شهرستان بیرجند
مسجد چهار درخت بیرجند
مسجد جامع چهار درخت یکی از مساجد تاریخی شهر بیرجند...ادامه»