شهرستان کوهدشت

روستاهای شهرستان کوهدشت

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کوهدشت

اسامی روستاهای کوهدشت استان لرستان به شرح زیر است :

 • چنار سفلی آزادبخت

ا

 • اواره (کوهدشت)
 • اولاد دربندکبود
 • اولاد نقی‌آباد
 • ابوالوفا
 • احمدخان (کوهدشت)
 • اسیاوله (کوهدشت)
 • اشتره گل‌گل
 • اکبرآباد (کوهدشت)
 • امار (کوهدشت)

و

 • ورپل (کوهدشت)
 • وزم

آ

 • آب گرمه (کوهدشت)
 • آب‌باریک (کوهدشت)
 • آب‌باریکی
 • آب‌چی
 • آزادبخت کره‌پا

ب

 • باویله
 • باباعلی (کوهدشت)
 • باباقلی
 • باباگردعلی
 • بادره سفلی
 • بادره علیا
 • باغ پای استان
 • باغ زال
 • باغله سفلی
 • باغله علیا (کوهدشت)
 • بانه (کوهدشت)
 • برآفتاب سیدمحمد
 • بره انار
 • بره ترک
 • بره جولا
 • بره خیره
 • بره سیداحمد
 • بره شیخ عالی
 • بره کلک
 • بساط بیگی
 • بلوران
 • بهرام بیگ (کوهدشت)

پ

 • پاپل مادیان رود
 • پای استان
 • پرچه سرخه
 • پریان الله‌مراد
 • پشت تنگ وسطی
 • پشت تنگ سفلی
 • پشت تنگ سفلی رحیم‌خان
 • پشت تنگ سفلی صیدرضا
 • پشت تنگ علیا
 • پشت تنگپریان
 • پشت کیو وره زرد
 • پشت کیوبادام
 • پشته ساری
 • پشم (کوهدشت)
 • پیره بر

ت

 • تازه‌آباد (کوهدشت)
 • توه خشکه (کوهدشت)
 • تکیه اولاد قباد
 • تنگ داراب ریکا
 • تنگ قلعه
 • تنگ کبود
 • تنگ گراز

ج

 • جعفرآباد (کوهدشت)
 • جعفرخان زیتون

چ

 • چال اب مرادعلی
 • چال بردین
 • چاه درازرضا
 • چاه شوره وسطی
 • چاه شوره سفلی
 • چاه شوره علیا
 • چاه قاضی
 • چروگره
 • چشمه بارانی
 • چشمه خمینی
 • چشمه دارا
 • چشمه سفید (کوهدشت)
 • چشمه کبود (کوهدشت)
 • چشمه میرزا
 • چشمه میرزاحسین
 • چقاپیت سفلی
 • چقاپیت علیا
 • چقاسبز نقدعلی
 • چله بان
 • چم آستان
 • چم برزو
 • چم چل
 • چم زرشک
 • چم سنگر
 • چم سیل
 • چم قلعه (کوهدشت)
 • چم کوشک طولابی
 • چم لتور
 • چم میربیگ
 • چمچقا
 • چمدیلاوند سفلی
 • چمدیلاوند علیا
 • چمکبود وسطی
 • چمکبود سفلی
 • چمکبود علیا
 • چنار علیا آزادبخت
 • چناردم چهرقرعلیوند
 • چنارمدوی بالا
 • چنارمدوی پایین
 • چهارقلعه وسطی
 • چهارقلعه بارانی
 • چهارقلعه سادات
 • چهارقلعه سفلی
 • چهارقلعه علیا
 • چیابله
 • چیابله پایین
 • چیاسوره شیخ احمد

ح

 • حاجی مراد (کوهدشت)
 • حسن بگی ریکا
 • حیدرخانی (کوهدشت)
 • حیدرعلی

خ

 • خاص علی
 • خاص مراد
 • خانگه (کوهدشت)
 • خدارحم زیتون
 • خسروآباد (کوهدشت)
 • خیاران (کوهدشت)
 • خیران بره

د

 • داودرشید
 • دارابی (کوهدشت)
 • دارسره باوینه
 • دارسیدگل
 • دالاب بالا
 • دالاب پایین
 • دول قبرستان
 • درویشان سربیشه
 • درزمستانی گدارکه
 • درکه سید علی‌رضا
 • دره خوشی
 • دم دره هومیان
 • دم روستان
 • دم قلعه
 • ده برادر
 • ده خسرو
 • ده علی‌قلی
 • ده منتعلی

ذ

 • ذالیاب
 • ذق

ر

 • رودبارحسین بیگ
 • رئیس‌وند
 • رماوند پیروز علی

ز

 • زوله (کوهدشت)
 • زخلی تیره
 • زرده سوار (کوهدشت)

س

 • ساری کوچکه
 • ساری میری
 • سپیده گل‌گل
 • سرچشمه ضرونی
 • سرخ‌دم خوشناموند
 • سرخه لیژه کرمعلی
 • سررگ
 • سرکوره اولاد قباد
 • سرگنداب سفلی
 • سرناوه چنگیزی
 • س

  • سفید قله ضرونی
  • سفیدخانی (کوهدشت)
  • سلنجه ضرونی
  • سی گرنورمحمد
  • سیاه پله امید علی
  • سیاه پله سفلی (کوهدشت)
  • سیاه چشمه (کوهدشت)
  • سیاه کمره زالی
  • سید احمد شاه
  • سیروله ضرون
  • سیردر بالا
  • سیردر پایین
  • سی‌گر عظیم‌خان

  ش

  • شاه نظر میریان
  • شاهیوند علی مراد
  • شورابه وسطی
  • شورابه وسطی شاهمراد
  • شورابه کریم‌خان
  • شرشره (کوهدشت)
  • شکرگراوند
  • شهرک امام خمینی (کوهدشت)
  • شهرک سراب هومیان
  • شیخ عالی (کوهدشت)
  • شیراوند سفلی
  • شیراوند علیا
  • شیراوند ناوه
  • شیراوندگندابه

  ص

  • صفرآباد (کوهدشت)
  • صیدکریم کوشکی

  ض

  • ضرونی همت بیگ

  ع

  • عادل (کوهدشت)
  • عالین‌آباد
  • عبدولی ذالیاب
  • علی عبدال
  • علیمحمد زیتون

  ف

  • فتح الله‌آباد
  • فرخ‌آباد سفلی
  • فرخ‌آباد علیا (کوهدشت)

  ق

  • قاسم بگی
  • قاسم بیگی
  • قبرموسی
  • قبرمحمدمراد
  • قبله (کوهدشت)
  • قلاچک
  • قلعه دوستان
  • قلعه شاماش
  • قلندر (کوهدشت)

  ک

  • کاظم‌آباد (کوهدشت)
  • کاکاوند (کوهدشت)
  • کوتوله باباکرم
  • کوتوله حسن
  • کوتوله عزیزخان
  • کوردشت علیا
  • کول بادام نورمراد
  • کول بادام یاور
  • کول نبی صحرا
  • کبوده ابوالوفا
  • کتکن
  • کره میان رودضرونی
  • کسعلی میرزایی
  • کل سرخ عیدی
  • کل گاوراه
  • کلارچه شوره
  • کلالی، باغ کلائی
  • کلک (کوهدشت)
  • کلک میروک
  • کمربله
  • کمره میشنان
  • کمره هاشم بگ
  • کمیر مالمیر

  گ

  • گدارپهن (کوهدشت)
  • گراب کوچک
  • گرخشاب
  • گردلمهر
  • گرمه خانی (کوهدشت)
  • گری اسلام‌آباد
  • گل اغه مرده
  • گل زرد بالا
  • گل زرد پایین
  • گل‌نظر
  • گمبله
  • گنج‌علی (کوهدشت)
  • گنجعلی سفلی
  • گنجینه ضرونی

  ل

  • لطیف (کوهدشت)

  م

  • محمدکریم کوشکی
  • مرادعلی (کوهدشت)
  • مله چه شوره
  • میان مله عباس‌آباد
  • میانرودضرونی
  • میناپریان

  ن

  • نام کول
  • نامجو (کوهدشت)
  • نیله

  ه

  • هاشم بگ
  • هرین خلیفه
  • هفت‌چشمه (کوهدشت)

  ی

  • یوسف‌آباد (کوهدشت)


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران