مکان های دیدنی استان کهکیلویه و بویر احمد

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

مکان های دیدنی استان کهگیلویه و بویر احمد

استان کهکیلویه وبویراحمد ازاستانهایی است که جلوه های طبیعی اش برجاذبه های تاریخی اش پیشی
گرفته است. کوه های بلندکه شهره ترین آنها دنااست، تنگه های شگفت آور، جنگلهای تنک بلوط
ورودهاونهرهای بیشمارجاذبه های فراوانی برای مسافران پدیدآورده اند. دردسترس ترین این جاذبه
هاآبشاریاسوج درنزدیکی شهریاسوج است که از وجود پارک جنگلی وتأسیسات تفریحی نیزبهره می برد.
همچنین بایدازآبشارفصلی »دلی بهرام بیگی« یادکردکه آبشاری بلندو زیبا است. در منطقه چرام)غرب
دهدشت( چشمه بلقیس باآب گواراوباغهای انبوهی که پیرامونش رافراگرفته طبیعت گردان رابه سوی
خودمی خواندوآبشارمارگون درشمال استان هم معروف است. کوه دنادرشمال یاسوج هرچندکه عنوان
بزرگترین جاذبه طبیعی استان رابه خوداختصاص داده است، امابیشتربه کارآنهایی می آیدکه اهل
کوهنوردی و کوهپیمایی هستند. غیرازاینهابه تاالب »برم الوان« دربخش بهمنی ازشهرستان کهکیلویه،
تاالب برم شیردرشهرستان بویراحمدوتاالب برم کوه گل دردامنه دنا اشاره کردکه هریک زیبایی
مخصوص به خودرادارند. درهمه این نواحی می توانیدجلوه هایی اززندگی عشایرراهم مشاهده کنید.

 

Image result for ‫کهگیلویه و بویراحمد‬‎

 

اسامی روستاهای شهرستان های استان کهگیلویه و بویر احمد در سایت موجود است

 

Image result for ‫کهگیلویه و بویراحمد‬‎

 

خانه معلم استان کهگیلویه و بویر احمد

 

Image result for ‫کهگیلویه و بویراحمد‬‎

 

رستوران های یکسان سازی سپاه استان کهگیلویه و بویر احمد

 

Image result for ‫کهگیلویه و بویراحمد‬‎عبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران