مکان های دیدنی استان فارس

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان فارس

فارس یعنی تخت جمشید، سعدی، حافظ وکریمخان زند. آرامگاه وکاخ کوروش درپاسارگاد دوساعتی
با شیراز فاصله داردوبدین سان کمترموردبازدیدقرارمی گیرد، امادرعوض کاخهای هخامنشیان
درتخت جمشیددر۵۳ کیلومتری شمال شهراست ومی توان به راحتی بدان دسترسی پیداکرد. تخت
جمشیدراهرگزبدون نقش رستم نبینیدکه ۳ کیلومتری غرب تخت جمشیداست. درشیراز، خواسته
یاناخواسته بایدازدروازه قرآن بگذریدوچه بهترکه بایک نیش ترمزصدپله ازکوه باالبرویدوقبرخواجوی
کرمانی راهم زیارت کنید، در شیرازبی شک آرامگاه حافظ و سعدی راازیادنخواهیدبرد، سراغ دوباغ
مهم شیراز بروید یکی باغ ارم باعمارت قاجاری اش که اکنون باغ گیاه شناسی دانشگاه شیرازاست
ودیگری باغ عفیف آبادکه موزه نظامی ارتش درآن جای گرفته است. که بسیار زیباست.اکنون به
نارنجستان قوام سری بزنیم که نگین خانه های تاریخی شیرازاست. درکوچه مجاورنارنجستان خانه
زینت الملک قرارداردکه زمانی اندرونی نارنجستان بوده واکنون موزه فارس شناسی است. اکنون
نوبت کریمخان زنداست که شیرازپایتخت وی بود. ارگ کریمخان، مسجدوکیل وبازاروکیل راازدست
ندهید. غیرازمسجدوکیل، مسجدنصیرالملک هم فوق العاده دیدنی است. وبالاخره از شاهچراغ بازدید
کنید. بهشت گمشده درمنطقه سپیدان)شمال غرب شیراز(جای دارد. دشت ارژن درغرب شهرهم برای
خودبهشتی است وازآنجابه کازرون می رسیدکه یک شهرتاریخی ۱۸۰۰ ساله ازدوره ساسانی بانقش
برجسته های شگفت داردودرکناردریاچه پریشان قرار دارد. ساسانیان در منطقه فیروزآباددرجنوب شیراز
هم آثارقابل توجهی دارند. دریاچه بختگان، طشک، مهارلو، فامورودریاچه سددرودزن شمارابه بازدید
فرامی خواند.

Image result for ‫استان فارس‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان فارس در داخل سایت موجود است

 

Image result for ‫استان فارس‬‎

 

 

خانه معلم استان فارس

 

Image result for ‫استان فارس‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان فارس

 

Image result for ‫استان فارس‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران