احمدآباد (چترود)
 • احمدآباد (کرمان)
 • احمدآباد کهنوج
 • اردیکان
 • استحکام (شهداد)
 • استخروییه (کرمان)
 • اسحاق‌آباد (کرمان)
 • اسلام‌آباد (کرمان)
 • اسماعیل‌آباد (کرمان)
 • اسماعیل‌آباد (ماهان)
 • اکبرآباد (کرمان)
 • اکبرآباد بحری
 • اکبرآباد ده باقر
 • الله‌آباد (کرمان)
 • الله‌آباد چاروک
 • امیرآباد (شهداد)
 • امیرآباد (کرمان)
 • امیرآباد (ماهان)
 • انارستان (کرمان)

و

 • والی‌آباد (کرمان)
 • وامق‌آباد

آ

 • آبگرمو (کرمان)

ب

 • باب بیدوییه (کرمان)
 • باب بینی
 • باب زنگی
 • باب گورک
 • باب گروییه
 • باداموئیه
 • باغ بادامی
 • باغ برزوئیه
 • باغ پورزند
 • باغ چشمه گو
 • باغ حسین بک
 • باغ هوتک
 • باقرآباد (کرمان)
 • باقرآباد ریگ
 • بوج (کرمان)
 • برسوز
 • برسرخ
 • بلبلوییه
 • بندر (چترود)
 • بندر زیارتگاه
 • بهرامجرد (کرمان)
 • بی‌بی حیات (کرمان)
 • بی‌بی گرامیه
 • بید شیرین

پ

 • پاسیب
 • پوزه کوه
 • پریواز
 • پشوییه
 • پشت شیران
 • پشته (کرمان)
 • پشیشکوئیه
 • پیرغیب بالا

ت

 • توتک پیربادام
 • توتک سفلی
 • توتک علیا
 • توکل‌آباد (کرمان)
 • توکل‌آباد آزادی
 • ترجگان
 • تقی‌آباد (کرمان)
 • تلمبه درانی
 • تلمبه شهید رجایی
 • تی جنگ
 • تیزنگ
 • تیکدر (کرمان)
 • تیکدرپای سنگ
 • تینون

ج

 • جوشان (گلباف)
 • جریسخان
 • جنت‌آباد (کرمان)
 • جهادآباد (کرمان)
 • جهر

چ

 • چاه کهنوئیه
 • چشمه سرخ (کرمان)
 • چشمه‌ها (کرمان)
 • چشمه‌گز
 • چنارو (کرمان)
 • چناروئیه (کرمان)
 • چناروییه (کرمان)
 • چهارطقاری

ح

 • حاجی‌آباد نظری
 • حجت‌آباد (شهداد)
 • حجت‌آباد (کرمان)
 • حجت‌آباد (ماهان)
 • حجت‌آباد دق
 • حجت‌آباد کهنوج
 • حجت‌آباد یزدی‌ها
 • حرمک
 • حسن‌آباد (کرمان)
 • حسن‌آباد (گلباف)
 • حسین‌آباد (کرمان)
 • حسین‌آباد آخوند (کرمان)
 • حسین‌آباد خان (کرمان)
 • حسین‌آباد غفوری
 • حسین‌آباد مهدیقلی
 • حکمت‌آباد بالا
 • حکمت‌آباد پائین
 • حمیدیه (کرمان)

خ

 • خالق‌آباد (کرمان)
 • خالی باغ
 • خوروئیه
 • خرده دهقان
 • خلیل‌آباد (کرمان)
 • خنگستان
 • خیچ
 • خیرآباد (کرمان)

د

 • دارستان (کرمان)
 • دارسینوییه
 • دانگ نیم
 • دودانگه (کرمان)
 • دودران (کرمان)
 • دوزدوئیه
 • دوغ نان
 • دولت‌آباد (شهداد)
 • دولت‌آباد (کرمان)
 • دران (کرمان)
 • درب انارستان
 • درب آسیاب
 • دره جا
 • دستجرد (کرمان)
 • دشت بزنجون
 • دشت زحمتکشان
 • دشت شقین
 • ده بالا (کرمان)
 • ده‌جان (کرمان)
 • ده حسنعلی
 • ده خان (چترود)
 • ده خشک
 • ده خمرودوئیه
 • ده زیار
 • ده زیر (کرمان)
 • ده سیف
 • ده شاهوردی سفلی
 • ده شاهوردی علیا
 • ده شعار
 • ده شیب سفلی
 • ده شیب علیا
 • ده صلاحی
 • ده عبدالله (چترود)
 • ده قاسم‌خان
 • ده قاضی (کرمان)
 • ده کافی
 • ده لولو
 • ده لبیبی
 • ده مرغو
 • ده مسعود
 • ده ملا (کرمان)
 • ده ملک (کرمان)
 • ده‌میرزا (کرمان)
 • ده نوئیه
 • ده نوپرویز
 • دهو (کرمان)
 • دهو سفلی
 • دهوییه (کرمان)
 • ده‌نو (کرمان)
 • ده‌نو سالار

ر

 • روحی‌آباد
 • رودگز (کرمان)
 • روغنوئیه
 • رباط (کرمان)
 • رحیم‌آباد (چترود)
 • رحیم‌آباد (کرمان)
 • رزکوه
 • رشیدآباد (شهداد)
 • رضاآباد (کرمان)
 • رعبه
 • رودخانه (شهداد)

ز

 • زاینده رود (کرمان)
 • زوار (کرمان)
 • زربیشه
 • زمان‌آباد (کرمان)
 • زهرود
 • زیارتگاه (شهداد)
 • زیارتگاه (کرمان)
 • زین‌آباد (کرمان)
 • زینل‌آباد (ماهان)

س

 • ساروج (کرمان)
 • سوراخ مار
 • سالارآباد (شهداد)
 • سرآسیاب بالا (کرمان)
 • سرآسیاب شش
 • سرچیت پایین
 • سرخه‌ای
 • سردر (چترود)
 • سردهون
 • سرطاعونه
 • سعادت‌آباد (کرمان)
 • سعدآباد (گلباف)
 • سعدی (کرمان)
 • سعیدآباد (کرمان)
 • سعیدی (کرمان)
 • سلطان‌آباد (کرمان)
 • سنبل (کرمان)
 • س

  • سنگزرد
  • سه کنج
  • سیرچ
  • سیمک

  ش

  • شانگستان
  • شاهرخ‌آباد (کرمان)
  • شجاع‌آباد محمدعلی
  • شجاع‌آباد (شهداد)
  • شرف‌آباد (کرمان)
  • ششتوئیه (کرمان)
  • شفیع‌آباد (شهداد)
  • شمس‌آباد (کرمان)
  • شهرک هوانیروز
  • شورآباد (شهداد)
  • شیرین‌آباد (شهداد)

  ص

  • صرفه

  ظ

  • ظهرود بالا
  • ظهرود پائین

  ع

  • عامریه
  • عباس‌آباد (کرمان)
  • عبدل‌آباد (کرمان)
  • عرب‌آباد (ماهان)
  • عسکرو
  • علی‌آباد (اختیارآباد)
  • علی‌آباد (شهداد)
  • علی‌آباد (کرمان)
  • علی‌آباد (گلباف)
  • علی‌آباد جهر
  • علی‌آباد حجت
  • عنبروتک

  ف

  • فوسک
  • فتح‌آباد (کرمان)
  • فردوسی (کرمان)
  • فندقاع
  • فیروزآباد (کرمان)
  • فیض‌آباد (سیرچ)
  • فیض‌آباد (کرمان)

  ق

  • قائم‌آباد (کرمان)
  • قوام‌آباد (چترود)
  • قصرفلنج
  • قصرمیان
  • قلعه حسین علی
  • قلعه حیدر (کرمان)
  • قلعه‌چه (کرمان)
  • قنات احمدیه (کرمان)
  • قناتغستان
  • قندآباد

  ک

  • کاظم‌آباد (سیرچ)
  • کاظمیه (کرمان)
  • کوره گز
  • کجه (کرمان)
  • کدبک
  • کدرود
  • کرچ (کرمان)
  • کرشک (کرمان)
  • کرمان آهک
  • کرمانی (کرمان)
  • کریم‌آباد آب‌نیل
  • کریم‌آباد حاج علی
  • کریم‌آباد رباط
  • کریم‌آباد سردار
  • کریم‌آباد گاوخانه
  • کریم‌آباد (شهداد)
  • کشتوئیه
  • کشکوه (کرمان)
  • کشیت (کرمان)
  • کشیک (چترود)
  • کمونوییه
  • کمسرخ
  • کناران (کرمان)
  • کنج ریگ
  • کهن (کرمان)
  • کهن دودران
  • کهن یاور
  • کهنوج (ماهان)
  • کهنوج مدیم
  • کهنوج معزآباد
  • کینگان

  گ

  • گارچیدان
  • گود لاسیا
  • گودر
  • گورچوییه
  • گجگین
  • گراغان
  • گروه (کرمان)
  • گزک (کرمان)
  • گشیگان
  • گهوییه (کرمان)
  • گیشگان بالا
  • گیشین

  ل

  • لنگر (کرمان)

  م

  • ماهرینو
  • محسن‌آباد (گلباف)
  • محمودآباد (کرمان)
  • محمدآباد (باغین)
  • محمدآباد، راین
  • مختارآباد (شهداد)
  • مزار شاه ابراهیم
  • مظفرآباد (کرمان)
  • معزآباد
  • ملک‌آباد (شهداد)
  • مهدی‌آباد (کرمان)
  • مهدی‌آباد اسدی
  • میان دو کوه
  • میان نهر

  ن

  • نائی (کرمان)
  • ناصرآباد (سیرچ)
  • نسک (گلباف)
  • نصرآباد (کرمان)
  • نصرت‌آباد (کرمان)
  • نظام‌آباد (کرمان)
  • نهضت‌آباد (کرمان)
  • نی‌بید

  ه

  • هوتک (کرمان)
  • هاشم‌آباد (شهداد)
  • هجگوییه
  • هشتادان
  • هفتادمیش
  • همت‌آباد سفلی
  • همت‌آباد علیا
  • همقاوند
  • هنوج
  • هنزا (شهداد)
  • هنگ پایین
  • هینمان

  و

  • ولی‌آباد (شهداد)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران