شهرستان مهاباد
دخمه فقرگاه مهاباد
در نزدیکی شهر مهاباد از دوران حکومت مادها دخمه ای...ادامه»