شهرستان گیلانغرب

روستاهای شهرستان گیلانغرب

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گیلانغرب

اسامی روستاهای گیلانغرب استان کرمانشاه به شرح زیر است :

 • بابارستم (گیلانغرب)
 • علی‌آباد (گیلانغرب)

ا

 • اوزین فریدون
 • احمدکشته‌داربادام
 • افشارآباد
 • اکبرجعفر
 • امامقلی (گیلانغرب)
 • انجاورود
 • انجیردرمیان
 • ایل‌شیرزادی

و

 • وارگه (گیلانغرب)
 • وارگه سفلی
 • وارگه علیا

آ

 • آهنگران (گیلانغرب)

ب

 • باونمکر
 • باپیر سفلی
 • باسکله‌وسط
 • باسکله‌بورویم
 • باسکله‌چشمه‌سفید
 • باسکله‌خان‌میرزا
 • باسکله‌درانبار
 • بان‌میدان‌عبداله
 • بره‌گینه
 • بشیرآباد بطی
 • بطیاراحمد
 • به‌آباد صالح
 • به‌آباد قباسیان
 • بهرام‌وند
 • بهرام‌بیگ (گیلانغرب)
 • بیگ‌رضایی
 • بینه‌گرد

پ

 • پ یکوله
 • پشت‌تنگ کورک
 • پشته‌سماوات
 • پنجعلی

ت

 • تازه‌آباد بطی
 • تازه‌آباد حیدربیگی
 • تازه‌آباد صیدعلی
 • توران‌شهر
 • تولک
 • تنگ‌لانه‌بان صفرنیازی

ج

 • جابرسفلی
 • جوبباغان سفلی
 • جوبباغان علیا

چ

 • چال‌سیاه
 • چشمه‌بطال
 • چشمه‌پهن فری دون
 • چشمه‌پهن‌رشید
 • چشمه‌پهن‌علیشاه
 • چشمه‌جادر
 • چشمه‌حاجگه‌جعفری
 • چشمه‌حاجگه‌شیرزادی
 • چشمه‌خانی (گیلانغرب)
 • چشمه‌سفی دوسین
 • چشمه‌سفیدروتوند
 • چشمه‌سنگی‌روتوند
 • چشمه‌عیسی
 • چشمه‌غلامی
 • چشمه‌کبود (گیلانغرب)
 • چشمه‌گلینه
 • چشمه‌مورینه (گیلانغرب)
 • چشمه‌نظامی
 • چم‌سورک وسطی
 • چم‌سورک سفلی
 • چمن‌گلین

خ

 • خیرویس

د

 • دارابی (گیلانغرب)
 • داروند
 • داربادام
 • داربید حسین‌علی
 • داربید علیاکبر
 • داربید نظرعلی
 • دارتوت صیادی
 • دارتوت‌رحیم
 • دربندخیزان
 • درگه (گیلانغرب)
 • دندانه (گیلانغرب)

ر

 • روستای گراویان
 • روستای گراویان سفلی
 • رویبان بزرگ
 • رویبان کوچک

ز

 • زاغه‌عل یکرم
 • زرور
 • زینل‌خان (گیلانغرب)

ژ

 • ژاومرگ سفلی
 • ژاومرگ علیا
 • ژاومرگ‌محمدمراد

س

 • سوخور حاجی‌مراد
 • سوخور خوش‌اقبال
 • سوخور شهبازشیری
 • سوخور شهبازنجفی
 • سوخور مروتی
 • سوخور نامدارمیرزاپور
 • سوخورالهی
 • سوخوررشید سفلی
 • سوخوررشید علیا
 • سوخورعلی‌محمد گل‌محمدی
 • سوخورکرمی
 • سوخورکهزاد
 • سوخورنامدارعبدی
 • سرآب (گیلانغرب)
 • سراب قنبر (گیلانغرب)
 • سرتیتان
 • سرحال‌شیرزادی
 • سرمست
 • سنگچین‌صالح
 • سنگ‌درمیان سفلی
 • سنگ‌درمیان علیا
 • سنگ‌کرمو شیرزادی
 • سیاه‌سیاه (گیلانغرب)
 • سیاه‌گل

ش

 • شاهمار (گیلانغرب)
 • شلین
 • شنقال‌خالدی
 • شهرک جوب‌باغان
 • شیخ‌جبرییل
 • شیخ‌سرخ‌الدین سفلی
 • شیخ‌سرخ‌الدین علیا
 • شیشه‌راه

ص

 • صالحکه

ط

 • طایفه شیرزادی
 • طایفه‌حضرتسلیمان
 • طایفه‌خیدان
 • طایفه‌شاعران
 • طایفه‌همت‌حسن‌پور

ع

 • عبدالعزیز (گیلانغرب)
 • علیجان (گیلانغرب)
 • علی‌خان‌آباد
 • علیرضاوندی

ف

 • فالوشن

ق

 • قاسم‌آباد (گیلانغرب)
 • قروتک
 • قشقه
 • قلعه‌رمن
 • قلی‌قلی
 • قمراعلی
 • قیطول (گیلانغرب)
 • قیلان

ک

 • کا سه‌گران (گیلانغرب)
 • کاظم‌خانی سفلی
 • کاظم‌خانی علیا
 • کولسوند
 • کرکول‌کسان
 • کلاه‌دراز وسطی
 • کلاه‌دراز سفلی
 • کلاه‌دراز علیا
 • کل‌کش
 • کله‌پای قاسم
 • کله‌جوب اسفندیاری
 • کله‌جوب سفلی (گیلانغرب)
 • کله‌جوب علیا دو
 • کله‌جوب علیا یک
 • کله‌جوب کرمی
 • کمره (گیلانغرب)

گ

 • گاومخل‌ایوانی
 • گاومیش‌چران عرب
 • گورسفید (گیلانغرب)
 • گراویان
 • گراویان ما
 • گرازان سفلی
 • گرازان علیا
 • گرماب محمدرضاوندی
 • گلوزی
 • گلوزی‌داود
 • گل‌خیرک سفلی
 • گل‌خیرک علیا
 • گلین‌اله‌مراد
 • گیلانغرب

ل

 • لته‌چقاصیادیان

م

 • مودرازحسین
 • مورت‌سبز
 • مورتهادی
 • محمدکسانی‌نژاد
 • محمدی سفلی
 • محمدی علیا
 • مرجان بابامراد
 • مرجان قیطول
 • مرجان گمار
 • مزرعه‌بن‌طاوی
 • مناف‌آباد
 • میان‌راه
 • میان‌رود (گیلانغرب)
 • میرآبه
 • میرزاآباد (گیلانغرب)
 • میرمنگان سفلی
 • میرمنگان علیا
 • میرمیرآب سفلی
 • میرمیرآب علیا

ن

 • نجارگلین
 • نساردیره
 • نساردیره سفلی
 • نیان (گیلانغرب)

ه

 • هوشیارچله
 • هفت‌چشمه‌جهانشاه

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران

 • افشین در ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸

  گیلانغرب عشقه ی شهر جنگ زده با مردمانی ارام وخونگرم ی شهر ساکت اما دلنشین