شهرستان گنبد کاووس
ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

اسامی روستاهای شهرستان گنبد کاووس

اسامی روستاهای گنبد کاووس استان گلستان به شرح زیر است :

ا

 • اوخی‌تپه
 • ابه‌پلنگ
 • اچقوئی
 • ارتق قلیچ‌چشمه
 • ارمی‌آباد
 • اسلام‌آباد (گنبد)
 • اگری‌بوغاز
 • امان قره‌جه
 • امان گل‌تپه
 • امیدآباد (گنبد کاووس)
 • ایشانلر
 • ایگدر سفلی
 • ایگدر علیا
 • ایمر توره‌ملا
 • ایمر حاجی الله‌یار
 • ایمر محمد
 • ایمر محمدقلی‌آخوند
 • ایمر ملاساری

آ

 • آبادان‌تپه
 • آرازمحمد آخوند
 • آراقویی
 • آرتق‌حاجی
 • آق‌آباد
 • آق‌بند
 • آقچلی سفلی
 • آق‌قایه
 • آی‌تمر

ب

 • بارانی‌ها
 • باغلی ماراما
 • بایلر
 • بوئین اوزین قجق
 • بزاق‌آباد
 • بلوچ‌ایمر محمد
 • بهرام‌آباد (گنبد کاووس)
 • بی‌بی‌شیروان
 • بیشک‌تپه

پ

 • پشمک پناده
 • پشه‌لر
 • پلی حاجی

ت

 • تاقان‌پای پنکه
 • توتلی کوچک
 • توقلاجیق‌تپه
 • تپه نورجان
 • ترشکلی
 • تکه‌لر
 • تنگلی

ث

 • ثمه مختوم

ج

 • جلائین‌تپه

چ

 • چاروایلقی
 • چای‌قوشان بزرگ
 • چای‌قوشان کوچک
 • چپرقویمه
 • چکرعطا

ح

 • حاجی بلخان
 • حاجی قلیچ
 • حاجی‌قوشان
 • حاجی‌لر قلعه
 • حالی آخوند
 • حسن‌آباد (گنبد کاووس)

خ

 • خوجملی
 • خیرخواجه سفلی
 • خیرخواجه علیا
 • خیرخواجه نجف

د

 • داودی سپاهی دادگر
 • داده الوم
 • داشلی سفلی
 • داشلی علیا
 • داشلی‌برون
 • دانشمند (گنبد کاووس)
 • دماغ (گنبد کاووس)
 • دیگچه

ز

 • زابل آباد
 • زابلی‌آباد
 • زابلی‌محله قوچ‌مراد

س

 • سارجه کر
 • سارلی سفلی
 • سارلی علیا
 • سارلی مختوم
 • ساری‌بخش
 • سرپل (گنبد کاووس)
 • سلاق امان خرلر
 • سلاق تاج‌محمد
 • سلاق غایب
 • سلاق قلیچ‌تپه
 • سلاق نوری
 • سلاق یاسی‌تپه
 • سلطانعلی (گنبد کاووس)

ش

 • شورالنگ
 • شوردگش
 • شهرک وحدت اسلامی
 • شهرک بهشتی
 • شهرک گلستان امام خمینی

ط

 • طالقان‌تپه

ع

 • عوض‌حاجی
 • عباس‌آباد (گنبد کاووس)
 • عرب سرنگ
 • عطاآباد (گنبد کاووس)
 • عطالر
 • علی‌آباد سیستانی‌ها

غ

 • غراولر

ف

 • فجر (گنبد کاووس)
 • فدوی

ق

 • قوچ‌مراد
 • قورپلچه
 • قول حاجی
 • قوینلی
 • قراول‌تپه
 • قربان قلیچ ملا
 • قره‌دانگ
 • قره‌کسلخه
 • قره‌ماخر
 • قره‌محمدتپه
 • قزاقلی
 • قزلچه پشمک
 • قلاق بورته
 • قلندرآباد بالا
 • قلندرآباد پایین
 • قیزلردیار

ک

 • کاکا (گنبد کاووس)
 • کوچک‌الوم
 • کوچک‌بردی کر
 • کوچک‌خرطوم
 • کوچک‌دیگ سید
 • کوچک‌یورت شیخان
 • کورکلی
 • کرند (گنبد کاووس)
 • کسکن قجق
 • کلیجه (گنبد کاووس)
 • گ

  • گوزنی‌تپه
  • گوزنی‌تپه بالا
  • گدم‌آباد

  م

  • ماسان کوپ
  • محمدآباد (گنبد کاووس)
  • ملاتقی
  • ملاتقی (گنبد کاووس)
  • ملاعلی‌تپه
  • ملک‌علی‌تپه
  • مهدی‌آباد (گنبد کاووس)
  • میدان مراد

  ن

  • نارلی‌داغ
  • نورآباد (گنبد کاووس)

  ه

  • هادی‌آباد (گنبد کاووس)
  • هوتن (گنبد کاووس)
  • هجرت (گنبد کاووس)
  • هیوه‌چی بالا
  • هیوه‌چی مرکزی

  ی

  • یارتی‌قایه


عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران