شهرستان کوهرنگ
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان کوهرنگ

اسامی روستاهای کوهرنگ استان چهارمحال بختیاری به شرح زیر است :

ا

 • ابوالقاسم‌آباد
 • ابخره
 • ابدال‌آباد (کوهرنگ)
 • ارته (کوهرنگ)
 • اسمی‌آباد
 • افسرآباد
 • الورک
 • الگی سفلی
 • الگی علیا
 • امیرآباد (کوهرنگ)
 • امیرآباد دشت زرین (کوهرنگ)
 • ای ناز

و

 • وزگاگنگرستان

آ

 • آب‌دره (کوهرنگ)

ب

 • بادام شیرین (کوهرنگ)
 • باغ الگی
 • باغ چنار (کوهرنگ)
 • باغکاری
 • بخش‌آباد (کوهرنگ)
 • بردگپ (کوهرنگ)
 • بزک‌آباد (کوهرنگ)
 • بنواستکی
 • بهمن‌آباد (کوهرنگ)
 • بی‌آبه
 • بیدامین
 • بیراهگان

پ

 • پاچه گاو
 • پیر عالی

ت

 • تبرک سفلی
 • تبرک علیا
 • تپا سفلی
 • تپا علیا
 • ترکی (کوهرنگ)
 • تشنوی
 • تلو (کوهرنگ)
 • تلخه‌دان
 • تنگ هونی
 • تیرک احمدآباد
 • تیک (کوهرنگ)

ج

 • جمال‌آباد (کوهرنگ)

چ

 • چاهک (کوهرنگ)
 • چشمه چلی
 • چشمه دره (کوهرنگ)
 • چغاخرگوش
 • چل‌آباد
 • چم عباسعلی
 • چم قلعه (کوهرنگ)
 • چم‌آباد
 • چمن گلی
 • چهارموران (کوهرنگ)
 • چین (کوهرنگ)

ح

 • حاجی جلیل
 • حاجی‌آباد (کوهرنگ)
 • حسین‌آباد (کوهرنگ)
 • حمزه‌آباد (کوهرنگ)
 • حمیدآباد (کوهرنگ)
 • حیدرآباد (کوهرنگ)
 • حیدرآباد میهه

خ

 • خونکار
 • خویه
 • خسروآباد (کوهرنگ)
 • خیارکار

د

 • دوروزن‌آباد
 • دورک سفلی
 • دورک علیا
 • درک‌آباد (کوهرنگ)
 • دره وزگا
 • دره بالا
 • دره بوران
 • دره‌پیر (کوهرنگ)
 • دره توت
 • دره زرگه
 • دره گاومیش (کوهرنگ)
 • دره گرم علیا
 • دره مولا
 • دره هندو
 • دره‌باغ (کوهرنگ)
 • دره‌بید (کوهرنگ)
 • دزک سرچشمه
 • دزک سفلی
 • دزک علیا
 • دم تنگ (کوهرنگ)
 • ده گه شامنصوری
 • دهناش
 • ده‌نو سفلی (کوهرنگ)
 • ده‌نو علیا (کوهرنگ)
 • دیمه (کوهرنگ)

ر

 • راکی (کوهرنگ)
 • روستا (کوهرنگ)
 • رباطک (کوهرنگ)
 • رباط‌کوه
 • رزگه (کوهرنگ)

ز

 • زرک
 • زمان‌آباد (کوهرنگ)

س

 • سوه (کوهرنگ)
 • سروه پایین
 • سرآقاسید
 • سربیشه (کوهرنگ)
 • سرتنگ بادام شیرین
 • سردارآباد (کوهرنگ)
 • سرصالح کوتاه
 • سه جوی
 • سیاوش‌آباد چندار
 • سیاوش‌آباد گردو
 • سیدمراد (کوهرنگ)
 • سیف‌آباد (کوهرنگ)
 • سیف‌آباد الهیار
 • سیل گاه

ش

 • شاه عبدالعظیم (کوهرنگ)
 • شوله (کوهرنگ)
 • شرمک
 • شهرک امام حسین (کوهرنگ)
 • چبد
 • شهرک رهبری
 • شهرک غلام‌آباد
 • شهرک کوشکا
 • شهرک مازه سوخته
 • شهرک میهه
 • شهریاری (کوهرنگ)
 • شیخ عالی (کوهرنگ)
 • شیخ علی‌خان (روستا)

ص

 • صالح‌آباد زری
 • صفاآباد

ط

 • طارم (کوهرنگ)

ع

 • عباس علی‌آباد
 • علی نقی‌آباد
 • علی‌شاه‌آباد

غ

 • غلام‌آباد (کوهرنگ)

ف

 • فانی‌آباد
 • فخرآباد (کوهرنگ)
 • فرخ‌آباد (کوهرنگ)
 • فریک
 • ق

  • قاسم‌آباد (کوهرنگ)
  • قبادآباد
  • قریب‌آباد (کوهرنگ)
  • قلعه بختیار (کوهرنگ)
  • قلعه تبرک
  • قلعه خونکار
  • قلعه سبزی
  • قلعه‌سنگی (کوهرنگ)
  • قلعه علی حسین سلجوقی
  • قلعه فریدون (کوهرنگ)
  • قلعه کشگی
  • قلعه‌تک (کوهرنگ)
  • قنبرسینی
  • قیقاج (کوهرنگ)

  ک

  • کارکن سفلی
  • کارکن علیا
  • کوفی (کوهرنگ)
  • کول‌سرخ
  • کوی شهیدبهشتی
  • کچوز
  • کریم‌آباد (کوهرنگ)
  • کسری (کوهرنگ)
  • کیارس علیا
  • کیکاوس (کوهرنگ)

  گ

  • گاوشیر
  • گراب (کوهرنگ)
  • گردو سفلی
  • گردو علیا
  • گزستان (کوهرنگ)
  • گل سرخ (کوهرنگ)
  • گل‌آباد (کوهرنگ)
  • گنگرستان

  ل

  • لاوه
  • لبد سفلی
  • لبد علیا
  • لبد کوهرنگ

  م

  • مازه فرامرزی
  • مالک‌آباد (کوهرنگ)
  • موچان (کوهرنگ)
  • موردل
  • مورز
  • مورهره
  • موسی‌آباد (کوهرنگ)
  • محمودآباد (کوهرنگ)
  • محمدآباد یک
  • مردخانه
  • مصطفی‌آباد (کوهرنگ)
  • ملک‌آباد (کوهرنگ)
  • مهدی‌آباد (کوهرنگ)
  • میان‌دوهان سفلی
  • میان‌دوهان علیا

  ن

  • نادرآباد (کوهرنگ)
  • نازی (کوهرنگ)
  • نالبندون
  • نصیرآباد (کوهرنگ)
  • نصیرآباد دشت زرین (کوهرنگ)
  • نظرآباد (کوهرنگ)
  • نعل اشکنان علیا
  • نعل‌اشکنان سفلی
  • نیاکان (کوهرنگ)

  ه

  • هوشوت
  • هربکول
  • هردان

  ی

  • یاورآباد


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران