مکان های دیدنی استان مرکزی

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان مرکزی

در استان مرکزی ۳ محورگردشگری اراک، محلات و خمین را باید مورد تأکید قرار داد. در اراک حمام
چهارفصل که ازدوره قاجاریه به یادگارمانده گنجینه ای ازآثارتاریخی ویک موزه مردم شناسی را در
خود جای داده است. مدرسه سپهداری اراک که افرادی چون شیخ عبدالکریم حائری و امام خمینی)ره( در
آن به تحصیل و تدریس پرداخته اند و بازار اراک از دیگر دیدنی های اراک هستند. محلات، شهرگلها
و مرکزکشت گل در ایران است. در این شهرکشتزارهای وسیع گل و مجتمع آبگرم محالت طرفداران
زیادی دارند و آثاری چون: محراب قدیمی امامزاده فضل ویحیی، امامزاده شاه عبداهلل، قلعه آقاخان تیمور
و مسجدجامع چشم انتظارگردشگران می باشند. خمین را با بیت امام خمینی)ره( می شناسیم که عالوه
برتعلق به یکی ازدوران سازترین مردان تاریخ ایران، نمونه کاملی ازخانه های تاریخی ایران باهشتی،
اندرونی، بیرونی، اصطبل و باغ است. درخمین بوستان سرسبز بیجه را از یاد نبرید.

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان مرکزی داخل سایت موجود است

Image result for ‫مرکزی‬‎

 

خانه معلم استان مرکزی

 

Image result for ‫مرکزی‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان مرکزی

 

Image result for ‫استان مرکزی‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران