آتشگاه واقع در شهر اصفهان
آتشکده ای زرتشتی از دوره ساسانی است که بر بالای...ادامه»