• بندر شرفخانه شبستر
بندر شرفخانه شبستر
بندر شرفخانه شبستر یکی از شهرهای استان آذربایجان شرقی است...ادامه»