خانه ملک در مشهد
مرحوم حاج حسین آقای ملک در سال 1251 شمسی در...ادامه»