دریاچه سد تهم زنجان
دریاچه سد تهم در استان زنجان در فاصله ۱۵ کیلومتری...ادامه»