شهرستان کوهبنان

روستاهای شهرستان کوهبنان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کوهبنان

اسامی روستاهای کوهبنان استان کرمان به شرح زیر است :

ا

 • اب لیشو
 • ابکریک
 • احمدی (کوهبنان)
 • استاج (کوهبنان)
 • افزار (کوهبنان)

ب

 • باب بلوچی
 • باب عبدان
 • باب گسک
 • باغ سیاه
 • بندر (کوهبنان)
 • بیدان خواجه

پ

 • پوزه لخر

ت

 • تنگلو
 • تیتو بالا
 • تیتو پایین

چ

 • چشمه پودنه‌ای
 • چشمه قلقلی
 • چشمه محمدی

ح

 • حسین‌آباد (کوهبنان)

خ

 • خانمکان
 • خرم‌آباد (کوهبنان)

د

 • دارستان (کوهبنان)
 • دونگر
 • در زرد
 • در زردالو
 • در هفت کوه
 • دراب (کوهبنان)
 • درچنار
 • درخم (کوهبنان)
 • درزگون
 • درسنجدو (کوهبنان)
 • دره هود
 • ده احمدحاجی
 • ده آقارضا
 • ده بابا (کوهبنان)
 • ده جوری
 • ده خواجه (کوهبنان)
 • ده سیدها
 • ده شور آخوند
 • ده شیب (کوهبنان)
 • ده علی (کوهبنان)
 • ده قطبی
 • ده کرنگ
 • ده میان (کوهبنان)
 • دهنو حاجی‌آباد
 • دهنو ده علی
 • دهنو قلندر
 • دهنو کهن
 • دهنوخان
 • دهنه گودو

ر

 • رودشور (کوهبنان)
 • رتک
 • رشک وسطی
 • رشک سفلی
 • رشک علیا
 • رشیدآباد (کوهبنان)
 • ریزوئیه

ز

 • زنگی‌آباد (کوهبنان)

س

 • ساوند
 • سبتک
 • سبلا
 • سبلوییه (کوهبنان)
 • سفیدار (کوهبنان)
 • سلطان‌آباد (کوهبنان)
 • سیدآباد (کوهبنان)

ش

 • شورک وسطی
 • شعب جره
 • شکرآباد (کوهبنان)

ع

 • عباس‌آباد (کوهبنان)

ف

 • فتح‌آباد (کوهبنان)
 • فیدکوئیه

ق

 • قریه علی

ک

 • کاروانگاه
 • کتی شور
 • کریم‌آباد (کوهبنان)
 • کموخشک
 • کهن (کوهبنان)

گ

 • گازکهن
 • گود تمورو
 • گود شور
 • گودشیرو
 • گور (کوهبنان)
 • گراکوییه
 • گردوکج (کوهبنان)
 • گزگونو
 • گزمان
 • گنداب (کوهبنان)
 • گیوران (کوهبنان)
 • گیتری

م

 • محمدآباد (کوهبنان)
 • مغیث‌آباد
 • مگسو

ن

 • نجف‌آباد (کوهبنان)
 • ندیدگان

ه

 • هزار گز
 • همت‌آباد (کوهبنان)

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران