شهرستان نقده
اسامی روستاهای شهرستان نقده اسامی روستاهای نقده استان آذربایجان غربی...ادامه»