روستاهای شهرستان کهگیلویه

 • روستاهای شهرستان کهگیلویه
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کهگیلویه

اسامی روستاهای کهگیلویه استان کهگیلویه و بویر احمد به شرح زیر است :

 • علی‌آباد آب کاسه

آ

 • آب انجیردلیک
 • آب بلوطک
 • آب پیازی
 • آب تی‌مهتاب
 • آب چاتی اجم
 • آب‌چندار (کهگیلویه)
 • آب زهلی تارضایی
 • آب کاسه (کهگیلویه)
 • آب نوک
 • آب‌باغ بناری
 • آب‌بلوط بناری
 • آب‌بید (کهگیلویه)
 • آب‌بیدهیگون
 • آب‌تلخ فیلگاه
 • آب‌دره موشمی
 • آب‌ریز هفت چشمه مهتاب
 • آب‌کره تل
 • آقاعلی پناه
 • آینه بازارمهتاب

ا

 • آبریزک (کهگیلویه)
 • ابزا کلات طیبی
 • ابکری
 • ابگاون بزرگ
 • آبله (کهگیلویه)
 • ابمو سفلی
 • ابمو علیا
 • احمدسلارکلات طیبی
 • احمدناصری
 • ادرکان
 • ادرگ
 • اسفندان (دیشموک)
 • اسفندان (کهگیلویه)
 • الگن
 • امامزاده پهلوان
 • امامزاده محمد (کهگیلویه)
 • امامزاده میرسالارفارتق
 • امیرآباد تلخاب
 • امیرالمؤمنین (کهگیلویه)
 • انجیرسفید
 • انجیرسیاه (کهگیلویه)
 • انجیره (کهگیلویه)

ب

 • با تاوه ناجک
 • بادام گردکی
 • بادره
 • باسیتی قارتق
 • باشهسوار
 • باغ کلک
 • باقلادون
 • برآفتآب امام رضا
 • برآفتآب سفلی (کهگیلویه)
 • برآفتآب سفید
 • برج بهمنی
 • برج علی شیر علیا
 • برج علی‌شیر
 • برداسپید موردراز
 • بردراسون سفلی
 • بردراسون علیا
 • بردکشکی
 • برم سبز
 • برم شیر
 • بره گرگ خورده
 • بلربیشه
 • بلوچستان شوتاور
 • بلوطبنگان
 • بلویری
 • بمونی دم تنگ دیون مهتاب
 • بن‌دره (کهگیلویه)
 • بن طوف محمیدبی سیتون
 • بن کبوتری
 • بن گیر (کهگیلویه)
 • بناری
 • بناری فتحی
 • بوا (کهگیلویه)
 • بوای سفلی
 • بوای علیا
 • بویری (کهگیلویه)
 • بی سیتون
 • بی منجگان
 • بی‌بی زلیخائی
 • بیدستان موردراز
 • بیفه زاری

پ

 • پاپر (کهگیلویه)
 • پاتاوه اجم
 • پاتاوه پی راه
 • پاتاوه چاروسا
 • پاتاوه دژ
 • پاچنگ
 • پازنان ده چل
 • پاطاوه رودسمه
 • پای پررودسمه
 • پرکنجی
 • پرویزک
 • پس آسیاب فارتق
 • پس چات دلیک
 • پس رش
 • پشت پرسرداربردکشکی
 • پشته آب چندار
 • پشته آب‌بال
 • پوتاب
 • پوزه خرفتخانه
 • پوزه کوهبرد
 • پیربادامی
 • پیرسفید
 • پیزک خلیفه‌ای

ت

 • تاگک
 • ترآب سفلی
 • ترآب وسطی
 • تراب (کهگیلویه)
 • ترکک
 • تل بادام
 • تل چگاه
 • تل‌زری (کهگیلویه)
 • تل کوچک خیارکار
 • تلخآب دیشموک
 • تلخه زار (کهگیلویه)
 • تلخه‌دان مهتاب
 • تلخه‌زار سفلی
 • تلخه‌زار علیا
 • تل‌مرغ
 • تنگ آسیاب اجم
 • تنگ انجیر دیشموک
 • تنگ تی
 • تنگ خوش طوف شیرین
 • تنگ زرد عاشورا
 • تنگ سوخته لیراب
 • تنگ کوشک (کهگیلویه)
 • تنگ گوردالو دیشموک
 • تنگ مهلآب مهتاب

ج

 • جاورده
 • جلو (کهگیلویه)
 • جهانبخش (کهگیلویه)

چ

 • چال گرو
 • چال کلا
 • چاه بردی (کهگیلویه)
 • چاه گرگی
 • چشمه پهن کرنگ
 • چشمه ریزک حبیب‌الله
 • چشمه نیزه‌ای دژنرگسی
 • چغل
 • چم علی مردانی
 • چم لپه
 • چم مورد
 • چندار (کهگیلویه)
 • چنگل
 • چنگلوا
 • چوبکنی
 • چهاب
 • چهارراه (کهگیلویه)
 • چهارراه بهشتی سپو
 • چهارمه
 • چیر (کهگیلویه)

ح

 • حسین‌آباد روشن‌آباد
 • حیاطی
 • حیدرآباد (کهگیلویه)
 • حیدری اجم

خ

 • خدامرادهیگون
 • خلیفه‌ای (کهگیلویه)
 • خومکار
 • خیارکاران

د

 • داراسپید موشمی
 • داربری
 • داربری دم عباس
 • داربلند
 • داربلند اجم
 • دارگنجی
 • دارگنده
 • داریآب (کهگیلویه)
 • دالون
 • درب میان‌آب
 • درغک
 • دروارفارتق
 • دره بنگرو
 • دره تنگ تی
 • دره خواجه
 • دره سوره
 • دره شیرین
 • دره کرتیکاب
 • دره کل
 • دره گرده فیلگاه
 • دره گرو سفلی
 • دره گرو علیا
 • دره لبک
 • دره نرزینه
 • دره نی (کهگیلویه)
 • دره‌زری اجم
 • دزدک (کهگیلویه)
 • دستگرد (کهگیلویه)
 • دشت آزادی جاورده
 • دشت بن
 • دشت قاضی
 • دشت مازه
 • دشتک دیشموک
 • دلی (کهگیلویه)
 • دلی هرمون
 • دلیک طیبی
 • دم اشکفت کلات
 • دم تنگ سولک
 • دم تنگ نعل اشکنان مهتاب
 • دم رودایوک دارخیاری
 • د

  • دم عباس
  • دم لااسپید
  • دم مهد
  • دم‌تنگ هرمومهتاب
  • دوبندآب چاتی مهتاب
  • دوبندسرمست دم مهد
  • دوپرقبرکیامرث
  • دوریزگان
  • دولآب تلخ
  • دولآب شیرین
  • ده ابراهیم (کهگیلویه)
  • ده احمد (کهگیلویه)
  • ده امامزاده بی‌سیتون
  • ده امیدوار
  • ده بردل
  • ده بلوط
  • ده بلوطک کوه برد
  • ده پاکل الله‌رضا
  • ده تل (کهگیلویه)
  • ده چل کاعبدل
  • ده ذوالفقارسرپری
  • ده رمضان
  • ده شیخان (کهگیلویه)
  • ده قاضی (کهگیلویه)
  • ده کابهار
  • ده کبوتر پیرزال
  • ده ملاملک
  • ده منصور (کهگیلویه)
  • ده میریدالله راک
  • ده‌نار (کهگیلویه)
  • دهنو تل‌مرغ
  • دهنودرغک
  • دیمه کوه خائیز

  ر

  • راک (کهگیلویه)
  • رستم زمانی
  • روچک
  • رودایوک دارخیاری
  • رودریش
  • رودسمه
  • روشن‌آباد (کهگیلویه)
  • ریزک

  ز

  • زیرکل
  • زیرنای سفلی
  • زیرنای علیا

  س

  • سادات گردلی لاش
  • سپوسردار
  • سرآسیاب اجم
  • سرآسیاب دشت قاضی
  • سربس سفلی
  • سربس علیا
  • سربیشه سفلی
  • سربیشه علیا
  • سرپر (کهگیلویه)
  • سرپری
  • سرپوت فارتق
  • سرتل ابدره
  • سرتل مله‌گهر
  • سرتنگ المجن
  • سرتنگ لیراب
  • سرتنگ هیگون
  • سرچشمه موشمی
  • سرچهارمه
  • سرخون (کهگیلویه)
  • سردره (کهگیلویه)
  • سردشت عبدالرضا
  • سردو سفلی
  • سردو علیا
  • سردوک
  • سررش
  • سرسررودسمه
  • سرطوف
  • سرطوف دلیک
  • سرغل
  • سرکور
  • سرکون بی‌سیتون
  • سرگچ (کهگیلویه)
  • سرگرکوه پنبه
  • سرگرلیرتحرک
  • سرماهور
  • سرهنگ (کهگیلویه)
  • سنگون (کهگیلویه)
  • سورمورد
  • سولک (کهگیلویه)

  ش

  • شرانگ رنگ
  • شوتاور
  • شه ولی (کهگیلویه)
  • شهرخی بناری فتحی
  • شهسواری (کهگیلویه)
  • شیخ جانبازکرباسی
  • شیرخان تنگ سپو
  • شیری (کهگیلویه)

  ص

  • صبور بزرگ
  • صبور کوچک
  • صدرالله

  ض

  • ضرغام‌آباد (کهگیلویه)

  ط

  • طارب
  • طوف خیمه
  • طولیان

  ع

  • عمارت (کهگیلویه)

  ف

  • فاریآب توت
  • فیلگاه

  ق

  • قاشکمری
  • قصلی اوزا
  • قلعه بنی
  • قلعه دختر (کهگیلویه)
  • قلعه دژکوه
  • قلعه دژنرگسی
  • قلعه گل (کهگیلویه)

  ک

  • کائیدتنگ سپو
  • کابمون علی
  • کرکره (کهگیلویه)
  • کره کره
  • کل بازار
  • کل خواجه قیصری
  • کل قیصری علیا
  • کل کلاب
  • کلآب احمد
  • کلآب سفلی
  • کلآب علیا
  • کلآب وسطی
  • کلات (کهگیلویه)
  • کلات بونه راه دزدان
  • کلاتک (کهگیلویه)
  • کلایه سفلی
  • کلایه علیا
  • کلایه وسطی
  • کلگه برون
  • کلگه پهن
  • کلگه زری
  • کله بره
  • کمردوغ
  • کنجدزار
  • کندل (کهگیلویه)
  • کنده کوه سردو
  • کورسای پیرزال
  • کوشک (کهگیلویه)
  • کوشک ابول
  • کوشک امیرالمومیئن
  • کوشک تلخ درغک
  • کوشک غندی
  • کولآب فارتق
  • کون میش
  • کون‌مسی
  • کوه پات
  • کوه راک
  • کیزه اجم

  گ

  • گاو پاشکسته
  • گاودانه علیرضا
  • گچی (کهگیلویه)
  • گرآب (کهگیلویه)
  • گرآب دیشموک
  • گرده‌پی اجم
  • گشت یاری
  • گل زدینی زیرکل
  • گندک (کهگیلویه)
  • گندمکال
  • گودبند
  • گودخانی
  • گورآب (کهگیلویه)
  • گوری (کهگیلویه)

  ل

  • لااسپیدسیدفاخر
  • لاش (کهگیلویه)
  • لاوه پاتل
  • لای لاشان
  • لوکیره
  • له حوضی
  • لیرآب (کهگیلویه)
  • لیربزرگ
  • لیرتحرک
  • لیرکاری
  • لیرکک
  • لیرکوچک
  • لیسه‌دار گنجی
  • لیطون اجم
  • لیلون

  م

  • مازه فرج اسفندان
  • محمدآباد (کهگیلویه)
  • محمدخان تنگ سپو
  • محمدطلادم تنگ دیون مهتاب
  • مرغ کش دم عباس
  • مشهدی موری
  • مله شهال
  • من دره الگن
  • مورخانی
  • مورد (کهگیلویه)
  • مورد سیدگمبولی
  • موردراز (کهگیلویه)
  • موردریشه
  • موری اجم
  • موشمی
  • مهد (کهگیلویه)
  • مهرآباد (کهگیلویه)
  • میدان (کهگیلویه)
  • میراصلان
  • میرایاز
  • میرحجت‌الله چهارمه
  • میرزاخانی (کهگیلویه)
  • میساون

  ن

  • نخودکال
  • نرمیرزاعلی رودسمه
  • ن

   • نسه تلخه‌زار گوروک سفلی
   • نسه تلخه‌زار گوروک علیا
   • نسه طاویس
   • نسه کوه‌برد
   • نقاره‌خانه فیلگاه
   • نهضت‌آباد (کهگیلویه)

   و

   • وارجعفری گچی
   • وارگرو
   • واریکشبه
   • ورگرد

   ه

   • هریدون زیرکل


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران