شهرستان کنارک
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کنارک

اسامی روستاهای کنارک استان سیستان و بلوچستان به شرح زیر است :

ا

 • احمدآباد (کنارک)
 • احمدآباد وشنام
 • اسلام‌آباد (کنارک)
 • اسماعیل چات
 • امام‌آباد (کنارک)
 • انگورآباد

آ

 • آگوند

ب

 • باوریدن
 • بانسنت
 • بورسر (کنارک)
 • بگالو
 • بگی هنز
 • بلال‌آباد (کنارک)
 • بلک (کنارک)
 • بندرتنگ
 • بندمی
 • بندینی کورسر
 • بنگلوئی
 • بیر بالا (بالاد)
 • بیر سفلی
 • بیردف
 • بیررسول بخش

پ

 • پارک بشیر
 • پارک هوتان
 • پزم تیاب
 • پزم مچان
 • پشتی (کنارک)
 • پیش منت اول

ت

 • توجک
 • توجک جدید
 • توله در
 • ترامپوک
 • تلمیشان
 • تنبلان

ج

 • جوزدر (کنارک)
 • جوگین
 • جد (کنارک)
 • جماسکی
 • جمک‌آباد
 • جهلو (کنارک)
 • جهلیان

چ

 • چراغ‌آباد (کنارک)
 • چگردان لاش
 • چهاربیتی (کنارک)

ح

 • حسین‌آباد (کنارک)
 • حمیدگو
 • حیدرآباد (کنارک)

خ

 • خلیج‌آباد

د

 • دودر (کنارک)
 • دور (کنارک)
 • دوکی
 • دجی
 • درانگو
 • درک (کنارک)
 • دنو (کنارک)

ر

 • روئیدر امام‌آباد
 • روشن‌آباد (کنارک)
 • روغنی (کنارک)
 • رحیمی‌آباد
 • رسول‌آباد (کنارک)
 • ریگ دان
 • ریگ صفر

ز

 • زردین کهیر
 • زنگیک

س

 • سورو (کنارک)
 • سورکمپ
 • سول (کنارک)
 • سعیدآباد (کنارک)
 • سندسر
 • سیتگ (سستگ)
 • سید محمدبازار
 • سیملی

ش

 • شاهی چات
 • شمه سر (کنارک)
 • شهداد کهیر
 • شهردر بالا

ط

 • طران

ع

 • عزیزآباد (کنارک)

غ

 • غریب‌آباد (کنارک)

ک

 • کوه بن (کنارک)
 • کوهی‌آباد
 • ککی (کنارک)
 • کلات (کلات کوچ)
 • کلات جهل
 • کلیری (کنارک)
 • کمشهر
 • کنتان
 • کنتانی
 • کهیر (کنارک)

گ

 • گو (کنارک)
 • گودن
 • گوردیم
 • گوری یات
 • گبولان
 • گردی لاش
 • گرگان (کنارک)
 • گریچ (کنارک)
 • گزاب
 • گزیدر
 • گنجک (کنارک)
 • گنجی (کنارک)

ل

 • لاش (کنارک)
 • لکی (کنارک)

م

 • مامکی کمب
 • مومان وسطی
 • مومان بالا
 • مومان پایین
 • محمدآباد (کنارک)
 • مرادآباد (کنارک)
 • مرادی کشک
 • مسکی
 • منه پایین
 • میرآباد (کنارک)

ن

 • ناصرآباد (کنارک)
 • نوالک
 • نوک‌آباد (کنارک)
 • نکمبکان

ه

 • هوتک (کنارک)
 • همبکی کم
 • همت‌آباد (کنارک)
 • هیان


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران