شهرستان گرمی

روستاهای شهرستان گرمی

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گرمی

اسامی روستاهای گرمی استان اصفهان به شرح زیر است :

ا

 • اوجاق آلازار
 • اوچ‌آغاج
 • اوچه
 • اوماسلان سفلی
 • اوماسلان علیا
 • اون‌بیربیگ‌لو
 • ابراهیم کندی (برزند)
 • اروجعلیلو
 • اسمعلی کندی
 • اصغرخانلو
 • اظماره علیا
 • افجه (اردبیل)
 • افسوران
 • القناب
 • الیله
 • امراهلو
 • انگورتلار سفلی
 • انی وسطی
 • انی سفلی
 • انی علیا
 • ایستی‌باغچه
 • ایل خانلار
 • ایلخچی (گرمی)
 • ایلخچی سفلی
 • اینی

و

 • وان سفلی
 • وان علیا
 • وانستانق
 • ولی‌بیگ‌لو

آ

 • آرانچی
 • آرمار مشهدلو
 • آزادلو (گرمی)
 • آقاحسن‌بیگلو
 • آقامحمدبیگلو

ب

 • باغشلو (گرمی)
 • برزند
 • بنه (گرمی)
 • بورک‌آباد (اردبیل)
 • بیلداشی

پ

 • پرچین سفلی
 • پرچین علیا
 • پرمهر
 • پیرلو (گرمی)
 • پیره‌خلیل
 • پیله درق

ت

 • تازه کندموران
 • توسانلوی برزند
 • تولون (اردبیل)
 • تپه (گرمی)
 • تکانلو
 • تک‌بلاغ انگوت
 • تمرداش

ج

 • جبیلو
 • جدا

چ

 • چونه‌خانلو
 • چلک (گرمی)
 • چنار (گرمی)
 • چنگان (اردبیل)

ح

 • حسن کندی

خ

 • خان‌کندی (گرمی)

د

 • داش دیبی
 • درویش گورنمز
 • درگاه‌لو
 • درمان‌لو
 • دمیرچی سفلی
 • دیزج (گرمی)
 • دیک‌داش

ز

 • زاویه سنگ
 • زرگر (گرمی)
 • زنگیر
 • زهرا (روستا)
 • زیوه (گرمی)

س

 • ساری‌نصیرلو
 • سامان‌لو
 • سروآغاجی
 • سلاله
 • سلیمانلو
 • سیاوش‌کندی
 • سیدآباد (گرمی)
 • سیدلر زهرا
 • سینه‌سر
 • سیه (اردبیل)

ش

 • شاوون
 • شاعرلو
 • شعبانلو (گرمی)
 • شکرآب (اردبیل)
 • شکرلو
 • الگو:شهرستان گرمی
 • شهماربیگ‌لو
 • شیلوه سفلی
 • شیلوه علیا

ص

 • صیادآباد

ع

 • عبابیگ‌لو
 • عباسعلی‌لو
 • عزیزلو (گرمی)
 • علی وردیلو
 • عمارت (گرمی)

ق

 • قاسم‌کندی (گرمی)
 • قوزلو (مغان)
 • قره‌آغاج بالا
 • قره‌آغاج پایین
 • قره‌خان‌بیگلو
 • قره‌قوچ (گرمی)
 • قره‌یتاق
 • قشلاق آقابابا
 • قشلاق بریان
 • قشلاق (گرمی)
 • قنبرلو

ک

 • کورامالو
 • کولاتان
 • کدخدالو
 • کردلر (گرمی)
 • کریملو
 • کلان (گرمی)
 • کلانسورا
 • کمرقیه

گ

 • گوده‌کهریز
 • گونی‌کند
 • گرمی انگوت
 • گیلارلو

ل

 • لجایر
 • لسکه درق
 • لکوان
 • لکرآباد علیا

م

 • مالالار
 • مجیدلو
 • محمدتقی کندی
 • مغوان
 • مهره (روستا)
 • میخوش
 • میرآب (اردبیل)

ن

 • نجف‌قلی‌قشلاقی
 • نصرالله‌بیگلو

ه

 • هاچاکند تازه
 • هاچاکند درمانلو
 • هدی‌لو
 • همه‌شان
 • هیزان

ی

 • یدی درق
 • یل‌دگرمانی
 • یل‌سویی

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران