دانلود مقاله نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری

ارسال تصاویر و توضیحات مناطق دیدنی و بکر شما و شرکت در مسابقه

عنوان کامل مقاله

نقش گردشگری در توسعه پایدار شهری با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی AHP نمونه موردی شهر قزوین

 

چکیده

برای ایجاد توسعه پایدار مخصوصاً در زمینه توسعه پایدار شهری و همچنین جایگزینی منابع جدید جهت کسب درآمد به جای منابع نفتی، نیازمند استفاده از تمامی توان ها و قابلیت های یک شهر هستیم. توریسم پایدار، توریسمی است که قادر به پاسخگویی نیازهای نسل حاضر باشد بدون اینکه از ظرفیتهای مربوط به نسلهای آینده برای پاسخگویی به نیازهای خود بکاهد. این پژوهش باهدف گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهر قزوین با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مطالعات کتابخانه ای تهیه شده است و به مفهوم توسعه پایدار، توسعه پایدار شهری، گردشگری، ماهیت گردشگری و دیدگاه های موجود در زمینه گردشگری پرداخته است و این نتیجه حاصل شد که تنظیم روابط بین جامعه نیازمند میزبانی، مکان گردشگری و گردشگران است چرا که این روابط با توجه به منابع، پتانسیل ها و فضاهای سیر و سیاحتی مطلوب کشور ایران میتواند پویا و سازنده باشد. پتانسیلهای بالقوه شهر قزوین بر اساس تحلیل سلسله مراتبی بیشتر بر پایه جاذبه های فرهنگی، طبیعی و تاریخی می باشد و در نهایت پیشنهادهای این پژوهش در جهت تحقق اهداف را می توان به ایجاد رونق اقتصادی از طریق توسعه و ایجاد فعالیت های گردشگری و گذران اوقات فراغت، استفاده بهینه از ویژگی های طبیعی و محیطی، تأکید بر پیاده مداری و محدود کردن آمد و شد سواره عبوری به درون بافت تاریخی و … اشاره نمود.

 

واژه های کلیدی

گردشگری، توسعه پایدار شهری، تحلیل سلسله مراتبی، شهر قزوین.

 

این مقاله در همایش ملی شهرسازی و معماری انسانگرا قزوین پذیرفته شده است.

 
دانلود مقاله شهرسازیعبارت های مرتبط:


زیباترین مناطق مشابه:


محبوب ترین مطالب

نظرات کاربران