شهرستان کیار
اسامی روستاهای شهرستان کیار اسامی روستاهای کیار استان چهارمحال بختیاری...ادامه»
قلعه امیر مفخم بختیاری در کیار
قلعه امیر مفخم بختیاری یه قلعه دزک در روستای دزک...ادامه»