مکان های دیدنی استان خراسان شمالی

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان خراسان شمالی

خراسان شمالی،اگرچه استان جدیدی است، اماسابقه ای دیرینه داردوعالوه بربقایای شهرهاوقلعه های
قدیمی، مزاربزرگان علم ودین وعرفان ومحوطه های باستانی، طبیعت دلفریبی رانیزبه گردشگران
عرضه می کند، به ویژه در بخشهای شمالی ترکه پوشیده ازجنگل است. اماچون مجالی نیست
تادرسرتاسراین استان به گردش درآییم، باگردش در بجنورد، مرکزاستان بسنده می کنیم. مهمترین
دیدنی این شهرخانه مفخم است که به یکی ازسرداران محلی دردوره قاجارتعلق داشته است. آیینه کاری
هاوکاشی کاری های بیرون ودرون بنااززیبایی خاصی برخورداراست وهم اکنون درتاالرآیینه آن موزه
ای نیزبرپاشده است که عالوه بر تصاویری ازدوره قاجار، ابزارزندگی روزمره درآن دوره رابه نمایش می
گذارد. نارین قلعه بجنورد، آرامگاه باباتوکل ازشاعران قرن چهارم هجری وبنای تاریخی بش قارداش
ومجموعه تفریحی قارداش بش ازدیگردیدنی های بجنورد هستند

Image result for ‫استان خراسان شمالی‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان خراسان شمالی در سایت موجود است

 

Image result for ‫استان خراسان شمالی‬‎

 

خانه معلم خراسان شمالی

 

Image result for ‫استان خراسان شمالی‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان خراسان شمالی

 

Related imageعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران