آب انبار قوام بوشهر
در حاشیه غربی شهر بوشهر و مجاور سواحل زیبای خلیج...ادامه»