اقوام و زبان استان اردبیل
با استناد به مدارک به دست آمده، در اواخر «دوره...ادامه»