مکان های دیدنی استان کردستان

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان کردستان

هرچندکه تمام استانهای غربی ایران زیباوپرشکوهند، امازیبایی کردستان جلوه دیگری است که بامهمان
نوازی مردمانش هر کس رابرای دیدارازاین استان مشتاق می سازد. دیدنی های کردستان دریک کالم
عبارتندازآنچه شماازلحظه ورودبه استان تا خروج ازآن به چشم می بینید. ازکوه وجنگل ورودومرتع
گرفته تاشهرهاوروستاهایی که دردل آنها جای گرفته است. اورامان معروف ورویایی درنزدیکی مریوان
راازیادنبریدودرشمال همین شهر، زیباترین جلوه های طبیعی کردستان رادردریاچه زریوار وپیرامون آن
مشاهده کنید. شهرسنندج به تمامی زیباست، اما برای گردش بیشتردرآن موزه سنندج راپیشنهادمی
کنیم که در یک خانه تاریخی۱۵۰ساله معروف به منزل»ساالرسعید« دایرشده وشامل دوبخش تاریخ
وباستان شناسی و مردم شناسی است. بازارقدیمی سنندج هم باصنایع دستی کردی درانتظارشماست.
این بازاررادرزمان صفویه ساخته اند. در این مجال قادر نیستیم انبوه خانه های تاریخی، پلها، قلعه ها،
حمامها، بازارهاومساجدتاریخی کردستان راکه درسراسر این استان پراکنده اند، معرفی کنیم.

 

Image result for ‫کردستان‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان کردستان داخل سایت موجود است

 

Image result for ‫کردستان‬‎

 

 

خانه معلم استان کردستان

 

Image result for ‫کردستان‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان کردستان

 

Image result for ‫کردستان‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران