شهرستان سرخس
دریاچه بزنگان در سرخس
دریاچه بزنگان یا کل بی بی، در جاده مشهد به...ادامه»