شهرستان کبودر آهنگ

شهرستان کبودر آهنگ به مرکزیت کبودر آهنگ یکی از شهرستان‌ های استان همدان می باشد.

شهرستان کبودر آهنگ در شمال غربی استان همدان قرار داشته و از شمال با شهرستان خدابنده از غرب با شهرستان بیجار از جنوب با شهرستان های بهار و همدان و از شرق با شهرستان های رزن و فامنین محدود است.

بر اساس سر شماری ۱۳۹۰جمعیتی بالغ بر ۱۴۳,۱۷۷ نفرکه از این تعداد ۱۲۶,۱۰۱در نقاط شهری و ۱۱۷,۰۷۰ در نقاط روستایی ساکن هستنند. زبان رایج و اکثریت شهرستان ترکی آذربایجانی و عده‌ای نیز به زبان فارسی تکلم می‌کنند.

یکی از دیدنی های معروف این شهرستان، غار علیصدر می باشد که همه ساله تعداد زیادی گردشگری ایرانی و خارجی را برای برای این شهرستان به ارمغان می آورد.

غار علیصدر در شهرستان کبودر آهنگ
غار علیصدر همدان، یکی از عجایب طبیعی جهان و نمونه...ادامه»