شهرستان شاهین شهر

شهرستان شاهین شهر یک از شهرهای استان اصفهان می باشد

دانشگاه صنعتی مالک اشتر و نیز هواپیما سازی ایران در این شهر قرار گرفته‌است. شهرستان شاهین‌شَهر از نظر تولیدات صنعتی، رتبهٔ دوم استان اصفهان را پس از شهرستان اصفهان دارد.

 

روستاهای شهرستان شاهین شهر
اسامی روستاهای شهرستان شاهین شهر اسامی روستاهای شاهین شهر استان...ادامه»