مقبره ابوالقاسم مجتهد زنجان
مقبره سید ابوالقاسم مجتهد میرزایی مربوط به دوره قاجار است...ادامه»