مکان های دیدنی استان تهران

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان تهران

دیدنیهای تهران یکی دوتاکه نیست. کاخ سعدآباد،کاخ گلستان، کاخ نیاوران( اگرکوهنوردهستید،
کوهپایه های تهران، دردربند، درکه، دارآباد، کولک چال، توچال، گالب دره وامامزاده داوود شمارابرستیغ
کوه می خوانند. به قله توچال باتله کابین هم می توانیددسترسی پیداکنیدو ازآن باال گستره تهران
بزرگ راتاشهرری ببینید.)به شرطی که هواصاف وپاک باشد( اگراهل قلیان وکباب هستیددربندوسپس
درکه راتوصیه می کنیم. اگرهم پای کوه رفتن ندارید، اما طبیعت رادوست داریدبه جمشیدیه، پارک
جنگلی پردیسان، پارک ملت،پارک جنگلی چیتگر بروید. پارک جنگلی لویزان همه جای آن امنیت
ندارد، اما مجموعه هتل شیان دروسط جنگل جای امن وخوبی است. تهران شهرموزه ها و کاخ موزه
هاست. گلستان که یادگارقاجاراست وسعدآبادونیاوران که مربوط به دوره پهلوی است ازهمه شهره
ترند. اماموزه ملی ایران بادوگنجینه باستان ودوره اسالمی پنجمین موزه بزرگ دنیامحسوب می شوند
و اگردوسه روزدرآن بچرخیدبازهم دیدنی دارد. نزدیک موزه ملی درخیابان سی تیرخانه زیبای قوام
السلطنه ازنخست وزیران معروف دوره مشروطه به شکل موزه آبگینه وسفالینه ایران درآمده و از زیبا
ترین گنجینه های پایتخت است. موزه ملی فرش ایران بزرگترین موزه تخصصی فرش درایران و جهان
است. برای آنها که اهل سینماهستند، موزه سینمادرباغ فردوس راتوصیه می کنیم که شمارااز دوره
اکران »دخترلر«و»آبی ورابی« همراهی می کند. اگراهل زیارت هستید، چه جایی بهترازشاه عبدالعظیم
درجنوب تهران ومزارشیخ صدوق درگورستان ابن بابویه. آن حوالی چشمه علی که آثاربرج وباروی قدیم
ری رادرخودجای داده وبرج طغرل با هزارسال قدمت و نیزامامزاده عبداهلل. گمان نکنیم حتی یک بیستم
دیدنی های تهران رانام برده باشیم. دماوندواوشان وفشم و فیروزکوه، طالقان و جاجرودوابتدای جاده
چالوس وسدکرج وسدلتیان وسدالروپلورو… رامی گذاریم برای فرصتی دیگر.

 

Image result for ‫استان تهران‬‎

 

اسامی روستاهای استان تهران داخل شهر موجود است

 

Image result for ‫کاخ نیاوران‬‎

 

خانه معلم استان تهران

 

Image result for ‫چیتگر‬‎

 

Image result for ‫شاه عبدالعظیم‬‎

 عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران