حمام تاریخی مصباح در کرج
ساختمان حمام تاریخی مصباح در دوران قاجاریه در بافت مرکزی...ادامه»