مکان های دیدنی استان کرمانشاه

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان کرمانشاه

کرمانشاه را بیشتر همراه بیستون می شناسیم که از قدیمی ترین سکونتگاههای تاریخی و یکی از مراکز
تمدن ایران است و در شعر و ادب پارسی نیز مقامی درخور یافته است: دیشب صدای تیشه از بیستون
نیامد/گویا به خواب شیرین، فرهاد رفته باشد. این بیستون که عرصه تالش فرهاد در راه وصال به معشوق
ً بود، درفاصله نسبتا کمی ازشرق شهرکرمانشاه قراردارد وعالوه بر چند غار پیش از تاریخ کتیبه ای سترگ
ازداریوش اول نخستین شاه هخامنشی دارد. پای کتیبه مجسمه ای ازهرکول خدای یونانی به چشم می
آید، یادگاری ازتسلط سلوکیان غیرایرانی برسرزمین پارسهاست وچندکتیبه از دوره اشکانی و صفوی و
محوطه فرهاد تراش که اگرچه به فرهاد نسبت داده می شود، اماجایگاه کتیبه یا نقش برجسته ناتمامی
از رقیب او خسرو پرویز ساسانی است. اما درکرمانشاه طاق بستان ازجایگاه های مقدس شاهان ساسانی
بانقش برجسته ای ازخسرو سوار بر اسبش شبدیز و با استخری بزرگ در برابرطاق وچنارها و نارونهای
کهن درگوشه وکنار بسی دیدنی و فرح زاست. خوردن کباب دنده کرمانشاهی زیردرختان طاق بستان را
فراموش نکنید و سری هم به تکیه معاون الملک ازآثاربرجسته دوره قاجار بزنید. پاوه و هرسین و صحنه و
قصرشیرین نیز در بهار بی نهایت زیباست.

 

Image result for ‫کرمانشاه‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان کرمانشاه در سایت موجود است

 

 

Image result for ‫کرمانشاه‬‎

 

خانه معلم استان کرمان شاه

 

Image result for ‫کرمانشاه‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان کرمانشاه

 

Image result for ‫کرمانشاه‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران